Vakantiewerking voor mensen met een beperking

0
kmebVakantiewerking voor kinderen en jongvolwassenen met een beperking Provincie subsidieert aanbod in ruime regio’s rond Tongerlo, Balen, Turnhout, Nijlen, Hove, Mechelen, Zoersel, Merksplas en Arendonk Omwille van een beperking en/of specifieke zorgnoden kunnen sommige kinderen en jongvolwassenen niet terecht bij de reguliere en inclusieve vakantiewerkingen (zoals de speelpleinwerkingen). Zij hebben nood aan een gespecialiseerde aanpak en begeleiding met aangepaste activiteiten die aansluiten bij hun individuele mogelijkheden en interesses. “De provincie Antwerpen geeft negen organisaties een subsidie zodat zij een vakantiewerking op maat van jongeren met een beperking kunnen organiseren tijdens de maanden juli en augustus. Het gaat om organisaties die geen residentiële opvang voor deze kinderen voorzien. Nog een voorwaarde is dat het een nieuw initiatief is in een regio waar nog geen bestaande initiatieven voor deze doelgroep bestaan. De bedoeling is ook om mantelzorgers even te ontlasten van hun dagelijkse zorg.”, duidt gedeputeerde Peter Bellens. In totaal reageerden 11 organisaties met een subsidieaanvraag om een vakantiewerking te kunnen organiseren voor jongeren met een beperking. Negen organisaties kregen een subsidie toegekend, verspreid over de hele provincie. Er zal deze zomer een aanbod zijn in onder andere de ruime regio’s rond Zoersel, Arendonk, Turnhout, Tongerlo, Hove, Merksplas, Nijlen, Balen en Mechelen. Gedeputeerde Peter Bellens is tevreden met de mogelijkheden voor deze doelgroep tijdens de zomermaanden: “Als provincie staan we voor gelijke kansen en zorgen we ervoor dat deze kwetsbare doelgroep niet uit de boot valt. Kinderen en jongeren met een beperking hebben ook recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding.” Emmaus vzw, Monnikenheide Monnikenheide biedt ondersteuning aan personen met een (vooral) verstandelijke beperking via dagondersteuning, woonopvang en kortverblijf. De organisatie wil tijdens de zomervakantie samen met de gemeentebesturen van Zandhoven, Zoersel en Malle een speelpleinwerking oprichten voor kinderen tussen 3 en 21 jaar met een (vermoeden van) een beperking. De gemeenten stellen hun infrastructuur ter beschikking terwijl Monnikenheide de begeleiding voor de doelgroep voorziet. Vzw De Rusthuif Deze vzw heeft een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking en een tehuis niet-werkenden. Tijdens de zomermaanden wil de vzw samen met de gemeentes Arendonk, Dessel, Ravels en Retie jeugd met een verstandelijke en/of meervoudige beperking opvangen. Het is de bedoeling om het gezin, familie, netwerk gedurende 3 weken te ontlasten van de zorg voor hun kind door activiteiten uit te werken op maat van de kinderen. Stad Turnhout Tijdens de zomermaanden kunnen kinderen met een beperking terecht in een vakantieopvang/speelplein. Met dit aanbod wil de Stad Turnhout vakantieopvang op maat van kinderen met een beperking voorzien én een aanbod aan de ouders en gezinnen van deze kinderen bieden om even op adem te komen. Hiervoor werkt de stad samen met Dagcentrum Kasteel vzw, Muylenberg vzw en Den Leeuweric vzw. Zij staan in voor de pedagogische begeleiding. Beide organisaties hebben ruime ervaring met de doelgroep van personen met een handicap, vrije tijd en dagbesteding. Sporta-federatie vzw, Tongerlo Sporta-federatie bestaat uit verschillende recreatieve sportclubs. In 2015 wil ze haar kampenaanbod uitbreiden met vier specifieke kampen voor jongeren met een beperking. Gedurende een verblijf van zes dagen wordt hen -afhankelijk van de gekozen vakantieformule- een aangepast activiteitenprogramma aangeboden. Willekom vzw, Mechelen Willekom vzw is een kortverblijf voor personen met een verstandelijke of meervoudige beperking, of met Niet Aangeboren Hersenletsel. De vzw organiseert tijdens de zomervakantie een vrijetijdsaanbod voor jongeren van 12 tot 21 jaar met een (vermoeden van) beperking. Tijdens deze weken wordt een ruim aanbod aan activiteiten aangeboden waarop jongeren zich kunnen inschrijven. Ritmica vzw, Hove De groep Ritmica ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische en/of verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis en/of leerstoornis. Ze begeleiden 210 kinderen, 20 jongeren en 75 volwassenen. Zij organiseren van 17 tot en met 21 augustus 2015 een ‘week van avontuur en ontspanning’. Ze richten zich tot jongeren van 12 tot 19 jaar met een (vermoeden van) beperking. Widar vzw, Merksplas Widar vzw is een ‘dorpgemeenschap’. Medewerkers met hun families wonen in de voorziening en vormen samen met de opgenomen personen met een beperking een woongemeenschap. Zeer veel aandacht wordt besteed aan de werkplaatsen. Daar vinden de bewoners overdag een zinvolle activiteit. De vzw wil in de zomervakantie een boerderijkamp organiseren voor kinderen met een matige tot ernstige beperking. IONA vzw, Nijlen Iona is een voorziening voor 30 kinderen en meer dan 25 volwassenen met een verstandelijke beperking. Tijdens de zomervakantie organiseert Iona vzw gedurende twee weken vakantieopvang voor kinderen en jongeren die niet terecht kunnen bij de reguliere en inclusieve vakantieopvang. Per week wordt er een nieuw thema uitgewerkt. Deze vakantiewerking is een aanvulling op de inclusieve speelpleinwerking van de gemeente Nijlen. De Schakel vzw, Balen De Schakel is een opvang en- begeleidingscentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio Antwerpen. Binnen hun dagelijkse werking met volwassenen met een beperking maken ze tijdens het paasverlof en tijdens de zomervakantie ruimte om speeldagen aan te bieden aan kinderen met een beperking. De kinderen staan onder professionele begeleiding van pedagogisch geschoold personeel dat gepaste activiteiten en een zinvolle daginvulling voorziet.

