Vrouwen en het minimumpensioen

gsm

Vrouwen mogen niet de dupe worden van verhoging minimumpensioen

In de taxshift werd tot tevredenheid van CD&V 50 miljoen euro extra voorzien voor kwetsbare groepen en dit als compensatie voor de BTW-verhogingen. De helft van dat bedrag zou besteed worden binnen het leefloon, de andere helft binnen de pensioenen. “Voor ons is het prioritair dat de vrijgemaakte middelen ook echt gaan naar wie dit het meeste nodig heeft.” aldus CD&V-Kamerlid en pensioenexperte Sonja Becq. “Wij dringen er op aan dat alle laagste pensioenen daarvan genieten. Dat komt ten goede aan de vrouwen wiens pensioen nu vaak al lager is.”

CD&V stelt vast dat de regering inspanningen doet voor de gepensioneerden. Het schrappen van de belastingschijf van 30% en het verruimen van de schijf van 45% gelden ook voor hen. Het koopkrachtvoordeel is dus niet beperkt tot wie werkt. Bovendien maakt de huidige regering meer middelen vrij voor de lage pensioenen in vergelijking met de inspanningen die de regering Di Rupo deed. Met de taxshift zorgt de regering er verder voor dat er jobs bijkomen en de financiering van de pensioenen op die manier niet in het gedrang komt. Sonja Becq: “Bij de verschuiving van de lasten op arbeid naar onder andere accijnzen en BTW, ontzien we de groepen die het meest kwetsbaar zijn. Het gaat dan in het bijzonder om mensen met een IGO of een laag pensioen, waarvoor een extra bedrag van 50 miljoen euro werd voorbehouden.”.

Op basis van gegevens van september 2015 stellen we vast dat er 85.416 mannen en slechts 13.384 vrouwen recht hebben op een minimumpensioen als werknemer of zelfstandige na een volledige loopbaan van 45 jaar. Sonja Becq slaat daarom alarm: “Bijkomende loopbaanvoorwaarden opleggen bij de verdeling van de 25 miljoen euro in de pensioenen staat in feite gelijk aan het bestraffen van vrouwen. Slechts 15% van deze middelen zou dan naar vrouwen gaan. Nochtans hebben vrouwen zich vroeger, toen de mogelijkheid om van verschillende verlofstelsels te genieten nog niet bestond, vaak ingezet voor hun familie, en dus voor de hele samenleving.”. CD&V vindt dat vrouwen net om die reden niet de dupe mogen worden omdat ze niet aan een volledige loopbaan geraken. “Vrouwen hebben een niet te onderschatten aandeel geleverd in de blijvende betaalbaarheid van onze pensioenen doordat hun pensioenleeftijd op 10 jaar tijd op hetzelfde niveau als mannen werd gelegd. We roepen dan ook op om de loopbaanvoorwaarde te laten vallen, zodat alle pensioenen kunnen genieten van de versterkingsmaatregel en vrouwen niet benadeeld worden.”, besluit de CD&V-politica.