Zeldzame Meidoornspanner ontdekt in Lierde

0
Bolwerk zeldzame Meidoornspanner ontdekt in Lierde In het Parkbos-Uilenbroek in Lierde hebben vrijwilligers van Natuurpunt 42 exemplaren van de Meidoornspanner ontdekt. Sinds de jaren 80 van vorige eeuw werd in heel Vlaanderen maar een handvol waarnemingen van de zeldzame nachtvlindersoort gedaan. Nooit eerder ging het om zo’n hoog aantal. De merkwaardige ontdekking gebeurde in de nachten van 26 en 27 januari door Davy De Groote, Jurgen Dewolf en enkele lokale vrijwilligers in het Parkbos-Uilenbroek, een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt. Het was beslist geen toevalstreffer: er werd vermoed dat de Meidoornspanner nog in Oost-Vlaanderen moest voorkomen. In december al startte het voorbereidende werk om de soort te zoeken: de Vlaamse Ardennen werden doorzocht op zoek naar mooie meidoorn- en sleedoornstruwelen, waar de nachtvlinders doorgaans op verblijven. Het natuurgebied Parkbos-Uilenbroek kwam als een ideale locatie naar voren. Vrijwilligers van Natuurpunt hebben hier de afgelopen jaren oude meidoorns gevrijwaard en enkele honderden meters meidoorn en sleedoorn aangeplant. De enige manier om de rondfladderende Meidoornspanners te zien te krijgen, is door ’s avonds met een zaklamp en lichtbak op stap te gaan langs mei- en sleedoornhagen. In totaal werden tijdens de eerste poging al 23 mannetjes en 4 vrouwtjes aangetroffen, op een tweede nacht werden nog 15 extra exemplaren gevonden. Het lagere aantal vrouwtjes is te verklaren doordat die vleugelloos zijn en dus veel minder gemakkelijk te ontdekken zijn. meidoornspannerDe voorvleugellengte van het mannetje bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter. De middenstip op de voorvleugel is min of meer rond. Over de vleugel loopt een middenband die vooral aan de buitenkant duidelijk door dwarslijnen is afgezet.(foto: Gunther Groenez) Gunther Groenez meidoornspannerDe voorvleugellengte van het mannetje bedraagt tussen de 14 en 17 millimeter. De middenstip op de voorvleugel is min of meer rond. Over de vleugel loopt een middenband die vooral aan de buitenkant duidelijk door dwarslijnen is afgezet.(foto: Gunther Groenez) Begin vorige eeuw kwam de Meidoornspanner ongetwijfeld veel meer voor dan nu. Hagen met meidoorn en sleedoorn waren toen overal in Vlaanderen te vinden. Maar toen in de jaren 50 de fruittelers getroffen werden door Perenvuur, een bacterieziekte die appels en peren, maar ook meidoorn aantast, werd deze laatste aangewezen als boosdoener. Vele kilometers meidoornhagen zijn toen omgehakt. Dit zal de populatie van Meidoornspanner ongetwijfeld geen goed gedaan hebben. Door wetenschappelijk onderzoek is ondertussen gebleken dat niet de meidoorn de schuldige is. Intussen neemt het aantal hagen met meidoorn en sleedoorn weer toe, zeker in natuurgebieden, en dat biedt opnieuw kansen. De Meidoornspanner is een buitenbeentje onder de nachtvlinders. Hij vliegt bijzonder vroeg op het jaar: januari-maart is zijn klassieke vliegperiode, waarbij de piek eerder in januari-februari valt. Als je dan weet dat de Meidoornspanner zelden grote afstanden vliegt, dan is het niet verwonderlijk dat de soort bijzonder weinig wordt opgemerkt. Voor nachtvlinderexperts komt de ontdekking van de Lierdense populatie niet helemaal onverwacht. In 2011 en 2012 gebeurden in tuinen in Hooglede, Tongeren, Tervuren en in een natuurgebied in de Dendervallei al waarnemingen van zwervende exemplaren, wat doet vermoeden dat er nog een aantal onontdekte populaties zijn. Een Meidoornspanner gezien? Geef het – liefst met foto – door via www.waarnemingen.be.