Inplanting windturbines in Aalst

0
electr windmReactie niet-goedkeuring Provinciaal RUP inplanting windturbines De niet-goedkeuring van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) dat de provincie Oost-Vlaanderen had voorbereid, zorgt er in Aalst niet voor dat de plannen voor het plaatsen van windturbines op de bedrijvenzones Zuid III en Zuid IV in Erembodegem worden afgeblazen. In tegendeel, de niet-goedkeuring zorgt er eerder voor dat er nu opnieuw méér mogelijkheden zijn tot het plaatsen van windmolens op het grondgebied van Aalst. Het behalen van de doelstellingen in het kader van het Burgemeestersconvenant (terugdringen van de CO2-uitstoot met 20% tegen 2020) is onmogelijk zonder bijkomende hernieuwbare energiebronnen in Aalst. Het klimaatactieplan dat in opmaak is, geeft dan ook aan dat de mogelijkheden voor plaatsing van in totaal 8 windturbines binnen Aalst moet worden onderzocht. Schepen De Koninck (CD&V) : “Laat duidelijk zijn dat wij geen voorstander zijn van “hoe-meer-hoe-liever windmolens”. Wij zijn eveneens beducht voor een goede ruimtelijke inplanting over het grondgebied van Aalst, rekening houdend met draagkracht, drukke bewoning en landschappelijke waarde”. Schepen Van de Steen (SD&P) : “Er is weldegelijk interesse om windmolens te realiseren. Door de opmaak van het Provinciaal RUP werd deze interesse een tijdje in de koelkast gezet, maar doordat het RUP nu niet doorgaat zal er zeker weer schot in de zaak komen”. Op dinsdag 19 mei tussen 18u en 21u organiseert Electrabel een infomarkt in de gebouwen van ILvA over hun plannen voor de plaatsing van windturbines in de industriezones Zuid III en IV.

