...

Komende 15 jaar duidelijk vergrijzing en verstedelijking

Mercedes Van VolcemVan Volcem(Open VLD): “Komende 15 jaar duidelijk verstedelijking, vergrijzing en kleinere huishoudens”

De studiedienst van de Vlaamse Regering maakte vandaag cijfers bekend over de evolutie van de bevolking. “Deze projecties tonen de evolutie van de bevolking en de huishoudens voor de periode 2015 tot 2030.” verduidelijkt Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands bestuur en verstedelijking. Van Volcem onderzocht enkele details en geeft toelichting bij de toekomstige samenstelling van de Vlaamse steden en gemeenten. “De vergrijzing en verstedelijking zal zich de komende 15 jaar verder doorzetten. Ook de steeds kleiner wordende aantal huishoudens is bepalend. Dat biedt heel wat uitdagingen in de zorg, bij het realiseren van een aantrekkelijke dynamiek in de steden en de bestrijding van armoede.”

De Studie stelt vast dat in 9 op de 10 gemeenten de bevolking de komende 10 jaar stijgt. In 35 gemeenten zal het inwoneraantal afnemen. In Brugge stijgt het aantal lichtjes tot 2020 waarna het stagneert tot 2030. Vooral Antwerpen, Gent & Vilvoorde kennen een grote bevolkingsgroei.

De komende tien jaar stijgt het aantal 65+’ers in alle gemeenten. In de meerderheid van de gemeenten stijgt dat aantal tussen de 10 en 30%. Het aandeel ouderen groeit wel sterk in de meeste kustgemeenten en gemeenten in de provincies Limburg en Antwerpen.

Het aantal 20 tot 65 jarigen daalt in de meeste gemeenten. “De actieve bevolking wordt kleiner en dat zal zijn effecten hebben op de inkomens van vele gemeenten. Ik kan hen enkel maar aanraden om hier in de meerjarenplannen en het beleid rekening mee te houden.” aldus Van Volcem. “Ook de nataliteit daalt in heel wat gemeenten, te merken aan het aantal verwachte 0 tot 2-jarigen. Voornamelijk in Limburgse maar ook in Oost-Vlaamse en West-Vlaamse gemeenten. Dit kan effecten hebben voor de kinderopvang en de scholen.”

Ook de oudste ouderen nemen toe. Het aantal alleenwonende 80+’ers stijgt voornamelijk in de kustgemeenten, de Antwerpse Noorderkempen en heel wat Limburgse gemeenten. Dit staat in schril contrast met de steden Antwerpen, Gent & Mechelen waar een daling wordt vastgesteld. “Dit heeft grote implicaties voor de rust- en verzorgingssector. Een evolutie waar niet alle gemeenten al goed zijn op voorbereid.” aldus Van Volcem.

“De rijkdom van het cijfermateriaal dat hier beschikbaar is, zorgt voor heel wat mogelijkheden om op langere termijn beleid uit te stippelen. De komende jaren zullen op basis van deze gegevens heel wat studies volgen die inzichten geven over verschillende beleidsmateries.” besluit Van Volcem.