...

Reactie van Lisa Houtman aan de onbestuurbare uit Haaltert

lisa_houtman

Reactie van Lisa Houtman aan de onbestuurbare uit Haaltert

Beste Onbestuurbare(n),

Beste Koen De Court,

In het artikel “uw vruchten van gramschap” stelt u mij verantwoordelijk voor onnodig het vuur weer aan de lont de steken en de stevige linkse uithaal. Spreken over een overbodige démarche, vraagt toch enige toelichting omwille van de perceptie die u daarbij ten aanzien van het linkse kamp zou kunnen creëren.

Het is inderdaad, zoals u ook weet, al een hele tijd bon ton om de socialisten uiteindelijk de fout te geven van alles wat fout was of fout kan zijn.

Maar in deze hoef je geen socialist te zijn, enkel een inwoner die bezorgd is om de lokale democratie, om te zien wat er al meer dan een jaar verkeerd loopt. Dat daarbij ook een aantal democratische rechtsprincipes met de voeten worden getreden, lijkt u als onbestuurbare dit keer niet nodig te vernoemen. Uiteindelijk zijn er een aantal zaken die we al een hele tijd aan de kaak stellen en die blijkbaar pas weerklank vinden als ze dan toch eens de pers halen.

Als sociaal-democraten willen we uiteraard waken over de sociale vooruitgang van iedereen. Maar beleid voeren kan enkel democratisch zijn als de rechtsregels die onze democratie beschermen, worden nageleefd.

Laat dat nu juist het geval zijn met deze gemeente en haar verkozenen, waarvan er een aantal zijn (u kent ze gelukkig ook in uw uitstekend geschreven stukken) die het niet te nauw nemen met deze democratische rechtsbeginselen.

Maar terug naar de zogenaamde overbodige démarche. Vooreerst hierbij het persbericht zelf waarover het gaat: https://www.s-p-a.be/artikel/terug-besturen-met-respect-voor-de-democratie-graa/ met een opsomming van de vruchten ervan die we al eerder aan de kaak stelden (zonder iemand te hebben uitgeteld die dus ook maar voor pampus zou liggen).

Het respect voor de vrije verkiezingen. Daar hebben we als sp.a al een eerste keer over bericht op 29 juli 2016, https://www.s-p-a.be/artikel/cinema-local-of-vakantieblues/ dus meer dan een jaar geleden toen er door de oppositiepartijen CL-VLD en CD&V samen met 2 collegeleden van Open en Liberaal een kieslijst (nadien gevolgd door meerdere andere lijsten) werd samengesteld en ondertekend (te bekijken via TV-Oost) zonder rekening te houden met 65-plussers en jong politiek talent. We weten dat dergelijke verkiesbaarheidsvoorwaarden zelfs niet wettelijk zijn, maar blijkbaar mogen er in Haaltert daarover zonder veel poeha voorstellen worden gelanceerd en ondersteund door andere zogenaamde democratische partijen!?

Mag ik als sociaal-democraat en als jonge verkozen mandataris hierover dan niet verontwaardigd zijn? Je kan verschillende redenen hebben om aan politiek te doen maar verontwaardiging is daar alleszins één van.

Daaronder valt ook de vraag om terugbetaling door de liberalen en CD&V van de advocaten- en gerechtskosten die worden betaald door de gemeente en dus op kap van de inwoners. Daar ging op 1 maart 2017 het artikel https://www.s-p-a.be/artikel/de-maskers-mogen-af/ al over en intussen bedraagt de factuur voor de inwoners al 22.000 euro.

De factuur zal zelfs nog oplopen tot ongeveer 50.000 euro volgens diegenen die gebruik maken van de gemeentekas om een onwettige machtswissel te forceren; en die 50 000 euro een peulschil durven te noemen…
Dat ik volgens het vakantieblaadje van de liberalen dan nog wel het lef heb om dit te durven uitkramen, sterkt natuurlijk mijn overtuiging dat dit een terechte vraag is waar we als politiek verantwoordelijken namens en vooral voor rekening van de inwoners moeten blijven naar vragen.

Gaan we dit zomaar laten vallen als Open & Liberaal met CD&V en CL-VLD opeens in de media het licht zien en aankondigen om terug punten op de gemeenteraad goed te keuren? Beste onbestuurbare, men kan dit misschien via participatie, lokaal overleg of zelfs een referendum proberen af te dwingen maar in de politiek willen we als sociaal-democraten niet alleen problemen benoemen maar ook oplossingen aanreiken. Het lijkt me in dit geval wel een goed idee om met een burgerbeweging hierover een petitie te starten: “We want our money back” als suggestie, als sp.a doen wij hier alvast aan mee.

Een derde vraag van sp.a betreft de stopzetting van de vervangende werkloosheidsuitkering die de gemeente betaalt voor de OCMW-voorzitter en schepen die er in slaagt om al meer dan een jaar lang de gemeente te blokkeren. Men zou kunnen argumenteren dat dit juridisch geen probleem vormt en dat klopt ook, maar voor de goede verstaander gaat het hier over werkloosheidsuitkeringen die worden gecompenseerd voor degenen die graag neerbuigend doen over zij die van gemeenschapsgeld ingevolge tegenslag moeten leven. Dan spreken liberalen graag over profiteurs terwijl ze zelf langs de gemeentekas passeren. Mag enige verontwaardiging hierover ook nog?

Als we deze verontwaardiging over de rechtsbescherming van de democratie zomaar naast ons neerleggen, dan vrees ik op termijn ook voor uw oproep tot actief en positief burgerschap. Om deze co-productie van het beleid, samen met de burger, te vrijwaren, gaan we niet anders kunnen dan met democratisch verkozenen en partijen verder te werken. In het andere geval, dreigen willekeur en favoritisme al naargelang de macht van het geld en de dito belangen.

Over de invulling en uitvoering van de (lokale) democratie, willen we als sp.a graag overleggen zoals dat nu éénmaal eigen is aan het politiek overleg- en compromismodel. Dat is juist wat we als sp.a doen, ook het afgelopen jaar met zij die aan tafel willen gaan maar, zoals we allen weten, mondde de droom van een enkeling uit in een jaar met tientallen nachtmerries van verloren subsidies, verloren tijd en dure advocatenkosten.

Dat we als sp.a de basisprincipes van een lokale democratie nog eens wilden herinneren, is dan ook in lijn met de oproep die we als sp.a al een jaar doen om te stoppen met de politieke spelletjes onder het mom van “onbestuurbaarheid” en op kap van de inwoners en de verenigingen.

Tot slot wil ik graag de voorstellen van Ha’alternatief mee vorm geven binnen dit democratisch rechtskader. Als dat geen uitgestoken hand is en een uitnodiging om rond de tafel te gaan zitten…

Dus na de inkt, nu nog het lef!

Uw dienstwillige,

Lisa Houtman

Schepen voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebouwen, Grondbeleid en Sociale woningbouw
Gemeente Haaltert