...

Haaltert voor de derde keer onbestuurbaar

Haaltert gemeenteraad 07 03 2013Verklaring N-VA-fractie over het inroepen van de derde keer onbestuurbaarheid in Haaltert.

De oppositiepartijen hebben opnieuw, en dit voor de derde keer, de onbestuurbaarheid van de gemeente Haaltert op de agenda gezet. Opmerkelijk daarbij is dat de partijen die anderen een gebrek aan respect voor de gemeenteraad verwijten, zelf met deze punten eerst naar de pers lopen en toelichting geven voor de camera nog voor de raadsleden er kennis hebben kunnen van nemen.

Het vernietigende arrest van de Raad van State van 23 februari 2017, leggen zij hiermee gewoonweg naast zich neer. In zijn beoordeling spreekt de Raad van State zich in paragraaf 15 als volgt uit :

“Ook een gewilde en gezochte daadwerkelijke obstructie van het bestuur kan in aanmerking komen om de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen te verantwoorden maar vereist is dan wel minimaal dat de kunstmatig gecreëerde façade niet kennelijk zo doorzichtig is dat ze redelijkerwijze als niet meer kan worden beschouwd dan als een zuiver voorwendsel om van college van burgemeester en schepenen te veranderen.”

Kortom, de onbestuurbaarheid is in scène gezet en er worden hiervoor geen inhoudelijke argumenten aangebracht.

CL/Open VLD en CD&V en hun vertegenwoordigers, die herhaaldelijk beweren dat de belangen van de inwoners hen nauw aan het hart liggen (zoals ook vermeld in het arrest van de Raad van State, paragraaf 19), hebben dit nogmaals aangetoond door de voorgaande agendapunten zonder enige vorm van discussie weg te stemmen.

Nochtans, zo zeggen zij zelf, van zodra zij het roer in eigen handen hebben zullen zij deze punten wel goedkeuren. Meer zelfs, voor de gemeenteraad van 23 februari 2017 hebben zij erop aangedrongen om deze punten toe te voegen aan de agenda zodat zij zouden kunnen goedgekeurd worden na de eedaflegging van het nieuwe schepencollege. Het arrest van de Raad van State van 23 februari 2017 zegt in paragraaf 18 hierover het volgende : “Laten nu net, op voorstel van de kandidate-nieuwe burgemeester, voor de gemeenteraadszitting van 23 februari 2017, 62 punten aangebracht zijn, om te worden behandeld nadat de gemeenteraad tot de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen is overgegaan. Het gaat om punten die eerder tevergeefs geagendeerd werden; er lijken geen wijzigingen in aangebracht.”
Toen dat feestje niet is kunnen doorgaan en er geen nieuw schepencollege werd aangesteld, keurden zij alles opnieuw af. Zo nauw liggen deze punten hen dus aan het hart.

De Raad van State in zijn arrest van 23 februari 2017, paragraaf 20 : “Met andere woorden worden de nodige beleidsbeslissingen gewoon niet genomen en uitgesteld om ertoe bij te dragen de onbestuurbaarheid te beëindigen. Dit is op het eerste gezicht danig ongerijmd.

In die bijzondere omstandigheden lijkt de argumentatie in de gemeenteraadsbeslissing van 21 november 2016 met betrekking tot de niet-goedkeuring door de gemeenteraad, en dus het uitblijven van tientallen beleidsbeslissingen, zich redelijkerwijze en essentieel voor te doen als de loutere manifestatie van de wil om het oude college van burgemeester en schepenen door een nieuw te vervangen.

Feiten die de loutere uitdrukking zijn van die wil of ermee samenvallen, zijn evenwel, als meer vermeld, op het eerste gezicht niet van aard een structurele onbestuurbaarheid te kunnen wettigen.”

Door terug de onbestuurbaarheid op tafel te leggen worden de noodzakelijke infrastructuur- en wegeniswerken, uitgaven voor veiliger fietsverkeer, verbetering van parkings, verwarming in een gemeentelijke zaal en in een noodwoning en zoveel meer weggestemd uit rancune, enkel en alleen omdat volgens hen de verkeerde mensen aan het roer zitten.

Subsidies voor verenigingen, toelagen voor sociale projecten, premies voor energiebesparingen worden geweigerd, maar intussen hebben CL/Open VLD, CD&V en een deel van Open en Liberaal er wel voor gezorgd dat hun dure advocaten- en gerechtskosten betaald worden met belastinggeld, uw en ons belastinggeld. Dat punt hebben ze dan wel weer goedgekeurd op de gemeenteraad. Bijten in de hand die je voedt heet zoiets.

De N-VA fractie keurt deze werkwijze met klem af en zal de zaal dan ook verlaten voor de stemming van de punten met betrekking tot de structurele onbestuurbaarheid.