Disclaimer

Door het bezoek of gebruik verklaart de gebruiker kennis genomen te hebben van onderstaande richtlijnen en bepalingen en er zich ook aan te houden. Het gebruik van Belg.Be wordt u aangeboden mits u de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt, zonder wijziging van de bepalingen, voorwaarden en aanduidingen die erin zijn opgenomen of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Geen enkel geval kan aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Uw enige uitsluitende verhaalsmogelijkheid is het bezoek aan deze website te staken.

Belg.Be is en tracht een site te zijn waar jong en oud zich thuis voelt, waar de lach en een familiale sfeer voorop staat. Belg.be is de afkorting van “Brullen En Lachend Grommen” wat staat voor de Vlaamse Leeuw met een beetje satire doorspekt. Wij streven ernaar om de informatie en content die wij aanbieden op onze site bij de lezers een glimlach te veroorzaken. Onze teksten zijn humoristisch opgevat maar eerlijkheid staat voorop. Wij weten dat sommige links die op Belg.Be verschijnen juist geen lach of flauwe glimlach zullen veroorzaken, het is dan ook je eigen verantwoordelijkheid als je op een link klikt. Belg.Be kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor de schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van Belg.Be.

Onder de naam Gebruiker van de site bedoelen we iedereen die op gelijk welke manier de site https://www.belg.be of zijn subdomeinen bezoekt.

U verbindt zich er toe :
De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)

Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt

De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom

Belg.Be is een open internetplatform dat gratis en vrij door iedereen kan gebruikt en geraadpleegd worden om de gebruiker (iedereen die www.belg.be bezoekt) in staat te stellen eigen artikels en visies te plaatsen, te delen of te posten onder gebruik van zijn eigen naam, synoniem of afkorting. Alle verhalen, artikels, foto’s vallen wel te verstaan onder de eigen verantwoordelijkheid van de maker, schrijver of auteur, zelfs al zijn de artikels gratis ter beschikking gesteld om te lezen op belg.be.

Belg.be aanvaard geen schadeclaims van wie dan ook, het is heel duidelijk dat iedere maker, schrijver of auteur zelf verantwoordelijk en juridisch aansprakelijk is voor zijn eigen tekst, verhaal of artikel door hem gepost/gepubliceerd op belg.be. Belg.be hanteert de wet op de vrije meningsuiting maar dit wil daarom niet zeggen dat wij dezelfde visie delen als de schrijver, producer van het geposte verhaal, artikel of foto.

Belg.Be neemt ook geen rechten op de geposte artikels, iedere gebruiker kan zijn eigen artikel zonder onze tussenkomst toevoegen of verwijderen.

Alle makers, schrijvers of auteurs die artikels, teksten, foto’s of eigen visies die zichtbaar of onzichtbaar zijn op belg.be, en door de gebruiker geplaatst, gepubliceerd of gepost zijn door de gebruiker, is uit eigen vrije wil, met eigen middelen en op eigen kosten op Belg.be geplaatst… De makers, schrijvers, auteurs of gebruikers worden onder geen beding vergoed voor zijn artikel of de eventuele gemaakte onkosten om het tot stand brengen van het artikel. (met de noemer “artikel” bedoelen we teksten en foto’s onder gelijk welke vorm)

Belg.Be streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen. Mensen die menen dat het publiceren van hun informatie in strijd is met het auteursrecht, kunnen dit materiaal op simpel verzoek laten verwijderen.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

IP adressen
In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Meningen en reactie’s
Meningen geuit in artikelen of reacties (comments) zijn de persoonlijke meningen van de schrijvers, Ook hiervoor kan Belg.Be geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. We proberen de reacties die onderaan de artikels te vinden zijn, zo goed mogelijk te filteren. Racisme of kwetsende reacties dulden we geheel niet en kunnen verwijderd worden door Belg.Be

De beheerders en modertors van het forum zullen proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van de Site.

Mocht je toch op de een of andere manier diep beledigd zijn, kan je ons dat laten weten door te mailen naar redactie@belg.be

De Gebruiker erkent dat alle berichten op dit forum de meningen en gezichtspunten van de gebruikers zijn en niet van de beheerders, moderators of webmaster.(behalve bij de berichten die door deze mensen geplaatst zijn).

De Gebruiker geeft aan dat geen kwetsende, obsene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, sexueel-georienteerde berichten geplaatst worden. Verder dient Gebruiker zich te houden aan de van toepassing zijnde Belgische wetten en regels.

Belg.Be heeft het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht onderwerpen en forums te sluiten op het moment dat zij dit passend vinden.

In het geval communicatie tussen Belg.Be en Gebruiker geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorg dragen voor een standaard virusprotectie. Belg.Be is jegens Gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.

De Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Belg.Be heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Belg.Be houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Belg.Be stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan Belg.Be aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

Belg.Be bevat ook een pagina waar koopjes aangeboden worden, vraag of aanbod. Deze pagina is gratis aangeboden door Belg.Be aan de Gebruiker. De aankoop en verkoop de kosten, verlies van goederen en waarborgen van goederen en alle andere zaken die met de verkoop te maken heeft valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Koper/verkoper. Klachten zullen niet door Belg.Be behandeld worden.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Aalst bevoegd.

Uw gegevens worden gebruikt in het kader van het beheer van de site. Volgens de Belgische wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Ten allen tijde heeft u het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Persoonlijke gegevens, zoals naam en adres die de gebruiker invult op formulieren van de site, worden enkel gebruikt voor statistieken en berichtgeving door middel van een nieuwsbrief rond onze acties en worden niet aan derden doorgegeven of publiek gemaakt.

Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 B-1000 Brussel.

Opmerkingen
Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op: redactie@belg.be

Contactgegevens

BelgMediagroup

Stationsstraat 157,
9450 Haaltert
Tel.: 053/83.96.42
Fax: 053/83.96.41
Ondernemingsnummer: BE 0760.058.346
Email: redactie@belg.be