Ophokplicht, een stand van zaken

Een week na het in voege treden voor de particulieren van de ophokplicht in de gevoelige natuurgebieden benadrukt het Voedselagentschap dat het principe van deze regeling steunt op wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en andere wetenschappelijke instanties van diverse Lidstaten dat pleit voor bioveiligheidsmaatregelen en een scheiding van in het wild levende vogels en gedomesticeerde, in gevangenschap gehouden vogels.

In twee beschikkingen van de Europese Commissie (19 & 21 oktober 2005) wordt vorm gegeven aan dit advies.

Zoals geweten besloot België de ophokregeling te beperken tot de gevoelige natuurgebieden. De afbakening van deze gebieden gebeurde op aangeven van de gewesten, die bevoegd zijn voor de wilde fauna. Deze gewesten hebben daartoe op basis van meerjarentellingen de gebieden aangeduid waar veel watervogels en migrerende vogels verblijven. Het Agentschap heeft een bijkomend veiligheidscordon van 1 kilometer rond deze gebieden toegevoegd om uiteindelijk tot de huidige gevoelige zones te komen. Dit kan tot situaties leiden die niet steeds logisch lijken. Het is niet uitgesloten dat op basis van nieuwe informatie
bepaalde gebieden bijkomend als gevoelig natuurgebied zullen worden afgebakend.

Het H5N1 virus dat zich momenteel verspreid is bijzonder agressief en kan vrijwel alle vogelsoorten besmetten. Er kan dus geen limitatieve lijst gemaakt worden noch kunnen bepaalde soorten zoals duiven uitgesloten worden. Wel stelde de Europese Commissie een lijst op van migrerende vogelsoorten die bijzondere aandacht vergen binnen de screeningsprogramma's om zo de kans op een vroege detectie te vergroten. Het zou dus verkeerd zijn enkel deze vogelsoorten als potentiële virusoverbrengers te beschouwen.

Het Voedselagentschap is er zich van bewust dat de huidige maatregelen bij verschillende bevolkingsgroepen vragen doet rijzen en mensen voor praktische problemen stelt. Toch durft het rekenen op het begrip en de burgerzin van de volledige bevolking. Het Voedselagentschap engageerde zich op regelmatige basis de aard en de duur van de maatregelen te evalueren en waar mogelijk binnen het Europees kader bij te sturen.

Bron: FAVV

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here