...

Captatieverboden voor waterlopen in provincie Antwerpen opgeheven

waterlopen

Captatieverboden voor waterlopen Laarse beek en Zwanebeek in provincie Antwerpen opgeheven.

De nasleep van de droogte van 2018 liet zich ook in de zomer van 2019 nog steeds duidelijk voelen in heel wat Vlaamse waterlopen. Doordat grondwatervoorraden tijdens de wintermaanden onvoldoende herstelden en neerslag uitbleef, daalden in juli peilen en debieten van de waterlopen erg snel. Zo snel zelfs, dat verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen droog dreigden te vallen.

Wat zijn ecologisch kwetsbare waterlopen?

Ecologisch kwetsbare waterlopen zijn waterlopen waarin (Europees of Vlaams) beschermde leefomgevingen/vegetaties of soorten voorkomen of tot doel worden gesteld. In het bijzonder gaat het om beekhabitats (vegetatie) of de vissoorten beekprik, rivierdonderpad of kleine modderkruiper.

Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen

Om de schade te beperken, besliste Antwerps gouverneur Cathy Berx een captatieverbod op te leggen voor verschillende waterlopen in de provincie Antwerpen. Zo was het sinds 2 juli verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Laarse beek, Zwanebeek, Klein Beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop en het Merkske.

Enkele dagen later, op 4 juli, breidde de gouverneur het verbod uit naar alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht.

Op 18 juli tenslotte werd het aantal en de grootte van sommige stroomgebieden uitgebreid. Het captatieverbod was vanaf dan van kracht voor alle onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Mark, de Kleine Aa of Weerijsbeek, het Groot Schijn, de Laarse beek, Het Antitankkanaal, de Kleine Nete, de Grote Nete (stroomopwaarts samenvloeiing met Kleine Nete), de Vrouwvliet, de Birrebeek, de Zwarte Beek, de Grote Molenbeek en de Autbroekloop.

Geen enkel captatieverbod meer van kracht in provincie Antwerpen

Voor het merendeel van deze waterlopen werd het captatieverbod al op 11 oktober opgeheven. In twee stroomgebieden –de Laarse beek en de Zwanebeek- bleef het waterpeil echter kritisch laag, zodat het captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen er van kracht bleef.

Peilmetingen in de Laarse Beek en de Zwanebeek op 18 en op 29 november registreerden eindelijk positieve meetwaarden. Bovendien wordt er vanaf vrijdag opnieuw neerslag verwacht, zodat een captatieverbod voor deze twee ecologisch waardevolle stroomgebieden niet langer nodig is.

Dit betekent ook dat er vanaf 2 december geen enkel captatieverbod meer geldt in de provincie Antwerpen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.cathyberx.be, www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.