Gents mobiliteitsplan teruggetrokken na gebrek aan inspraak

0
autoGents mobiliteitsplan teruggetrokken na gebrek aan inspraak Onder druk van N-VA zag het Gentse stadsbestuur zich gisteravond tijdens de gemeenteraad verplicht om zijn eerder met veel tamtam aangekondigde mobiliteitsplan terug te trekken. Reden? De door de wetgeving opgelegde inspraakronde voor burgers en middenveldorganisaties ontbreekt volledig. Het mobiliteitsdecreet legt steden en gemeenten op om bij het opmaken van een nieuw mobiliteitsplan tegelijk ook een participatietraject vast te leggen. De resultaten van dit traject moeten dan samen met een voorlopige versie van het plan aan een regionale adviescommissie voorgelegd worden. Pas daarna kan een nieuw mobiliteitsplan definitief goedgekeurd worden. Schepen Watteeuw heeft deze hele inspraakprocedure volledig genegeerd. Geconfronteerd met kritische opmerkingen hierover van de verenigde oppositie probeerde hij alsnog met terugwerkende kracht een zogenaamd participatietraject aan het plan toe te voegen. Fractievoorzitter Siegfried Bracke: “Maar aan dit spel heeft de N-VA-fractie niet willen meewerken. Wij wensen dat Gentenaars een echte kans krijgen om hun mening over het mobiliteitsplan te geven, en we willen ook dat er een ernstige schriftelijke neerslag is van die inspraakronde. Dat is gewoon de wet.” Bovendien werd het mobiliteitsplan ook nog eens op het laatste moment aangepast als gevolg van opmerkingen in een vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie (met vertegenwoordigers van De Lijn, NMBS, Vlaams departement MOW, enz.) waarvan geen verslag beschikbaar is. Het is ronduit onbegrijpelijk dat al dit soort fouten in zo’n cruciaal dossier worden gemaakt. Dit wijst op een groot probleem in de stadsadministratie. Tot slot: N-VA gaat in deze het inhoudelijk debat allerminst uit de weg, integendeel. Eind vorig jaar organiseerde de Gentse afdeling een druk bijgewoonde algemene ledenvergadering waar na een gesmaakt debat ons standpunt werd vastgelegd. In een notendop: de uitgangspunten van het ontwerpplan (o.a. veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, degelijke fietsinfrastructuur, enz.) zijn OK, maar de concrete uitwerking en maatregelen dreigen een mobiliteits- en economische strop rond onze stad te leggen. Maar daarover later meer.