Alle pensioendossiers online

0
zeeAlle pensioendossiers online – Vanaf nu vinden werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun online pensioendossier op mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. mypension.be bestaat sinds 2010, maar enkel de gepensioneerde en actieve werknemers en de gepensioneerde zelfstandigen konden er terecht om hun online pensioendossier te raadplegen. Vanaf nu kunnen ook de actieve zelfstandigen en actieve en gepensioneerde ambtenaren op mypension.be: – hun post elektronisch lezen. Daarvoor geven ze best zo snel mogelijk hun mailadres door via het portaal; – hun pensioen aanvragen. Nieuw is dat zelfstandigen, net als werknemers nu ook: – de uitbetaalde pensioenbedragen kunnen raadplegen; – hun pensioenloopbaan (gegevens die meetellen voor hun pensioen) kunnen inkijken en eventuele onvolledigheden online kunnen signaleren. Ambtenaren kunnen voorlopig enkel hun loopbaanoverzicht met prestaties van vóór 1 januari 2011 in PDF-formaat raadplegen. Minister van Zelfstandigen Willy Borsus: “Dit is een echte vooruitgang voor de zelfstandigen die voortaan hun loopbaangegevens online kunnen raadplegen. Het systeem is snel, duidelijk en transparant voor de zelfstandigen. Dit is niet niks want in 2014 telden we in België voor het eerst meer dan 1 miljoen zelfstandigen (1.005.167 tegen 875.694 in 1994). Het gaat hier dus om een eerste belangrijke etappe omdat vanaf 2016 iedereen direct zal kunnen nagaan op welk moment hij/zij met pensioen kan gaan. ” Tegen 2017 is mypension.be hét online pensioenportaal mypension.be is er niet alleen voor de gepensioneerden of diegenen die bijna op pensioen gaan, maar ook voor de actieve bevolking. mypension.be zal de volgende jaren systematisch uitbreiden: – Vanaf begin 2016 kunnen ook de ambtenaren hun pensioenloopbaan consulteren en kan elke burger (of hij nu werknemer, ambtenaar of zelfstandige is) een raming maken van: * de vroegste datum waarop hij met pensioen kan in één stelsel; * de vroegste gemeenschappelijke ingangsdatum van zijn pensioen, als hij een gemengde loopbaan heeft. Het luik ‘Mijn aanvullend pensioen’ zal ook vanaf begin 2016 beschikbaar zijn, maar de verzekeraars en pensioenfondsen krijgen tot september 2016 de tijd om de rekeninggegevens van de aangeslotenen mee te delen. – Vanaf eind 2016 kan elke burger een raming maken van zijn pensioenbedrag. – Eind 2017 tenslotte kan de burger het effect van bepaalde loopbaankeuzes op zijn pensioen nagaan vooraleer de stap effectief te zetten. Minister van Pensioenen Daniel Bacqualaine: “Ik ben verheugd met deze nieuwe stap om de burger een volledig en gebruiksvriendelijk overzicht te bieden van zowel zijn beroepsloopbaan als zijn pensioenrechten. Begin 2016 zal de burger op basis van zijn loopbaangegevens de vroegst mogelijke ingangsdatum van zijn pensioen kunnen berekenen. Voor eind 2017 zal hij ook online het bedrag van zijn pensioen kunnen berekenen en de impact van bepaalde loopbaankeuzes kunnen simuleren. Die informatie laat de burger toe om met kennis van zaken zijn loopbaan te plannen en zelf te beslissen wat het ideale ogenblik is om met pensioen te gaan.” Synergieën tussen de federale pensioeninstellingen en Sigedis mypension.be is een samenwerking tussen: – de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) – het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) – de PDOS (Pensioendienst voor de overheidssector) en – Sigedis (de vzw Sociale Individuele gegevens – Données Individuelles Sociales). Contactgegevens voor het grote publiek Gratis nummer: 1765 Website: www.mypension.be Mail : via het contactformulier op www.mypension.be

