...

Weet jij wat te doen bij een een chemisch ongeval

chemisch-ongevalWeet jij wat te doen bij een een chemisch ongeval ?

Sensibilisering gestart voor de risico’s i.v.m. de 209 hogedrempel-SEVESO-inrichtingen in de 67 steden en gemeenten van het land. De burgers preventief informeren om zich nu voor te bereiden met het oog op hun veiligheid tijdens een noodsituatie.

Na de actualisering van de website http://www.seveso.be, de verspreiding van didactische video’s en een rondrit doorheen België met de FederalTruck, lanceert de FOD Binnenlandse Zaken een nieuwe sensibiliseringsactie voor de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij het Seveso-risico. Deze campagne zal eind 2016 opgestart worden in de 67 steden en gemeenten die op hun grondgebied minstens één hogedrempel-SEVESO-onderneming hebben.

De gemeentelijke overheden zullen doelgerichte informatie verspreiden via affiches en deurhangers. Op Facebook en YouTube zullen videofilmpjes circuleren met een doelgerichte actie per provincie: een kaart en gegevens over de risico’s in de dichte nabijheid van de burgers.

Zelfbescherming en solidariteit ten opzichte van het risico en in geval van crisissen

In onze moderne maatschappij vormt het risicobeheer met het oog op meer veiligheid een dagelijkse opdracht in praktisch alle socio-economische sectoren. Ondanks alle veiligheidsregels, controles, procedures, testen, … kan een risico nooit volledig uitgesloten worden.

Sinds enkele jaren ontwikkelt de AD Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken een beleid om de burgers, en de nationale en lokale overheden te sensibiliseren voor een preventieve informatieverstrekking over de risico’s. De ontwikkeling van de risicocultuur in België is van essentieel belang om de zelfbescherming van de burger en zijn/haar voorbereiding op noodsituaties te versterken.

Optreden tegenover risico’ i.v.m. de SEVESO-sites

Een Seveso-onderneming is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt of transformeert (vb. raffinaderijen, (petro)chemische vestigingen). Om te weten waar deze ondernemingen exact gevestigd zijn, raadpleeg de website www.seveso.be.

In België is elke Seveso-onderneming onderworpen aan een strikte reglementering en worden er regelmatig controles georganiseerd. Ondanks deze strikte veiligheidsmaatregelen kan een incident nooit uitgesloten worden. Daarom is het belangrijk dat u weet wat u moet doen om uw veiligheid en die van uw gezin te waarborgen.

Wat moet u doen in geval van een chemisch ongeval? Er zijn drie adviezen voor een goede bescherming: ga het dichtstbijzijnde gebouw binnen, sluit ramen en deuren, blijf op de hoogte via de (traditionele en sociale) media.

Sensibiliseringscampagne: Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.

Om efficiënt te zijn, moet de informatieverstrekking over risico’s meer op lokaal niveau plaatsvinden. Teneinde de gemeentelijke overheden te helpen bij hun informatieopdrachten, worden momenteel affiches en brochures (in de vorm van deurhangers) ter beschikking gesteld. Deze kunnen ruimschoots verspreid worden, zodat de medeburgers op dit vlak geïnformeerd worden en bijleren.

Deze sensibiliseringscampagne wordt aangevuld met videofilmpjes die via de sociale media circuleren en dus voor een brede, maar doelgerichte aanpak zorgen: elke surfer zal een video te zien krijgen met een kaart en gegevens van zijn/haar eigen provincie.

Bron: crisiscentrum