Open Brief aan stad Gent betreft raamprostitutie en overlast

raamprostitutieDe VZW Zuidbuurt Gent schreef deze open Brief aan de stad Gent betreft raamprostitutie en overlast in hun buurt. Volgens hun is de maat vol. Alle 51 leden van het gemeentebestuur van Gent hebben deze brief gekregen. De VZW hoopt dat er nu duidelijke oplossing komt voor deze problemen.

28 september 2015

Beste burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden,
Beste Gentenaren,

Op 9 juli schreven wij een eerste open brief, over de buurt waarin wij wonen, de problemen die we ervaren en mogelijke oplossingen. We richtten een VZW op en schreven een brief omdat talrijke buurt-overlegmomenten met diverse actoren in 5 jaar tijd er niet voor hebben kunnen zorgen dat de problemen noemenswaardig zijn opgelost. Nochtans werden door diverse groepen bewoners telkens mogelijke oplossingen aangereikt.

We schreven een open brief, omdat het 3-stappenplan waarmee onze burgervader medio 2014 uitpakte zijn doel voorbij lijkt te schieten. Naar aanleiding van een aantal verklaringen in de pers wensen we even uw geheugen op te frissen en de huidige stand van zaken mee te geven:

– Fase 1: “Bevriezing van het huidige aantal vitrines in de Belgradostraat”

o Hiertoe zou men een regelgevend kader creëren door middel van een politieverordening & een stedebouwkundige verordening.

o De realiteit was echter van dien aard dat er sowieso amper nog uitbreiding kon komen, daar alle bars het aantal vitrines in hun pand in de maanden voor de verordeningen reeds hadden gemaximaliseerd => Doel gemist.

o Uitbaters die voldoen aan deze nieuwe regels verwerven ineens ook een heleboel rechten, die de volgende stappen in het plan in de weg staan. Zij zullen immers deze investeringen aanhalen of zelfs naar de rechtbank trekken als ze verplicht zouden worden te sluiten of te verhuizen. => Doel gemist.

o Deze twee verordeningen verhelpen niet aan de grieven zoals ze al jaren geuit worden door de buurtbewoners. Ze voorkomen geen sluikstort, wildplassen, carrouselrijden, foutparkeren, nachtlawaai, etcetera. Ze zijn opgesteld in het belang van de prostituees en de pooiers. Niet in het belang van de bevolking. => Doel gemist.

o Eén van de verordeningen legaliseert het pooierschap dat strafrechtelijk verboden is, door te voorzien in een ‘geschiktheidsverklaring’ voor ‘uitbaters’. De stad maakt zich hiermee medeplichtig aan het misdadig, georganiseerd pooierschap.

o Eén van de verordeningen voorziet de mogelijkheid om niet als natuurlijk persoon doch eveneens als vennootschap te handelen, wat de deur openzet naar nog minder traceerbaarheid bij overtredingen.

o De verordeningen voorzien niet in een uitdoofscenario met verplichte sluiting van de illegale panden in de Belgradostraat en omgeving. Uit geen enkel element van de verordening blijkt dat er sprake is van ‘bevriezing’, noch van een fasering van de aanpak met een duidelijke stap 3.

– Fase 2: “we gaan na of alle raamprostitutiepanden in de Belgradostraat kunnen gesloten worden”

o Fase 2 en 3 zouden gelijktijdig met fase 1 opgestart worden, zo werd ons (en de pers) duidelijk gecommuniceerd bij monde van burgemeester Termont. De realiteit leert ons dat fase 2 pas werd opgestart na de stemming van de verordeningen van fase 1, en dat men aan het onderzoek naar fase 3 nog dient te beginnen. => Doel gemist.

o Het onderzoek is klaar en reeds goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen. Kort samengevat: Juridisch onhaalbaar, financieel onbetaalbaar.

o In de media communiceert men dat het onmogelijk is om fase 2 uit te voeren.

Ten onrechte houdt men voor dat de exploitatie niet kan beëindigd worden zonder grote kosten. Dat meerdere verbouwingen in de Belgradostraat berusten op illegale werken en geen schadevergoeding kan geëist worden voor onrechtmatige (lees strafrechtelijk gesanctioneerde) inkomsten uit prostitutie, verzwijgt men. Meer nog, men doet de ‘uitbaters’ met de ‘geschikheidsverklaring’ geloven dat hun inkomsten legitiem zijn.

– Fase 3: “Op zoek naar een andere locatie”

o “Voor het einde van deze bestuursperiode een oplossing te willen voor een nieuwe locatie.” (Burgemeester Termont, De Standaard, 23/09/2015)

o Het onderzoek moet nog starten, maar naargelang de bron liggen er reeds 3 tot 5 mogelijke locaties op tafel, maar zal men die nog geheim houden.

Participatie

Drie maanden zijn er voorbij gegaan sinds die open brief. Drie maanden waarin onze burgemeester er in slaagde in de pers meermaals te verkondigen dat “een paar bewoners” onredelijk zijn. U noemt hen onredelijk omdat ze verordeningen aanvechten die een complete miskenning zijn van de gemaakte afspraken ? Het bestuur moet weten dat het niet-aanvechten van deze verordeningen hetzelfde betekent als het aanvaarden van de inhoud ervan. Eigen aan de rechtstaat is deze juridische procedure dan ook een onvermijdelijke poging om onwettige verordeningen te laten vernietigen, wat niet betekent dat de bewoners het overleg opblazen. In onze brief stond letterlijk: “Uiteraard blijven wij bereid om te praten en te dialogeren.”.

