Toespraak door Geert Bourgeois op N-VA congres Brugge

geert_bourgeois_grootToespraak door viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert BOURGEOIS op N-VA congres Brugge.

Brugge, 27 april 2014
Beste vriendinnen en vrienden,
Ik ben bijzonder blij u hier als eerste algemeen voorzitter van onze mooie, grote partij, de N-VA – de enige, echte volkspartij – zo talrijk te mogen begroeten.

Welkom in Brugge, welkom in Vlaanderens mooiste – nietwaar Anne en Pol – zoniet een van dé mooiste kunststeden – nietwaar Bart – die we rijk zijn. Deze stad levert jaar na jaar toeristische topprestaties.

Brugge vertelt daarbij niet alleen zijn verleden. Hier wordt ook hard gewerkt en van het leven genoten. Hier wordt u culinair verwend – Brugge heeft de grootste concentratie aan sterrenrestaurants – , hier slaapt u in hotels en in bed and breakfasts van alle categorieën en kunt u ook – bij vrienden – … couchsurfen.

Van dit erfgoed, van al die geneugten, kunt u vanmiddag zelf proeven.
Beste vriendinnen en vrienden,

Het economisch verhaal in West-Vlaanderen klinkt iets zorgelijker. In deze kmo-provincie bij uitstek zijn zowat 78%van de 34.400 ondernemingen familiebedrijven; kmo’s van duurzaam ondernemende mensen die hun eigen kapitaal investeren en risico nemen. Familiebedrijven die een waardecreatie van 17,5 miljard euro vertegenwoordigen en dus een groot aandeel hebben in de welvaart, de jobcreatie en het maatschappelijk welzijn van West-Vlaanderen.

Heel wat bedrijven worden hier echter, meer dan elders, getroffen door de crisis omdat zij in de maakindustrie actief zijn en aangewezen zijn op export. Daarom weegt de loonkostenhandicap hier nog zwaarder door dan in andere provincies. Geen wonder dat het aantal faillissementen in West-Vlaanderen vorig jaar met 12,5% is toegenomen t.o.v. het jaar voordien, meteen, helaas, de grootste stijging van alle provincies. Ter vergelijking: in heel Vlaanderen steeg het aantal faillissementen met 6,8%.

Uit onderzoek van UNIZO en Graydon blijkt dat het aantal starters in West-Vlaanderen vorig jaar met 17% is gedaald; we zijn daarmee, opnieuw helaas, provinciaal ‘koploper’. Ter vergelijking: in heel Vlaanderen daalde het aantal starters in 2013 met 7%.
Elke dag sneuvelen in West-Vlaanderen jobs. De werkloosheid piekt. West-Vlaanderen telt nu al 34.000 werklozen of 11,5% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het is daarbij totaal ongerijmd dat het noorden van de provincie een bovengemiddeld aantal werklozen telt, terwijl het midden en het zuiden van West-Vlaanderen om geschoolde arbeidskrachten schreeuwen. Medewerkers die vaak in het noorden van Frankrijk wél gevonden worden. Het wordt dus tijd dat de RVA de arbeidsmobiliteit aanzwengelt.

Bovenal heeft West-Vlaanderen bij uitstek het N-VA medicijn voor een loonkostenverlaging nodig. Je kunt nog zó inventief zijn, je kunt nog zó productief zijn, je kunt nog zó hard werken: als je gemiddelde arbeidskost 16,5% hoger is dan die van je buurlanden, als je kost per producteenheid te hoog is, verlies je marktaandeel.

Bovendien moet West-Vlaanderen meer middelen krijgen voor onderzoek en ontwikkeling. Deze provincie bengelt aan de staart met slechts 1,3% van de middelen voor onderzoek en ontwikkeling. West-Vlaanderen heeft – zoals de andere provincies er al een hebben – nood aan een strategisch onderzoekscentrum dat past in het wetenschaps- en innovatiebeleid van de Vlaamse regering.

Andere uitdaging is het verder ontwikkelen van de ‘Fabrieken voor de Toekomst’. Deze unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, onderwijs/onderzoek en bedrijfswereld moeten vier sterke clusters uitbouwen rond nieuwe materialen, blauwe energie, mechatronica en agroindustrie, waarin West-Vlaanderen nota bene tot de top van de wereld behoort. Wij willen ook een associatie-overschrijdende samenwerking ontwikkelen voor hoger onderwijs en onderzoek in West-Vlaanderen als cruciale onderbouw voor de transformatie naar een kennisgedreven economie.
Ik zei het al: ook in deze provincie zijn bedrijven op zoek naar geschikt, geschoold personeel. Het belang van degelijk onderwijs, ook in deze provincie, kan niet genoeg beklemtoond worden. Ik heb me dan ook – samen met Philippe en onze collega’s-parlementsleden – het afgelopen jaar hard ingezet om te vechten voor het behoud van ons nog altijd kwaliteitsvolle onderwijs; zowel het algemeen vormend, het technisch als het beroepsonderwijs.

