Informatie betreft asielzoekers Haaltert

veerle baeyensEind november besliste de federale regering over de invoering van een verplicht spreidingsplan voor asielzoekers. Ook de gemeente Haaltert werd hiertoe aangeschreven.

Bij de berekening werden een aantal criteria gebruikt zoals aantal inwoners, het netto- belastbaar inkomen, het aantal mensen dat een leefloon geniet enz. voor de bepaling van het aantal op te vangen asielzoekers.

De regering legt een spreidingsplan vast voor in totaal 5.000 te verdelen plaatsen. Het indicatief aandeel voor Groot-Haaltert bedraagt 24 plaatsen.

Op 7 januari 2016 vond een overleg plaatst met de federale overheidsdienst Fedasil waarbij we met onze gemeentelijke , OCMW en politiediensten summiere informatie verkregen omtrent de voorwaarden tot huisvesting, coördinatie, veiligheid, maatschappelijke integratie enz. Naar timing werd voorjaar 2016 naar voor geschoven.

Vooralsnog is er geen duidelijkheid of deze 24 personen, gezinnen dan wel alleenstaanden zullen zijn. Ook naar huisvesting en lokalisering dienen er oplossingen uitgewerkt te worden.

Vanuit de OCMW diensten zal een oproep gedaan worden naar particuliere woningen tot huisvesting en zal ook de coördinatie en het plan van aanpak verder uitgewerkt worden. De OCMW-voorzitter Gina Verbestel zal dit gericht opvolgen.

“De veiligheid in onze gemeente blijft natuurlijk een bijzonder aandachtspunt” zegt burgemeester, Veerle Baeyens en nam reeds het initiatief tot de opmaak van een actieplan veiligheid binnen het politiecollege (zone Denderleeuw – Haaltert) om dit gestructureerd en gecoördineerd te laten verlopen.

Ook voor de inwoners van Groot-Haaltert, zal een informatiemoment gepland worden van zodra er meer info beschikbaar is. Mocht u op dit ogenblik reeds vragen hebben , dan kan u steeds contact opnemen met de OCMW diensten, verantwoordelijke mevr. Ann De Bouvere op het nummer 053/85.86.40 of met OCMW voorzitter Gina Verbestel op [email protected] of met de burgemeester Veerle Baeyens op [email protected]