Hergebruik van water zijn antwoorden op waterschaarste

0
waterzuivering150 bedrijven investeren in cleantech onderzoek, pro-actieve en positieve antwoorden op waterschaarste. Stop de blue-out. 42 consortia boden zich vandaag aan om deel te nemen aan het MIP programma om innovatie te implementeren op het vlak van duurzaam energie-, materiaal- & waterbeheer. Deze projecten richten zich op de industriële noden van de economie van de toekomst. Een vierde van deze projecten behandelen waterschaarste in het algemeen, gaande van efficiënt (her)gebruik van water tot nieuwe business modellen voor waterzuivering in combinatie met grondstoffenterugwinning. Het MIP programma mobiliseert bedrijven om transsectoraal samen te werken. Hierbij zijn 15 Vlaamse kennisinstellingen (alle universiteiten, VITO, IMEC, Centexbel, Sirris en Vlakwa) en ruim 150 bedrijven betrokken. Dit is opnieuw een onverdeeld succes ! Dit is reeds de derde MIP-oproep op rij. Beschrijving van projecten uit 2014 zijn te vinden op www.i-cleantechvlaanderen.be/nl/MIP/oproep-2014. 5 miljoen euro subsidie Op voorstel van Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters besloot de Vlaamse Regering om 5 miljoen euro aan co-financiering te voorzien voor de ondersteuning van projecten die positief beoordeeld worden door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Deze beslissing wordt tegen eind juni 2015 verwacht. MIP geleid door i-Cleantech Vlaanderen Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (kortweg MIP) wordt al sinds 2005 gesteund door de Vlaamse overheid. Sinds 2013 is MIP ook een zogenaamde lichte structuur. Bij een lichte structuur gaat de Vlaamse overheid een engagement aan om een voor langere termijn een initiatief structureel te ondersteunen om vraaggedreven onderzoek te stimuleren. Een brede groep van actoren vormde met i-Cleantech Vlaanderen vzw een consortium voor het beheer van het MIP programma, tegemoetkomend aan de open oproep gelanceerd door het IWT in het voorjaar van 2013. i-Cleantech Vlaanderen Op 1 oktober 2012 lanceerde de Vlaamse regering de vzw i-Cleantech Vlaanderen. Haar opdracht bestaat uit het identificeren en stimuleren van cleantechinstrumenten die de realisatie van een duurzame wereld versnellen. i-Cleantech Vlaanderen werkt rond 4 thema’s: energie, water, materiaal en mobiliteit. Haar structuur bestaat uit 3 pijlers: transitie, onderzoek en industrie. In samenwerking met de Vlaamse provincies verzekeren 5 provinciale antennes een lokaal netwerk doorheen heel Vlaanderen.

HoGent start opleiding rond fondsenwerving

0
hogentHoGent start opleiding rond fondsenwerving Op 27 januari ging de eerste basisopleiding ‘private fondsenwerving’ aan de HoGent van start. In deze basisopleiding kregen veertig deelnemers alle nodige kennis om een eerste fondsenwervingsplan op te stellen en werd er heel wat informatie uitgewisseld rond de aanpak van fondsenwerving. Bij de opleiding kregen de deelnemers ook een handleiding waarin de resultaten van het onderzoek ‘Fondsenwerving in België: een analyse’ tot een praktisch bruikbaar geheel verwerkt zijn. Twee derde van de deelnemende organisaties gaat daarmee aan de slag en komt volgende maand terug met een fondsenwervingsplan om verder gecoacht te worden. Deze opleiding is het sluitstuk van het onderzoek ‘Fondsenwerving in België: een analyse’, dat uitgevoerd werd door de HoGent in samenwerking met KULeuven en de Fundraisers Alliance. In dat onderzoek werd gekeken hoe Belgische organisaties fondsenwerving aanpakken. In tegenstelling tot eerdere onderzoeken, die vooral keken waarom mensen aan organisaties geven, werd in dit project onderzocht hoe organisaties mensen kunnen aanzetten om te geven en welke tools ze kunnen gebruiken om fondsenwerving (verder) uit te bouwen. Door de economische crisis en de dalende subsidies moeten non-profitorganisaties hun inkomstenbronnen diversifiëren. Ze willen onafhankelijker zijn van de overheid en zetten daarom steeds vaker in op private fondsenwerving. Voor vele Belgische bedrijven is fondsenwerving een relatief nieuw fenomeen. De knowhow rond het thema is dan ook schaars en wordt momenteel vaak uit het buitenland gehaald. Maar daar zijn de maatschappelijke omstandigheden anders, waardoor de vergelijking vaak mank loopt. Deze basisopleiding en handleiding willen organisaties net op dat vlak helpen door hen op weg te zetten om hun fondsenwerving te professionaliseren. En dat de nood daaraan hoog is, was ook te merken aan het aantal inschrijvingen. De opleiding was bijna onmiddellijk volzet en er is nu al een wachtlijst voor de volgende opleiding. Wie interesse heeft voor de basisopleiding kan een mail sturen naar onderzoek.fondsenwerving@hogent.be. Wie graag de praktische handleiding wil bekijken, kan surfen naar http://fbo.hogent.be/nieuws-en-info/agenda/conferentie-fondsenwerving-in-belgie-een-analyse/.

