...

Brussels Expo mag Koninklijk Circus ook niet tijdelijk uitbaten

Brussels Expo mag Koninklijk Circus ook niet tijdelijk uitbaten - feestzaalBRUSSELS EXPO MAG KONINKLIJK CIRCUS OOK NIET TIJDELIJK UITBATEN BIJ ARREST VAN RAAD VAN STATE. Het Antwerps Sportpaleis en Botanique reageren op aantijgingen door Stad Brussel en Brussels Expo

MERKSEM, vrijdag 4 augustus – Gisteren werd de Stad Brussel opnieuw en dit keer door een arrest van de Raad van State teruggefloten in haar poging om de exploitatie van het Koninklijk Circus toe te wijzen aan de stedelijke vzw Brussels Expo (BE). In een meer dan 50 bladzijden lang arrest verduidelijkt de Raad van State dat de stad de regels van vrije mededinging en onpartijdigheid heeft geschonden. Dit was in een eerdere procedure ook al door het Hof van Beroep te Brussel vastgesteld.

Nadat de Stad Brussel in 2015 zonder enige vorm van overleg de concessieovereenkomst met de Botanique had opgezegd om deze door te schuiven naar BE werd ze door de Raad van State verplicht om een openbare oproep naar kandidaten te lanceren. De Botanique en Antwerps Sportpaleis dienden samen een kwaliteitsvolle offerte in, met een sterk plan ter bevordering van het culturele leven in Brussel. Beide partners zijn al sinds jaren zeer actief op de Brusselse concertscène: Botanique met de organisatie en programmatie in haar drie zalen, Antwerps Sportpaleis met de uitbating van Vorst Nationaal. Stad Brussel wees de concessie evenwel – achter gesloten deuren – toe aan BE.

Deze concessieovereenkomst werd door een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van eind juni opgeschort. In een uitgebreid arrest oordeelde het Hof in kortgeding dat de concessie niet correct was toegekend en het dossier minstens een schijn van partijdigheid had waarbij de principes van vrije mededinging niet werden gerespecteerd. Minstens tot de uitspraak ten gronde werd het BE verboden om het Koninklijk Circus uit te baten.

In haar onverdroten drang om de uitbating toch aan de eigen vzw te gunnen, besloot de Stad Brussel om ‘ten precaire titel’ de uitbating van de zaal toch aan BE toe te vertrouwen. Hiermee legde ze een duidelijke gerechtelijke beslissing naast zich neer. Zo zou stad Brussel naar eigen zeggen de zaal toch nog uitbatingsklaar krijgen, nadat de Botanique hieruit alle nodige materiaal zou hebben verwijderd. Dat aan Botanique zou kunnen worden gevraagd om de lopende uitbating eenvoudig verder te zetten na 30 juni is bij Stad Brussel blijkbaar zelfs niet opgekomen. Dit had nochtans aan alle partijen rechtszekerheid geboden tot op het ogenblik van een definitieve gerechtelijke beslissing.

Deze toewijzing ten precaire titel werd nu door de Raad van State eveneens vernietigd, in een uitgebreid gemotiveerd arrest met een bijzondere aandacht voor de betrokken belangen en de continuïteit. BE mag dus tot nader order het Koninklijk Circus niet uitbaten.

In een persbericht verspreid onmiddellijk na de bekendmaking van het arrest beschuldigen Stad Brussel en BE de Botanique en Antwerps Sportpaleis ervan een overdreven procedurele ijver aan de dag te leggen en het culturele leven in Brussel te saboteren. Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de situatie het gevolg is van hun eigen illegale en foutieve handelingen, zoals uitdrukkelijk door Hof en Raad van State vastgesteld. Zij werden nochtans een eerste maal tot de orde geroepen bij het verbreken van de concesssie van de Botanique, en hadden toen ruim de tijd om de uitbating op wettige wijze toe te wijzen. Dit had een neutrale oproep verondersteld, met daaropvolgend een onafhankelijke jurering op grond van een duidelijk en objectief lastenboek. Zij legden echter de meest essentiële bepalingen inzake mededinging naast zich neer, en tonen zich nu verbaasd de gevolgen daarvan te moeten dragen. Het kan de Botanique en Antwerps Sportpaleis uiteraard niet worden verweten de naleving van deze beginselen af te dwingen. Zulke rancuneuze en onterechte beschuldigingen zijn uiteraard een overheid onwaardig, in de wetenschap dat zij alleen en volledig verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie.

Deze gang van zaken heropent meteen ook een achterliggend debat, met name inzake de vraag of het tot de opdracht van een stad behoort om zelf of via eigen vzw’s concertzalen te gaan uitbaten en zo een gezond draaiende markt te destabiliseren. Dit lijkt immers het algemeen belang niet meteen ten goede te komen noch een meerwaarde te realiseren, zodat enige kritische zin bij de Stad hier wel op zijn plaats lijkt.

De Botanique en Antwerps Sportpaleis benadrukken dat zij zeer begaan zijn met het Brusselse culturele leven. Zij zijn graag bereid om in constructief overleg een oplossing te zoeken voor de programmatie op korte termijn voor het Koninklijk Circus. Een kwaliteitsvolle uitbating van deze aantrekkelijke zaal blijft onder alle omstandigheden hun hoofdbekommernis.

www.sportpaleisgroup.be