Op 2 maart 2005 verscheen het KB van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook in het Belgisch Staatsblad. In het kader van het federaal plan ter bestrijding van tabaksgebruik is het een eerste aanzet in de strijd tegen rook op de werkplaats. Vanaf vandaag moeten alle werkplaatsen en openbare gebouwen rookvrij zijn.

Tot op vandaag was, op bepaalde uitzonderingen na, roken in het bedrijf niet bij wet verboden. De enige verplichting van de werkgever bestond erin te zorgen voor een goed samenwerkingsverband tussen rokers en niet-rokers. De maatregelen die hij in dat verband nam, moesten gebaseerd zijn op wederzijdse tolerantie en hoffelijkheid.

Dat hoffelijkheidprincipe bleek in de praktijk vaak niet te volstaan. Dat is de reden waarom dat nieuwe koninklijk besluit een rookverbod in alle lokalen van het bedrijf invoert; het is de bedoeling de werknemers een rookvrije werkomgeving te garanderen.

Elke werknemer heeft recht te beschikken over een werklokaal en sociale voorzieningen vrij van tabaksrook .·Vanaf 1 januari 2006 moet de werkgever een absoluut rookverbod opleggen in alle werkruimtes , en de sociale voorzieningen, evenals in het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk door hem ter beschikking wordt gesteld van het personeel.De werkruimte in open lucht valt niet onder het rookverbod, bijvoorbeeld de binnenkoer.

In afwijking van het verbod bestaat de mogelijkheid te voorzien in een rookkamer binnen de onderneming, na voorafgaand advies van het Comité. Deze rookkamer wordt afdoende verlucht. De regeling van de toegang tot deze kamer tijdens de werkuren wordt vastgelegd, na voorafgaand advies van het Comité. Deze regeling mag geen ongelijke behandeling van de werknemers veroorzaken. In dit verband wordt erop gewezen dat de mogelijkheid van een rookkamer geen recht op een rookkamer creëert. Bovendien is het zo dat in ondernemingen waar er geen overleg wordt georganiseerd, het rookverbod onverkort geldt.

De werkgever zorgt ervoor dat derden die zich in de onderneming bevinden, geïnformeerd worden omtrent de maatregelen ,zodat zij deze ook moeten toepassen

De werkgever is in navolging van dit besluit niet verplicht de kosten te dragen die stoppen met roken voor een werknemer meebrengt en is niet verplicht de kosten te dragen die stoppen met roken voor een werknemer meebrengt.