Woningbrand vermeden te Bodegem

0
Image00004Deze morgen omstreeks 9u40 werd de Molenstraat te Sint-Martens-Bodegem opgeschrikt door loeiende sirenes van brandweer en politie. Bleek dat er een verwarmingsketel vuur had gevat in de garage van een huis. Eén van de eigenaars van de woning doet ons het verhaal: Toen ik deze morgen iets uit de frigo wou nemen aldus Tom De Man viel het mij op dat er geen verlichting meer was in het toestel en dacht onmiddellijk aan het doorslaan van een zekering. Toen ik deze wou vervangen, me naar de garage begaf en de deur opende om de zekeringenkast te bekijken stond de verwarmingsketel al in lichterlaaie.” Ik liep in paniek de straat op. Toevallig kwam op dat moment dakwerker Eddy Van Den Driessche voorbijgereden. Die zag onmiddellijk de ernst van de situatie en zonder nadenken stormde hij gewapend met een brandblusser de garage binnen en spoot de totale inhoud leeg op de vlammen. Image00024 (Eddy Van Den driessche) Gelukkig raakte hij tijdig buiten en werd hij niet bevangen door de rook. De inmiddels opgeroepen brandweer nam het van hem over en via de Ladderwagen konden ze vanop het dak de vlammen in de schoorsteen van de verwarmingsketel doven. Daardoor beperkte de brand zich enkel tot de garage en de schoorsteen, maar het ganse huis liep wel rookschade op. Ook de wagen van de eigenaars die in de garage stond liep rookschade op. Daar er geen elektriciteit of verwarming meer is in de woning is deze momenteel onbewoonbaar verklaard. Image00009

Minder vervuilende stoffen in het lichaam van jongeren

0
brug gentMinder vervuilende stoffen in het lichaam van jongeren – MILIEUGEZONDHEID IN DE GENTSE KANAALZONE Voor de meeste vervuilende stoffen worden nu lagere gehaltes in het lichaam van jongeren uit de Gentse kanaalzone gemeten dan 10 jaar geleden. In vergelijking met Vlaamse leeftijdsgenoten zijn de gezondheidseffecten van fijn stof verhoogd bij jongeren uit de Gentse kanaalzone. Gehaltes van polygechloreerde biphenyls (PCB’s) blijven een aandachtspunt. De andere meetwaarden zijn lager of vergelijkbaar. In 2013 en 2014 werden urine-, bloed- en ademstalen van jongeren uit de Gentse kanaalzone onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen en de vroegtijdige gezondheidseffecten van deze stoffen in het lichaam. Dit soort onderzoek noemt men humane biomonitoring (HBM). De studie werd uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid. Het onderzoek gebeurde naar aanleiding van bezorgdheden over de mogelijke gezondheidseffecten van het drukke verkeer en de industriële activiteiten in de regio. Vooral de fijnstofproblematiek wordt in dit verband veel genoemd. De meetwaarden die dit HBM-onderzoek bij jongeren opleverde werden vergeleken met de meetwaarden van hun Vlaamse leeftijdsgenoten en met de resultaten van een vergelijkbare studie die het Steunpunt Milieu en Gezondheid tien jaar geleden in de Gentse kanaalzone uitvoerde. Algemeen genomen stellen we vast dat de daling van vervuilende stoffen in de omgevingslucht ook wordt waargenomen in het menselijk lichaam. De meeste meetwaarden in de Gentse kanaalzone zijn vergelijkbaar met die van Vlaamse leeftijdsgenoten. Ondanks de daling in de tijd van PCB’s in het milieu en in de mens, zijn er nog steeds aanwijzingen dat de PCB-gehaltes in bloed bij jongeren in de Gentse kanaalzone hoger liggen dan in Vlaanderen. De blootstelling aan fijn stof berekend op het thuisadres ligt bij jongeren in de Gentse Kanaalzone hoger dan bij de gemiddelde Vlaamse jongere. De gezondheidseffecten die werden gemeten, gaven over het algemeen goede resultaten aan voor jongeren uit de Gentse kanaalzone: DNA-schade scoort lager en ook de bloeddruk was lager. Aandachtspunten zijn echter het feit dat metingen in ademstalen op meer ontstekingen van de luchtwegen wijzen, dat er meer allergie voor verzorgingsproducten wordt vastgesteld en dat een nierfunctiemerker minder gunstig was. In vergelijking met hun Vlaamse leeftijdsgenoten geven opvallend meer jongeren in de Gentse kanaalzone aan milieuhinder te ondervinden, en daardoor ongeruster te zijn over hun gezondheid. Het Steunpunt Milieu en Gezondheid wordt geleid door: Prof. Dr. W. Baeyens (VUB, coördinator van het steunpunt); Prof. Dr. G. Schoeters (VITO, coördinator van de biomonitoring); Dr. V. Nelen (PIH, woordvoerder van het steunpunt); Prof. Dr. I. Loots (U. Antwerpen); Prof. Dr. T. Nawrot (U. Hasselt); Prof. Dr. B. Nemery (KU. Leuven); Prof. Dr. S. De Henauw (U. Gent)