Kinderbijslagfondsen van Vlaamse Brusselaar uitgesloten bij overleg

0
kinderenKinderbijslagfondsen van Vlaamse Brusselaar uitgesloten bij overleg door Brusselse regering “De kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaars worden door de Brusselse regering uitgesloten”, stelt Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Sinds de zesde staatshervorming is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel bevoegd voor de kinderbijslag. Onder het mom van ‘schaalvergroting’ wordt er enkel overleg gepleegd met de kinderbijslagfondsen die 40.000 leden in Brussel en Wallonië hebben. De kinderbijslagfondsen met Vlaamse wortels hebben bij de globale Brusselse bevolking niet zoveel leden. Maar het zijn wel de kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaar. ‘Schaalvergroting’ is hier een verbloemd synoniem voor uitsluiting.” Minister Frémault gaf geen antwoord op de expliciete vraag van Dhaene of de Vlaamse kinderbijslagfondsen betrokken werden bij het overleg over kinderbijslag, maar verwees enkel naar de keuze van het Brussels beleid voor ‘schaalvergroting’. Liesbet Dhaene: “Het is waar dat de activiteiten van de kinderbijslagfondsen met Vlaamse wortels in Brussel kleinschalig zijn als je het bekijkt over de hele Brusselse bevolking. Maar als je het bekijkt over de Vlaamse Brusselaars, zijn zij wel de hoofdactoren.” De meeste Vlaamse Brusselaars zijn lid van een Vlaams kinderbijslagfonds. Deze beleidskeuze heeft dus tot gevolg dat de kinderbijslagfondsen van de Vlaamse Brusselaars niet betrokken worden bij het overleg over het Brussels beleid inzake kinderbijslag. Dhaene vervolgt: “Onder het mom van schaalvergroting wordt één gemeenschap in Brussel benadeeld.” Met de zesde staatshervorming zijn er een aantal bevoegdheden overgedragen naar de GGC. De bedoeling was dat deze bevoegdheden konden worden uitgeoefend op een manier, aangepast aan de Brusselse eigenheid. Franstalige partijen hebben echter afgesproken om het Brussels beleid af te stemmen op het Waals beleid. Dat zijn de zogenaamde Sainte-Emilie-akkoorden. ‘Verbrusseling’ werd met andere woorden ‘verwallonisering’. Dhaene: “Met de Brusselse beleidskeuze om de kinderbijslagfondsen die de Vlaamse Brusselaar als leden hebben niet te horen, wordt de verwallonisering van de Brusselse kinderbijslag ingezet.”

Wie kent de Aalsterse Irish Coffee niet ?

0
irish6 juni 2015: 71 jaar later herdenkt TVOZ dit begin van het einde met een nieuwe landing, maar dan van The Blues! Wie kent de Aalsterse Irish Coffee niet ? In de vroege jaren zeventig schreef Irish Coffee Belgische rockgeschiedenis met een handvol singles, waaronder de klassiekers ‘Masterpiece’ en ‘Carry On’, én een titelloze lp. Een korte terugkeer in 2004, in een gewijzigde line-up, leverde een tweede plaat op én een op dvd verschenen optreden in het Duitse televisieprogramma RockPalast. Op zijn 67ste blaast zanger en frontman William Souffreau Irish Coffee opnieuw leven in en laat hij eerst ‘Revisited’ op de wereld los en 2 jaar later op 14 april 2015 ‘When The Owl Cries’. Happy birthday William! Voor alle duidelijkheid: Irish Coffee dient veeleer te worden gezien als een ‘state of mind’ dan als een groep. Wat vroeger een kwintet was, is in 2013 een powertrio zonder de karakteristieke orgelsound. Anno 2015 klinkt Irish Coffee als een uit de kluiten gewassen bluesrockband die stilistisch veel nauwer aanleunt bij sixties- en seventiesbands als Ten Years After, Cream of Fleetwood Mac, toen Peter Green er nog de plak zwaaide. Als zanger klinkt William Souffreau rauw en krachtig en als gitarist neemt hij nu zowel de potige riffs als de solo’s voor zijn rekening. Samen met zijn ‘nieuwe’ ritmesectie, Franky Cooreman op bas en Kris Van Der Cammen op drums, en een echt nieuwe! toetsenist, Stany Van Veer, spelen zij hun songs met een grote bevlogenheid, een vanzelfsprekende souplesse en een energie waar veel jonge honden een puntje kunnen aan zuigen. Uiteraard stellen zij hun nieuwe cd voor in primeur in Welle. Irish Coffee is superieur burengerucht van een vitaal gebleven Vlaamse rockpionier en zijn ‘jonkies’. The Broomstick Blues Band: just 5 guys playing the blues! 2 jaar geleden speelden zij hun 1e gig in Welle op de eerste editie van de Rock and Blues Night. Na de tigste editie van Blues Peer was ’de maat vol’ voor bassist Jan De Bruyn en zanger/gitarist Daan Uytterhaegen en zij besloten samen The Blues te spelen. Met een hese stem en blaren op hun vingers vonden ze ergens nog twee oude blueskrijgers voor hun band. Bart De Bruecker neemt de drums voor zijn rekening en Benny Guldemont trekt er een streepje mondharmonica onder. Anton Engels is de jongste aanwinst van de band en sweept de toetsen like hell en speelt zijn debuut in Welle. Opnieuw een primeur! Samen brengen ze met veel enthousiasme een aanstekelijke mix van oude en nieuwe blues en bluesrock! ZATERDAG 6 juni 2015 – HUYZE ST PIETER – WELLE Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (13 aan de kassa) en zijn te bestellen telefonisch op 0479 / 49 22 17 vzw TVOZ organiseert Second Rock & Blues Night