We hebben ons met vereende krachten ook ingezet voor het behoud van ons buitengewoon onderwijs. We willen behouden wat goed is en verbeteren waar het moet. Daarom hebben we ons tijdens de besprekingen over het Masterplan voor het secundair onderwijs met succes verzet tegen een nivellering, tegen een eenheidsworst. Met ons komt er geen tweede VSO!

Ongelijke leerlingen gelijk behandelen is even onrechtvaardig als gelijke kinderen ongelijk behandelen. Sterke leerlingen moeten de kans krijgen om te excelleren, zwakkere leerlingen moeten extra begeleiding krijgen. Met het Masterplan komt er geen brede eerste graad met uitstel van studiekeuze. En wat ons betreft, komt die er ook nooit. De N-VA is dus dé garantie voor een kwaliteitsvol onderwijs, ook na 25 mei!
Wij geloven niet in een zoveelste grootschalige structuurhervorming. We geloven wél in doelgerichte maatregelen om de pijnpunten van ons onderwijs weg te werken zonder de sterktes ervan in gevaar te brengen. Het durven benoemen van de vakken wetenschap en techniek in het basisonderwijs en een juiste oriëntering op basis van alle talenten is cruciaal.

Essentieel in de onderwijshervorming is dat individuele scholen de vrijheid blijven behouden om zelf te kiezen voor welk opvoedingsproject ze staan, welke studierichtingen ze aanbieden en hoe ze zich organiseren. Het is niet aan de overheid of andere structuren om een bepaald model te dicteren.

Eén van de belangrijkste uitdagingen die wij willen aanpakken, is een betere afstemming van de studierichtingen in het secundair onderwijs op de arbeidsmarkt én op het hoger onderwijs. Een apart leergebied wetenschap en techniek in de derde graad van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs moet ervoor zorgen dat veel meer kinderen een positieve keuze maken voor technische en wetenschappelijke studierichtingen. Ook ondernemerschap moet in de lessen meer aan bod komen.

De N-VA wil er zich niet bij neerleggen dat één jongere op tien zonder diploma de school verlaat. Dat heeft vaak, gelukkig, niet met een gebrek aan talent, maar dikwijls met taalachterstand te maken, zeker in de grote steden. Daarom beslisten we al bijkomende taallessen en taalbaden te organiseren.

Bij elke aanpassing van ons onderwijs moeten we nagaan wat het effect is op scholen, leerkrachten en directies. Zij staan met hun twee voeten in de praktijk en kunnen best de noden aangeven. Voor ons, beste vriendinnen en vrienden, gaat het in het onderwijs niet zozeer over structuren, maar over mensen. Onderwijs gaat voor ons over leerkrachten en directies die het beste van zichzelf geven om het beste uit hun leerlingen te halen. Wij willen de middelen scherpstellen op leerlingen, leerkrachten en directies. Zij zijn het kloppend hart van ons onderwijs!
We hebben nood aan voldoende en goed opgeleide leerkrachten. Daartoe willen wij het lerarenberoep opwaarderen door onder meer een toelatingsproef voor de lerarenopleiding. Wie als arts wil werken aan het weefsel van mensen moet een toelatingsproef afleggen. Net zo goed willen wij een toelatingsproef voor wie wil werken aan het weefsel van de samenleving. Bekwame en enthousiaste leerkrachten, kwaliteitsvol onderwijs zijn de beste garantie voor ons aller toekomst.

Bekwame en enthousiaste leerkrachten, kwaliteitsvol onderwijs zijn de grondstof om onze bedrijven, om onze overheden de juiste medewerkers aan te reiken en bovenal om de ambities van onze maatschappij waar te maken. Daarom moet de planlast worden verminderd en moeten we een einde maken aan al te detaillistische regelgeving. De N-VA wil het roer radicaal om. Wij formuleren klare doelstellingen en wij gaan ervan uit dat onze leerkrachten en directies die realiseren. Wij gaan uit van het vertrouwensbeginsel!

Beste vriendinnen en vrienden,
Ambitieuze mensen, ambitieuze Vlamingen kom ik elke dag tegen tijdens mijn vele bezoeken aan bedrijven, scholen, welzijns-, zorg- en gezondheidsinstellingen. Ik stel er telkens opnieuw veel weerbaarheid en veerkracht vast en een GELOOF in een mooie toekomst, een GELOOF in een warm en sociaal Vlaanderen, een GELOOF in een sociaal rechtvaardige, samenhorige samenleving, die niemand uitsluit, waar iedereen met haar/zijn talenten aan bod kan komen.!!!

Diezelfde weerbaarheid, datzelfde doorzettingsvermogen en diezelfde inzet voor een ambitieus, warm en welvarend Vlaanderen wens ik alle kandidaten de komende 28 dagen toe en …ook daarna.

Ik wens u allen een schitterende campagne en veel succes op 25 mei.
Datzelfde doorzettingsvermogen wens ik de vele medewerkers en vrijwilligers toe voor hun tomeloze inzet voor en achter de schermen. Ik dank er u van harte voor.

U allen wens ik een aangename voorzetting van deze voormiddag en voor straks wens ik u veel wandel-, fiets-, museaal-, erfgoed- en brouwerijgenot in Brugge en omgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here