De steden van België die het meest bedriegen

0
liefdeXXXDe steden van België die het meest bedriegen Gleeden.com, de leidende site van buitenechtelijke ontmoetingen in Europa met meer dan 2,3 miljoen leden, biedt getrouwde personen die een avontuur willen beleven een beveiligd platform waar geheimhouding en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd. De Belgen hebben zich niet vergist, het bewijs ervan zijn de 200.000 inschrijvingen bij Gleeden.com die in België wonen! Welke Belgische steden hebben het grootste aantal getrouwde mannen en vrouwen die naar een avontuur op zoek zijn? Gleeden.com heeft een ranglijst gemaakt van de steden van België die het meest ontrouw zijn, uitgaand van het aantal inschrijvingen per stad op Gleeden.com, vastgesteld in januari 2015 ten opzichte van het inwoneraantal per aangegeven stad. De resultaten zijn op zijn minst opmerkelijk! In België zijn de steden met de grootste inwoneraantallen het meest ontrouw! Het is verrassend: de Belgische steden met de grootste inwoneraantallen zijn niet degenen met het grootste aantal ontrouwen per m²! Het bewijs: Luik en Namen nemen qua inwoneraantal respectievelijk de 4e en 8e plaats in België in. Een indrukwekkend percentage van hun inwoneraantal (ongeveer 9%, d.w.z. bijna 1 op de 10 inwoners) is ingeschreven bij Gleeden.com! Meer dan 7% van de inwoners van Arlon (dat slechts ongeveer 29.000 inwoners telt) is ontrouw, d.w.z. bijna 2030 personen, hetgeen deze stad de op twee na meest ontrouwe stad van België maakt. Hetzelfde geldt voor Nijvel en Bergen: Nijvel telt 27.000 inwoners en ongeveer 7% van haar inwoners zit op Gleeden.com; Bergen is slechts de 10[e] belangrijkste stad van België, maar bijna 7% van haar bevolking is lid van de leadersite van buitenechtelijke ontmoetingen! Antwerpen, Gent en Charleroi, de dichtstbevolkte steden van België, komen wat dat betreft niet voor in de top van de meest ontrouwe steden van het land. #1 Luik                       9,4 % #2 Namen                      8,8 % #3 Arlon                        7 % #4 Nijvel                     6,9 % #5 Bergen                     6,8 %