25 Missen uit Vlaanderen en Wallonie op de Brugse Meifoor

0
missenOp dinsdagavond 5 mei 2015 verwelkomde Missitems 25 Missen en Eredames afkomstig uit Vlaanderen en Wallonië voor een bezoek aan de Brugse Meifoor. Tussen 17u30 en 19u genoten de meisjes van een tiental foorattracties. Aansluitend was er de competitie tussen een ploeg van het Brugse stadbestuur, een ploeg van de Brugse journalisten, een ploeg van de Vlaamse Missen en een ploeg van de Waalse Missen. Het waren uiteindelijk de Waalse meisjes die met 18 punten de overwinning behaalden. Als beloning voor hun schitterende prestatie kregen ze allemaal een pluche knuffel mee naar huis. Het Schepencollege strandde op de 2e plaats terwijl de Vlaamse Missen het brons behaalden. Na afloop was iedereen alvast laaiend enthousiast over het verloop van deze avond op de Brugse Meifoor. Een cameraploeg van Missitems maakte opnames voor een reportage die uitgezonden wordt in het Missitems Magazine editie juni op Stories Tv. Een overzicht van de aanwezige meisjes. VLAAMSE MISSEN Kimberly Feys uit Brugge: Miss Shopping Flanders 2015 Kiani Plattenbos uit Blankenberge: Miss Supermodel Belgium 2014 Jennifer Den Haese uit Blankenberge: Miss Heritage Belgium 2014 Shany Dejonckere uit Bossuit: Miss Global Belgium 2015 Maaike Misselyn uit Moorslede: Leie Ambassadrice 2015 Lindsey Ghysels uit Denderleeuw: Miss Gent 2015 Charlotte Ryckeboer uit Aalst: Miss Style Belgium 2015-2016 Tessa Colpaert uit Deinze: Eikoningin 2015 Chiara Vanderveeren uit Leuven: Miss District Belgium 2014 VLAAMSE EREDAMES Angela Liridona Dedvukaj uit Oudenaarde: 1e Eredame Miss Style Belgium 2015-2016 Charlotte Bulcke uit Bredene: 3e Eredame Miss Style Belgium 2015-2016 Elise Devos uit Deinze: 1e Eredame Miss Shopping Flanders 2015 Florence Van Isterdael uit Terneuzen: 2e Eredame Miss Shopping Flanders 2015 Riann Christiaens uit Zwevegem: 1e Eredame Leie Ambassadrice 2015 Delphine Taelman uit Harelbeke: 2e Eredame Leie Ambassadrice 2015 WAALSE MISSEN & EREDAMES Flore Meuris uit Taintignies: Miss Province de Hainaut 2014 Claudia Tricart uit Tournai: Miss Tournai 2015 Valentine Cesarone uit Quaregnon: Miss Hainaut pour Miss Belgique 2015 + Finaliste Miss Belgique 2015 Claire Da Conceicao Lima uit Péruwelz: Miss Elegance Belgique Francophone 2015 Lena Fernandez uit Saint-Ghislain: Miss Italia-Mons Centre 2015 + 1e Dauphine Miss Italia Belgio 2015 Noémie Krysiuk uit Brussel: Miss Saint-Ghislain 2015 Britany Thiry uit Quaregnon: 1e Dauphine Miss Elegance Belgique Francophone 2015 Marion Ameryckx uit Ath: 2e Dauphine Miss Elegance Belgique Francophone 2015 + Miss Ath 2012 Catherine Glaude uit Saint-Ghislain: 1e Dauphine Miss Saint-Ghislain 2015 Elsa Delhaye uit Mons: 2e Dauphine Miss Saint-Ghislain 2015 Maïte Leclercq uit Quaregnon: Prix De L’Espoir Miss Saint-Ghislain 2015

