Open VLD Gent wil minder ambtenaren aanwerven

De Gentse Open VLD voorzitter Mick Daman reageert op het bericht van Schepen Pehlivan dat er 1.000 aanwervingen moeten gebeuren tussen nu en 2012. De VLD wil wel dat er aanwervingen gebeuren maar je moet niet alle mensen vervangen die met pensioen gaan. Mick Daman: "Los van het gegeven dat 200 aanwervingen per jaar in een krappe arbeidsmarkt moeilijk te realiseren zal zijn, wensen wij toch een aantal punten duidelijk te stellen. Er zijn in de begroting middelen voorzien voor de opvulling van het politiekader (200 à 250 vacatures op 5 jaar) en er zijn bijkomende aanwervingen voorzien bij Ivago. Maar niet alle functies moeten noodzakelijk behouden blijven na de pensionering van ambtenaren in andere stadsdiensten". De VLD meent dat de komende pensioneringsgolf kansen schept. In overeenstemming met het bestuursakkoord, moet het stadsbestuur zich concentreren op zijn regierol en minder uitvoerende taken opnemen. Dit vereist een andere samenstelling van het personeelsbestand. Gent moet dan ook het aantal stadsambtenaren verminderen zonder dat de dienstverlening aan de Gentenaars daaronder lijdt.

In elk mag het aantal stadsambtenaren op het einde van de legislatuur niet hoger zijn dan vandaag, wat met 1.000 aanwervingen wel het geval zou zijn. Het beheersen van de aanwervingen is de enige weg om op een duurzame wijze budgettaire ruimte vrij te maken voor een betere motivering en ondersteuning van de Gentse ambtenaren en een eerlijker pensioen voor de contractuelen in de nabije toekomst. Schepen Pehlivan reageert: "Er gaan tegen 2012 welgeteld 768 mensen met pensioen, maar niet iedereen werkt voltijds. Er zijn nog 106 banen niet ingevuld en er zijn 58 nieuwe functies gecreëerd, samen dus meer dan 1.000 aanwervingen. Gent heeft bovendien nood aan een extra aantal kinderverzorgsters". Er komt op 1 januari 2009 een nieuwe rechtspositieregeling voor het stadsbestuur die de ongelijkheden tussen tijdelijke en statutaire personeelsleden moet wegwerken. Het ziet er naar uit dat dit een punt van onderhandelen zal worden tussen stadsbestuur en vakbonden.

VLD voorzitter Mick Daman: "het is duidelijk dat door de uitvoering van het bestuursakkoord er veel meer dan 1.000 arbeidsplaatsen zullen worden gecreëerd in onze stad, maar niet meteen in de eigenlijke stadsadministratie. Schepen Pehlivan repliceert: "Of er in 2012 meer of minder mensen bij de stad zullen werken, weet ik niet. Wel dat we tegen 2012 veel nieuwe mensen zullen nodig hebben. De Stad Gent heeft nood aan bekwame en gemotiveerde medewerkers, dit is enkel een oproep om voor de stad te komen werken." Het ziet er naar uit dat het personeelskader hoe dan ook een aantal wijzigingen zal ondergaan. Er komt meer plaats voor allochtonen, gehandicapten en laaggeschoolden, maar die moeten wel door oudere en ervaren werknemers begeleid worden. En er is de administratieve vereenvoudiging, maar voor elektronische dienstverlening zijn dan weer meer hooggeschoolde mensen nodig. Het zal hoe dan ook een hele klus worden om de komende jaren geschikte mensen te vinden en er zijn nog heel wat maatregelen nodig om die mensen te overtuigen om voor de Stad Gent te werken.
Guido Van Peeterssen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here