Onderwijs – 1 miljoen euro voor Bednet

0
lenteonderwijsHilde Crevits verviervoudigt budget Bednet – (1 miljoen euro voor Bednet) Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet vanaf dit jaar in ruim 1 miljoen euro voor Bednet. Dat is vier keer meer dan nu het geval is. Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen tijdens hun afwezigheid de lessen volgen via het internet. Zo blijven ze in contact met hun leerkrachten en klasgenoten. Vanaf 1 september dit jaar heeft elk langdurig ziek kind via Bednet recht op dit soort onderwijs. Bednet ontving vandaag uit handen van minister Crevits en Europees parlementslid Ivo Belet de Prijs voor het Europees Burgerschap. Bednet vzw maakt het in Vlaanderen mogelijk om via een technologisch systeem, langdurig zieke kinderen en jongeren van thuis uit simultaan lessen te laten volgen en actief te laten participeren aan het onderwijsgebeuren. Zo wordt de leerachterstand beperkt en kan zittenblijven zo veel mogelijk vermeden worden. Bednet vzw verzorgt het hele proces: materieel voorzien en onderhouden, zorgen voor internetverbinding tussen de klas en de leerling indien nodig, innoveren van materiaal en software. Via een gesloten systeem op het internet, volgt de leerling actief de lessen: antwoorden, toetsen maken, spreekbeurten, groepswerk, … Naast de meer praktische kant van het SIO (synchroon internetonderwijs) biedt Bednet ook inhoudelijke ondersteuning, onder meer over hoe onderwijs aan zieke jongeren op afstand aanpakken. Synchroon Internetonderwijs is sinds 23 april 2014 structureel ingebed in onze regelgeving. Hiermee krijgen, vanaf 1 september 2015, langdurig zieke kinderen recht op synchroon internetonderwijs. De Vlaamse overheid werkt hiervoor samen met Bednet vzw. Voor 2015 voorziet Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits in ruim 1 miljoen euro voor de werking van Bednet vzw, om tegemoet te kunnen komen aan de vele aanvragen. In Wetteren overhandigde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag de prijs voor het Europees Burgerschap 2014 aan Bednet. Bednet is één van de 47 projecten in de hele Europese Unie die in 2014 de prijs mogen ontvangen. De kandidatuur van Bednet voor de prijs van het Europees Burgerschap 2014 werd voorgedragen door Europarlementslid Ivo Belet. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Bednet bewijst al jaren haar waarde. De toekenning van de prijs voor het Europees Burgerschap bekroont haar werking. Vanaf 1 september wordt internetonderwijs voor langdurig zieke kinderen via Bednet een recht. Voor dit jaar maken we daar 1 miljoen euro voor vrij. Een beduidend hoger bedrag dan voorheen.”

Resolutie zelfrijdende auto is binnen

0
autoMeerderheid dient resolutie zelfrijdende auto in Op initiatief van Vlaams Parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq werd een meerderheid gevonden om een resolutie in te dienen voor de uitrol van een proefproject voor zelfrijzende auto’s op privaat of semi-publiek terrein in Vlaanderen. Ook op federaal vlak werd een resolutie ingediend om het wetgevend kader aan te passen zodat in de toekomst proefprojecten met zelfrijdende voertuigen ook kunnen worden uitgevoerd op de openbare weg in België. Het Vlaams Regeerakkoord heeft de ambitie om het aantal verkeersdoden tegen 2050 te herleiden tot nul. Deze ‘Go for zero’ doelstelling zet in op verschillende aspecten, waaronder veiliger voertuigen. De zelfrijdende auto kan hiertoe op termijn een belangrijke bijdrage leveren. De uitrol van een proefproject is dus niet alleen een innovatie-oefening voor hippe technologieliefhebbers, maar zulke voertuigen zullen ook een revolutionaire impact hebben op het vlak van verkeersveiligheid, minder fileleed, lagere verzekeringskosten, minder nood aan parkeerplaatsen, … Kortom, heel wat goede redenen om deze proefprojecten te ondersteunen. Vlaams parlementsleden Peter Van Rompuy en Mathias De Clercq zien Vlaanderen als de ideale testomgeving voor proefritten met de zelfrijdende auto omwille van het drukke verkeer en de talloze op- en afritten. “Als de zelfrijdende auto hier veilig kan rijden, kan het overal …” menen de parlementsleden.

