Interimregering moet nu verloren tijd goedmaken

Dat er eindelijk een regering komt, is een goede zaak, maar volstaat niet. Enkel een snelle én grondige aanpak van de dringende dossiers en uitdagingen kan de lange impasse doen vergeten, benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. "Onder meer de begroting, de uitvoering van de afspraken gemaakt in de Groep van 10, waaronder de resultaatsgebonden voordelen, en een haalbaar Belgisch toewijzingsplan voor hernieuwbare energie wachten op een behandeling." Naast deze concrete dossiers moet de voorlopige regering ook werken aan een definitief regeerakkoord. Dat moet volgens UNIZO vertrekken van een sterk economisch beleid met kansen voor ondernemers. Concreet dringt de organisatie aan op een lastenverlaging voor KMO's, een beter sociaal statuut voor zelfstandigen en een verlaging van de vennootschapsbelasting via regionale afcentiemen. De KMO-organisatie waarschuwt ervoor geen ondoordachte koopkrachtverhogende maatregelen te nemen, onder druk van de hype rond de tijdelijk hoge voedselprijzen. "Als de regering toch beslist maatregelen te nemen, dan moeten die tijdelijk zijn, enkel gericht op de laagste inkomens en zonder financiële weerslag op de ondernemingen," waarschuwt Karel Van Eetvelt.

De interimregering moet nu dringend een begroting opstellen, aldus UNIZO. Daarnaast moet ze zich richten op enkele concrete dossiers die door de aanslepende regeringsvorming zijn blijven liggen. De KMO-organisatie verwijst naar de afspraken gemaakt in de Groep van 10, onder meer rond de resultaatsgebonden voordelen, en naar het Toewijzingsplan hernieuwbare energie.

Daarnaast moet de interimregering werk maken van een definitief regeerakkoord. Dat moet een sterk economisch plan bevatten, inclusief de nodige staatshervorming. UNIZO schuift daarbij 2 prioriteiten naar voor: de verbetering van het sociaal statuut zelfstandigen en lagere lasten voor de bedrijven. Beiden moet het ondernemerschap in ons land stimuleren.

Om het sociaal statuut voor zelfstandigen te verbeteren, moet het zelfstandigenpensioen in één ruk tot op het niveau van de werknemerspensioenen gebracht worden, vraagt UNIZO. Daarnaast moet de nu weinig gebruikte faillissementsverzekering omgevormd worden tot een in de tijd beperkte werkloosheidsverzekering voor zelfstandigen.

UNIZO dringt ook aan op lagere loonlasten voor KMO's. De eerder door de formateur voorgestelde lastenverlaging op nacht- en ploegenarbeid komt volgens UNIZO enkel ten goede aan grote ondernemingen. De KMO-organisatie herhaalt daarom haar pleidooi ook echt werk te maken van een lastenverlaging voor KMO's. Dit kan door de lasten op lage lonen te verlagen en deze doelgroep ook verder uit te breiden tot de Europese definitie. De lageloongrens zou zo opgetrokken moeten worden tot 2/3 van het gemiddelde brutoloon of een stijging per kwartaal van 5870,71 euro tot om en bij 6300 euro. Zo zou België tegemoet komen aan de EU-kritiek dat het verschil tussen de laagste lonen en een uitkering te klein is, besluit UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here