...

Geert Versnick: een woord is een woord

Open VldGeert Versnick: een woord is een woord.

In het vorig persbericht van 10 juli kondigde ik mijn ontslag aan omdat – zo schreef ik – de beeldvorming die men thans gecreëerd heeft, negatief is voor de provincie en in het bijzonder voor de provinciale politiek inzake internationale contacten enerzijds en de geloofwaardigheid van Open Vld anderzijds.

Mede op unanieme vraag van de Open Vld-fractie heb ik mijn ontslag uitgesteld om gisteren in de provincieraad, waar het debat thuishoort, zelf de aantijgingen van Groen in verband met de buitenlandse missies te kunnen beantwoorden.

Na het debat, waar ik punt per punt de aantijgingen van raadslid Gillis had weerlegd, besliste de Open Vld-fractie van de Oost-Vlaamse provincieraad, in mijn afwezigheid, unaniem om mij te vragen op mijn beslissing tot ontslag terug te komen, gelet de fractie geen enkele reden tot ontslag vaststelde.

Maar een woord is een woord. Na zorgvuldige afweging heb ik beslist om niet in te gaan op het verzoek van mijn fractie. Mijn ontslag zal dan ook ingediend worden van zodra mijn fractie een vervanger voorgedragen heeft.

Ik kan niet ontkennen dat ik met spijt afscheid neem van de politiek. Politiek die per definitie de belangentegenstellingen van groepen en individuen beslist op basis van onderhandelingen. Het is een voorrecht hiertoe door de kiezer gemandateerd te worden.
Ik heb mijn politiek ambt bijna 30 jaar met goesting en gedrevenheid uitgeoefend.

Maar het is blijkbaar in de politieke zeden de norm geworden om niet meer de bal te spelen, maar de persoon te tackelen. Het is betreurenswaardig dat de debatten niet meer gevoerd worden in de politieke fora, maar in de pers. Het is ronduit gevaarlijk dat de besluitvorming uitsluitend gebaseerd wordt op perceptie in plaats van op concrete feiten. Het is onrechtvaardig dat ieder recht op verdediging hierdoor compleet uitgehold en zinloos wordt.

Mijn beslissing is dan ook mede ingegeven door de zorg mijn naasten niet meer bloot te stellen aan de mediaturbulentie ten gevolge van ongefundeerde politieke persoonlijke aanvallen.