Ruil je oude gsm voor een frisgroene boom

0
belbosRuil je oude gsm voor een frisgroene boom op de Internationale Dag voor de Recyclage van Mobiele Telefoons. En vooral nog tot eind februari. Slechts 1% van alle gsm’s wereldwijd wordt correct gerecycleerd. Nochtans zitten in die oude toestellen heel wat kostbare materialen die perfect te hergebruiken zijn (zilver, coltan, goud…). Vandaag is het Internationale Dag voor de Recyclage van Mobiele Telefoons. Een hele mond vol, maar wel een nuttig initiatief om het belang van correcte recyclage in de kijker te zetten. Curieus wil niet alleen vandaag mensen bewust maken van het belang van correcte recyclage. Uit 1 ton gsm’s kan je 340 gram goud halen, uit 1 ton gouderts slechts 5 gram puur goud. Urban mining is noodzakelijk. En dus moeten we alles op alles zetten om zo veel mogelijk gsm’s in het correcte afvalcircuit te brengen. Nog tot eind februari gaan we op pad om oude gsm’s op te halen (naar schatting nog tien miljoen te gaan in België). Voor elke ingezamelde gsm, plant Curieus een boom. Kijk op www.belbos.be voor een inzamelactie in jouw buurt. Het was een zin uit een krantenartikel (januari 2012, DS) die ons oprecht frappeerde: “Een ton gsm’s brengt 300 gram goud op, een ton ruwe gouderts slechts 3 gram. Ondertussen wordt wereldwijd maar 1 procent van alle gsm’s gerecycleerd. Ruw geschat betekent dit dat er zowat 10 miljoen niet gebruikte gsm’s in Vlaamse huiskamers ligt.” Tijd om tot actie over te gaan. En dus zetten we voor het tweede jaar op rij onze schouders onder het BelBos. Onze Curieusvrijwilligers, in alle uithoeken van het land, gaan de komende maanden opnieuw op pad. En de opbrengst? Die investeren we uiteraard in een bos. Eén gsm voor één boom. Vorig jaar haalden we met onze actie 9386 oude gsm’s op, waarmee we 10 000 bomen konden planten (dat zijn 10 voetbalvelden). Zeven frisgroene BelBossen zagen in het najaar van 2013 het levenslicht (Oostende, Kortrijk, Ieper, Wachtebeke, Herent, Kasterlee, Dilsen-Stokkem). Waarom is het zo belangrijk om oude gsm’s in te zamelen? Allereerst is het elektronisch afval, en dat mag je letterlijk nemen. Een gsm bevat talloze gevaarlijke afvalstoffen. Het cadmium uit de batterij kan tot 600.000 liter water vergiftigen. Kwik uit het scherm tast de hersenen en het zenuwstelsel aan. Lood uit de solderingen tast het immuunsysteem aan. En dat is niet alles. Vlamvertragers zijn kankerverwekkend, beryllium veroorzaakt longproblemen en PVC geeft bij verbranding dioxines vrij. Ten tweede is klassieke mijnbouw oneindig veel schadelijker voor mens en milieu dan urban mining (herwinnen van grondstoffen uit bestaande producten). De beschikbaarheid van onze grondstoffen is eindig, en bovendien gaat klassieke ontginning vaak gepaard het verwoesten van ecosystemen (door erosie en gebruik van chemicaliën). Uit 1 ton gsm’s kan je 340 gram goud halen, uit 1 ton gouderts slechts 5 gram puur goud. Bovendien krijg je er zomaar 15 ton giftig afval en 50 ton CO2 als toetje bij. En heb je 30.000 liter water nodig voor de klassieke