Desondanks, hebben wij van onze burgemeester tot op heden géén reactie mogen ontvangen, evenmin van de schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen, Tom Balthazar of van Schepen van Milieu, Tine Heyse. De enige reactie die we uit het stadsbestuur kregen was er één van Schepen Christophe Peeters, met de melding dat hij de zaak zou opvolgen.

Dat verbaasde ons, zeker van een stadsbestuur dat het woord “participatie” 48 keer in haar bestuursakkoord heeft staan. Men wijdt zelfs een heel hoofdstuk aan participatie, en begint dat hoofdstuk met de zin: “Een stad op mensenmaat met leefbare buurten begint bij de betrokkenheid van de Gentenaars met hun omgeving en hun wijk.”. In de realiteit blijken die betrokken Gentenaars die al 5 jaar elke 3 maanden naar een buurtoverleg gaan toch niet zo zwaar te wegen op het beleid.

De communicatie tussen stadsbestuur en wijk loopt allesbehalve vlot. Beloftes worden gemaakt maar niet nagekomen, oplossingen blijven telkens om diverse redenen uitgesteld worden. Beleidsdocumenten en informatie worden niet gedeeld, maar zoveel mogelijk afgeschermd.

Wij doen bij deze nogmaals een oproep tot dialoog met de betrokken stadsdiensten en bestuurders, maar dan bij voorkeur niet in het stramien dat tot nu toe gevolgd werd. De klassieke “voordracht” van wat de Stad allemaal heeft gedaan om de situatie te verbeteren, gevolgd door een aantal reacties van bewoners die weinig evolutie hebben gezien levert niks op. De Burgemeester maakt hier en daar een ludieke opmerking – zoals enkel u dat kan meneer Termont – iedereen lacht eens en gaat met het gevoel naar huis dat alles toch weer bij het oude zal blijven.

Een tweede oproep is die naar eerlijke communicatie. Zo is het allesbehalve een goed idee om een groep betrokken bewoners af te schilderen als enkelingen. Feit is dat vele buurtbewoners de strijd na een paar jaar hebben opgegeven en zijn weggetrokken, de mensen die blijven vechten worden dan geportretteerd als verzuurd. Stop met verklaringen in de pers die feitelijk onjuist zijn, zoals zou de VZW Zuidbuurt naar de Raad van State gestapt zijn “met het doel een verbod op prostitutie op federaal niveau te behalen” (Daniel Termont, De Gentenaar, 21/09/2015). In werkelijkheid betwisten we de wettigheid van de twee verordeningen die het Gentse Stadsbestuur heeft gestemd.

In datzelfde artikel staat ook nog “dat er ook heel wat bewoners zijn die realistisch genoeg zijn om te aanvaarden dat de oplossing niet van vandaag op morgen kan gevonden worden.”. Niemand verwachtte van van vandaag op morgen een oplossing, maar we zijn 5 jaar verder. Wat we zien is dat de problemen escaleerden en de ultieme oplossing uit Fase 3 waarschijnlijk over de verkiezingen in 2018 wordt getild. En nu?

Wij zullen ons blijven inzetten om de omstandigheden in onze buurt met een grote verscheidenheid aan functies te verbeteren. We zullen daartoe verschillende parallelle sporen volgen, van open communicatie zoals deze brief, over dialoog & debat met beleidsmensen tot juridische stappen zoals de procedure bij de Raad van State, waar nodig en mogelijk.

De tijd die we in de voorbije jaren zijn verloren met onhaalbare beloftes, test-projecten, gemiste kansen,… kunnen we niet meer inhalen. Vandaar dat we simultaan op verschillende vlakken willen inzetten, al geniet overleg uiteraard onze voorkeur als daar ook een effectief resultaat uit kan voortvloeien.

Onze wijk heeft veel te bieden. Centraal, in het verlengde van een winkelstraat die volledig wordt heraangelegd in de komende jaren. Met scholen in ons midden en een openbaar vervoersknooppunt vlakbij is er steeds beweging. Ook jonge ondernemers zien dat, en proberen hier hun zaak uit de grond te stampen. Het zou ongetwijfeld fijner zijn als je na een lekker hapje bij Cochon De Luxe, Lokaal, De Vitrine, Fithap, … buitenstapt en niét uitglijdt over braaksel of niét tegen één of ander stomdronken figuur of een berg afval aanloopt.
Vorige week startte TRAVAK, een initiatief om de handelszaken tijdens de werken wat zuurstof te bieden. 100 meter verder hebben we ook zuurstof nodig.

Laten we er samen iets moois van maken. Participatie, zoals het in het bestuursakkoord staat, werkt.

Wij?

Wie wij zijn? Waarom wij met één stem wensen te spreken?
De antwoorden op die vragen zijn eenvoudig: wij zijn een diverse groep bewoners en handelaars uit het Zuidkwartier. De ene is een gewone werknemer, de andere een handelaar, de ene woont hier 4 jaar, de andere al 25. We spreken met één stem omdat velen onder ons zich niet meer veilig voelen en schrik hebben voor represailles. U kan denken dat we dan overdrijven, maar de mensen die in onze wijk diverse panden uitbaten zijn niet allemaal even aimabel en constructief, al zijn er zeker die dat wel zijn.

VZW Zuidbuurt Gent

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here