Voorrangsregels op verbindingswegen wijzigen te Dilbeek

0
Nieuwe voorrangswegen Dilbeek 20052015 Dilbeek – De voorrangsregeling op een aantal belangrijke verbindingswegen wordt de komende weken aangepast. De algemene voorrang van rechts verdwijnt er. Dat gebeurt in uitvoering van een eerdere beslissing van de gemeenteraad. Deze week begint het plaatsen van de borden en het aanbrengen van de wegmarkeringen in de Jan de Trochstraat, Ijsbergstraat, Doylijkstraat, Itterbeeksebaan, Bodegemstraat, Brusselstraat en de Ternatstraat. Die Alfons Gossetlaan is al bij de heraanleg opnieuw ingericht en is nu een voorrangsweg. Ook in de Bodegemstraat werden al twee straten aangeduid in de nieuwe regeling bij eerdere werken. Vanaf morgen worden de nodige borden om de nieuwe situatie op de rest van de wegen duidelijk te maken. Die borden blijven afgedekt tot ook de belijning op het wegdek is aangebracht. Als het weer meezit, wat nodig is voor het schilderen van de wegmarkeringen, zou de nieuwe situatie vanaf 20 mei ingaan. De politie zal na de invoering inzetten op extra bemande snelheidscontroles en er zullen verkeersmetingen worden uitgevoerd. De bedoeling is immers om het verkeer op de verbindingswegen vlotterte laten verlopen, maar niet sneller. De eenduidigheid moet bovendien de veiligheid aan kruispunten verhogen.

Dilbeek gaat resoluut voor langste erehaag

dilbeekOp donderdag 14 mei ontvangt Dilbeek de fietsers van de ‘1000 km van Kom op Tegen Kanker’. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt er samen met de gemeente voor dat het een fantastisch maar ook emotioneel evenement wordt met een pak optredens en animatie. Hoogtepunt wordt de langste erehaag die de ploegen verwelkomt. De animatie begint al om 10 uur op het podium van het patattenveld met een optreden van de Fanfare Sint-Pieter Itterbeek gevolgd door de drumklanken van Tawmure Taiko en djembé Wa Daiko. Vanaf 11.20 uur speelt Pieter Embrechts de pannen van het dak op het gemeenteplein, hierna neemt Borokov iedereen mee naar de Baron De Vironlaan om met z’n allen samen een schitterende langste Erehaag te vormen voor de fietsers die 1000 km fietsen voor Kom op tegen kanker. Die dag kunnen we met zijn allen tonen dat Dilbeek solidair is met de mensen die geconfronteerd worden met kanker! Om 11.30 uur wordt een erehaag gevormd met zoveel mogelijk mensen om de 600 fietsploegen van de 1000km te verwelkomen in Dilbeek. Elke deelnemer/toeschouwer die in de langste Erehaag staat wordt verrast met een optreden van Borokov, Cirque-o-drome, en … met een mooie fietsbel! Voor alle toeschouwers en voor de fietsers wordt er omstreeks 12.30 uur een huldemoment georganiseerd voor het gemeentehuis. Vanaf 12.45 uur gaan we weer van start op het patattenveld, met optredens van de Vetsband en de Fortunate Few om omstreeks 15 uur af te sluiten met een grote ballonnenwedstrijd! Verder wordt er vanaf 10 uur randanimatie voorzien in de vorm van een doolhof, gekke fietsen, ballonnenclown, sprookjesdame, een stand van de brandweer, conditiemeting, … Vrijwilligers (stewards, begeleiding animatie, opbouw, afbraak, bediening, …) die op 14 mei een handje willen toesteken zijn zeer welkom! Meer info op website of mail naar welzijnenpreventie@dilbeek.be. Alle info te vinden op http://www.langste-erehaag-dilbeek.be/.

Kies jij wie de nieuwe K3 wordt ?

