Exploitatie Stadscafé Belfort vernietigd

Gent (redactie/mas) De Stad Gent kreeg op 4 januari 2013 kennis van het besluit van minister Geert Bourgeois, waarbij het gemeenteraadsbesluit van de stad Gent betreffende de toekenning van een erfpacht aan de bvba AHO voor de exploitatie van het Belfort Stadscafé aan het Emile Braunplein wordt vernietigd. Hierop was klacht ingediend door een N-VA – gemeenteraadslid.

 

Dit stadscafé heeft inmiddels zowel bij Gentenaren als ver buiten Gent op korte termijn een sterk imago uitgebouwd. Na een eerdere schorsing door de gouverneur van de erfpachtovereenkomst werd door de stad volledig tegemoet gekomen aan de gemaakte opmerkingen, voor zover hiertoe al de noodzaak bestond.

De erfpacht werd aan bvba AHO toegekend middels een onderhandelingsprocedure.

Bij een eerdere openbare oproep, op basis van nagenoeg hetzelfde bestek, werd geen enkele kandidatuur ingediend. Bij een tweede ronde werd enkel door één inschrijver, de huidige exploitant bvba AHO, een offerte ingediend. Deze kandidaat was uiteindelijk bereid zwaar te investeren in de handelszaak. Inmiddels is dit bedrag globaal opgelopen tot circa 600.000 euro. Bovendien zou de te betalen erfpachtvergoeding over de volle 40 jaar hoger zijn dan oorspronkelijk voorzien door de stad Gent.

Door de gouverneur werd bevestigd dat de stad tijdens de onderhandelingen bijkomende eisen stelde ten aanzien van de potentiële exploitant; eisen die uiteindelijk door bvba AHO aanvaard zijn.

Het is dan ook allerminst duidelijk waarom de minister meent dat hier sprake zou zijn van een schending van het gelijkheids- en/of redelijkheidsbeginsel. Het ministerieel besluit is op dat punt totaal niet gemotiveerd en steunt zelfs op tal van onvolledige en zelfs foutieve gegevens, hetgeen doet vermoeden dat dit dossier op geen ernstige, objectieve wijze is beoordeeld.

De stad Gent kan en zal dan ook tegen dit ministerieel besluit een procedure opstarten bij de Raad van State. In afwachting van de uitslag hiervan kan bvba AHO verder de handelszaak exploiteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here