ontginning. En ten derde zijn de metalen uit onze gsm’s niet zelden conflictgrondstoffen. Metalen waarover smerige oorlogen gevoerd worden dus. De handel in coltan is het bekendste voorbeeld (als spil in de rebellenoorlog in Kivu, waarbij al 5 miljoen slachtoffers vielen). Bovendien ontginnen kinderen het radioactieve mineraal in de open-coltan mijnen in Kivu, met blote handen. Cijfers die frapperen Wereldwijd zijn naar schatting 6 miljard gsm’s op de markt. Amper 1% daarvan wordt correct gerecycleerd. In België worden 4 miljoen gsm’s per jaar gefabriceerd. Gemiddelde levensduur: 18 maanden. Dat wil zeggen dat consumenten na anderhalf jaar hun mobieltje al beu zijn en het nieuwste snufje willen scoren. Tegelijk vindt in ons land minder dan 5% van die toestellen hun weg naar correcte recyclage. Belgen scoren algemeen goed op vlak van recycleren, maar gsm’s staan – in tegenstelling tot pakweg een afgedankt wasmachine – gewoon niet in de weg. En dus blijven ze liggen onderaan de kast. Een Belgisch huisgezin heeft gemiddeld 3 niet-gebruikte mobieltjes in huis. Eén gsm = één boom Wat onze actie uniek maakt is – naast het feit dat BelBos the original de eerste gsm-inzamelactie in zijn soort was – het feit dat Curieus de opbrengst van dit elektronisch afval teruggeeft aan de burgers, in de vorm van een bos (1 gsm = 1 boom). Per ingezamelde gsm planten we één boom. Zeven unieke BelBossen van Curieus (Wachtebeke-Lochristi, Dilsen-Stokkem, Kasterlee, Herent, Oostende, Kortrijk en Ieper) sieren al sinds 2013 het weinig groene Vlaamse landschap. Samen goed voor 10 000 bomen, oftewel 10 voetbalvelden. Ook voor deze tweede editie mikken we op minstens één BelBos per provincie. Daarvoor gaan we opnieuw in zee met de Provincies en/of Bos+. Hoe meer mensen we kunnen mobiliseren, hoe breder we de boodschap kunnen verspreiden (op een andere manier met ons afval omgaan), hoe meer gsm’s in het correcte afvalcircuit terecht komen. En hoe groter de bossen die we planten. We pakken met het BelBos dus twee maatschappelijke pijnpunten aan: de afvalberg reduceren (+ bewustzijn over onze wegwerp-hype-maatschappij en consumptiepatroon) en de schrale bebossing van het Vlaamse landschap. Het opzet past perfect in onze missie en onze doelstelling als progressieve socio-culturele vereniging. Dit educatieve luik blijven we altijd in de verf zetten. We werken voor deze tweede editie van het BelBos samen met o.a. Recupel, Sims, vzw Den Azalee, ’t Rad, Kringwinkel Merksem. OVAM begeleidt ons doorheen het doolhof van de afvalwetgeving. Enkele cijfers? De eerste BelBosactie bracht 120 Curieusafdelingen over het hele land in beweging. Samen zetten ze 500 lokale acties op touw en zamelden ze 9386 gsm’s in. Daarmee plantten we 10 000 bomen (= 10 voetbalvelden). De eerste 7 BelBossen kan je vinden in Oostende, Kortrijk, Ieper, Wachtebeke, Herent, Kasterlee, Dilsen-Stokkem. Voor de tweede BelBosactie mikken we opnieuw op minstens 1 bos per provincie. De lokale inzamelacties kan je vinden op www.belbos.be (website wordt constant aangevuld).