Reactie van N-VA-fractie Haaltert op klaagbrief van de Cultuurraad

paulette looze

Reactie van N-VA-fractie Haaltert op klaagbrief van de Cultuurraad

Mijnheer de voorzitter,

Geachte bestuursleden van de Cultuurraad,

Beste Rik,

Uw brief heeft onze volle aandacht gekregen en we kunnen als N-VA-fractie in de gemeenteraad niet anders dan uw standpunt volmondig bijtreden.

Onze fractie heeft, samen met de sp.a-fractie, te allen tijde de kaart getrokken van het verenigingsleven in het algemeen en van de culturele verenigingen in het bijzonder. Wij zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

Wij vinden het samen met u ondraaglijk jammer dat bepaalde projecten, die trouwens de volle steun genieten van de schepen van cultuur en van het voltallige college van burgemeester en schepenen, niet kunnen uitgevoerd worden en dat werkingssubsidies in het gedrang dreigen te komen door de kunstmatig in het leven geroepen “onbestuurbaarheid” en de halsstarrige weigering van een aantal raadsleden om agendapunten goed te keuren.

Wij doen er alles aan om aan deze nefaste situatie een einde te maken. Onze deur staat nog altijd open voor iedereen en we willen samen blijven zoeken naar een werkbare en stabiele oplossing voor de huidige problemen.

Momenteel wachten wij de resultaten af van de bemiddelingsopdracht van de gouverneur. Het feit alleen al dat deze niet over één nacht ijs gaat sterkt ons in onze overtuiging dat een constructieve oplossing nog altijd tot de mogelijkheden behoort.

Tenslotte dank ik u en de andere leden van het dagelijks bestuur voor de oprechte bezorgdheid die van uw brief uitgaat. Het Haaltertse verenigingsleven is ons te dierbaar om dit niet ernstig te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de N-VA-fractie in de gemeenteraad,

Paulette Looze