Bestrijding van olievervuiling op zee

Sinds maandag vergadert in Antwerpen een werkgroep van internationale experts op het gebied van toezicht en bestrijding van olievervuiling in de Noordzee in het kader van het Akkoord van Bonn.
Dit regionaal akkoord werd opgestart in 1969 na het ongeval met de Torrey Canyon in de open zee voor de kust van Groot Brittannië. Dit ongeval resulteerde toen in de eerste grote olieramp in de maritieme geschiedenis. Dit akkoord organiseert de operationele en technische samenwerking tussen de verschillende landen aan de Noordzee en het Kanaal (Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden, Noorwegen, Groot- Brittannië, de Europese Unie) bij het bestrijden van olievervuiling op zee. Spanje neemt eveneens deel als waarnemer.

Donderdag namen de experts van het Akkoord van Bonn deel aan een demonstratie van het toezicht- en bestrijdingsmaterieel dat recent in dienst werd genomen door het Directoraat- generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in partnerschap met de Civiele Bescherming en Defensie. De deelnemers konden een onbemand vliegtuig, type B-Hunter, van het Belgische leger bekijken. Dit toestel wordt regelmatig ingezet boven de Noordzee als ondersteuning voor het toezicht van het mariene milieu, en ter aanvulling van het routinematige toezicht met het observatievliegtuig van BMM. Zij hebben ook een demonstratie bijgewoond van een helikopter die speciaal is uitgerust voor missies van milieucontroles en interventies bij incidenten van mariene verontreiniging in het zeegebied van België. Als primeur werden aan de experts twee nieuwe containers voorgesteld voor de bestrijding van verontreiniging. Deze werden gezamenlijk ontwikkeld door het Directoraat-generaal Leefmilieu en de Civiele Bescherming voor interventies bij lekken van gevaarlijke chemische stoffen aan boord van een schip. Naast deze demonstratie hebben de deskundigen de Antwerpse havenfaciliteiten bezocht op uitnodiging van de havenautoriteiten. Het was een gelegenheid om de belangrijke economische rol van het zeevervoer en havens zoals Antwerpen te benadrukken, voor de Europese economie in het algemeen en de Belgische in het bijzonder. Op hetzelfde ogenblik werd gewezen op de inspanningen die de Belgische maritieme sector heeft gedaan om verontreiniging door schepen te voorkomen.

Over dit evenement verklaarde Etienne Schouppe, de federale staatssecretaris belast met het maritieme vervoer en het mariene milieu: "De veiligheid van schepen, de preventie en bestrijding van zeeverontreiniging zijn een prioriteit van mijn beleid geweest. Dit laat ons vandaag toe om aan naburige Europese zeestaten te tonen dat België als kuststaat volledig zijn verantwoordelijkheid opneemt op nationaal en internationaal vlak."

Naast aspecten als operationele technische en wetenschappelijke samenwerking en programma's van gezamenlijke operaties, heeft het Akkoord van Bonn aan de agenda van de werkzaamheden van dit jaar de voorbereiding toegevoegd van een strategie voor de toekomst gebaseerd op een meerjaren actieplan. Dit actieplan zal worden geformaliseerd tijdens een ministeriële conferentie in Dublin, Ierland, in november dit jaar.

Deze actie is onderdeel van de uitvoering op Europees niveau van een mariene strategie voor de bescherming van het mariene milieu en een geïntegreerd maritiem beleid. België zal er, in het kader van haar voorzitterschap van de Europese Unie, voor moeten zorgen dat de actie en de boodschap van het Akkoord van Bonn naar behoren wordt overgebracht aan de betrokken Europese instanties.

Op deze manier willen de landen van het Akkoord van Bonn hun rol als pioniers en leiders in de Europese regionale samenwerking voor het toezicht en de bestrijding van zeeverontreiniging bevestigen. Door deze actie wil het Akkoord van Bonn de aandacht trekken van de politieke verantwoordelijken op concrete acties die hun steun nodig hebben, om de Europese doelstellingen voor propere zeeën en een marien milieu van goede kwaliteit te bereiken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here