vtmWil jij Karen, Kristel & Josje helpen kiezen wie de nieuwe K3 wordt? Op 18 maart maakten K3-zangeressen Karen, Kristel & Josje bekend dat zij de K3-fakkel dit najaar zullen doorgeven aan 3 nieuwe zangeressen via een groots opgezet televisieprogramma dat dit najaar te zien zal zijn in Vlaanderen (VTM) en Nederland (SBS6), met als titel K3 zoekt K3. Voor deze zoektocht is K3 op zoek naar een publieksjury. Concreet zal deze publieksjury worden samengesteld uit 4 groepen, die samen met Karen, Kristel & Josje de eer krijgen om mee te kiezen welke meisjes in aanmerking komen om deel uit te maken van de nieuwe K3. De publieksjury zal bestaan uit kinderen, maar ook uit mama’s, papa’s en grootouders. Samen met Karen, Kristel en Josje zullen zij mee bepalen wie kans maakt om de nieuwe K3 te worden. Ben jij een grote K3-fan en wil je graag je stem laten horen over wie de nieuwe K3 moet worden? Heb je zelf kinderen of kleinkinderen die nu of vroeger luidkeels mee stonden te zingen & dansen op K3-liedjes, en wil je graag je zegje doen over wie mogelijk de fakkel van Karen, Kristel en Josje kan overnemen? Stel je dan zeker kandidaat om deel uit te maken van de publieksjury voor K3 zoekt K3. Inschrijven kan vanaf vandaag via www.studio100.be. Daar vind je alle verdere informatie. De inschrijvingen worden afgesloten op 31 mei 2015. Uiterlijk 25 juni weet je of je al dan niet geselecteerd bent om deel uit te maken van de publieksjury voor K3 zoekt K3. Karen, Kristel & Josje zijn alvast erg enthousiast dat het publiek ook een stem krijgt in de zoektocht naar hun opvolgsters: “We vinden het super dat we bij de selecties hulp zullen krijgen van een publieksjury. Het is erg belangrijk voor ons om te horen wat er leeft bij de kinderen, maar zeker ook bij de mama’s, papa’s en de grootouders. We hopen heel erg dat er heel wat mensen zijn die K3 net als wij een warm hart toedragen, en die ook hun mening willen laten horen. Ons publiek heeft voor ons altijd op de eerste plaats gestaan, dus hun stem is wel degelijk belangrijk voor ons. En aangezien de mama’s, papa’s & grootouders uiteraard ook vaak mee luisteren naar onze muziek en steevast present zijn op onze shows, lijkt het ons erg logisch dat ook zij hun inbreng hebben. We zijn alvast heel erg benieuwd naar de reacties!” Bekijk via deze link alvast de oproep van Karen, Kristel & Josje. Meer informatie over het verdere verloop van het programma & de selecties volgt binnen enkele weken. Maar 1 ding staat vast: de 3 zangeressen die deze wedstrijd winnen wacht een mooie carrière in Vlaanderen en Nederland die start met een groots opgezette concerttournee door beide landen, en uiteraard zijn er daarnaast ook nog tal van andere plannen.

Onbekende Vlamingen op korenmarkt in Gent

0
onbekende vlamingenOnbekende Vlamingen palmen korenmarkt Gent in Vandaag palmden enkele onbekende Vlamingen met een beperking de korenmarkt in. Ze boden voorbijgangers koffie en koekjes aan en nodigden hen uit om in een tent een interessant gesprek aan te gaan met iemand met een beperking. Heel wat voorbijgangers reageerden enthousiast en spraken met mensen met een beperking in de tent. De aanleiding hiervoor is de Europese ‘Onafhankelijk Leven dag’ of ‘Independent Living Day’. Want het gaat over allemaal mensen die ondanks hun beperking zo onafhankelijk mogelijk leven. Tijdens het gesprek in de tent of door voorbijgangers aan te spreken, vertelden ze iets meer over drempels in de samenleving voor personen met een beperking en hoe zij die overwinnen. Maar ze waren ook benieuwd naar wat voorbijgangers en de tentbezoekers te vertellen hebben. Met gewone gesprekken van mens tot mens ervaren voorbijgangers dat personen met een beperking net zoals iedereen hun leven richting willen geven en deelnemen aan de samenleving. Dat leverde interessante gesprekken op: “Stel dat jullie ooit overkomt en jullie hebben een handicap, willen jullie dan liefst naar een voorziening waar je goed verzorgd wordt of blijven jullie liever thuis, waar je zelf kan beslissen over wanneer je eet, koffie drinkt en gaat slapen?” Dat vroeg Hendrikje aan een groep jonge meisjes. Ze antwoordden unaniem “thuis”. De European Independent Living Day is een initiatief van ENIL, een organisatie die over heel Europa opkomt voor de rechten van mensen met een beperking. In Vlaanderen geeft Onafhankelijk Leven vzw invulling aan deze dag door de ‘ontmoet een onbekende’ actie te organiseren. Doorheen heel Europa organiseerden mensen met een beperking op deze dag sensibiliserende acties.