sp.a wil financiering extremistische islam droogleggen

spasp.a wil financiering extremistische islam droogleggen

Dinsdag 24 november 2015 — sp.a dient voorstellen in om de financiering van het jihadistisch salafisme aan banden te leggen. “Om de invloed van extremistische islam te bannen is een totaalaanpak nodig”, zegt Yasmine Kherbache. “Maar de aanpak van de financiering vanuit dubieuze regimes als Saoedi-Arabië is daarbij fundamenteel.”

Extreme versies van godsdiensten en hun radicale predikers hebben geen plaats in onze samenleving. Religies moeten onze waarden van vrede, democratie en mensenrechten ten volle onderschrijven. Sp.a weet dat een groot deel van de moslimgemeenschap die waarden ook deelt en wil samen met hen het extremisme bannen.

Maar degenen die dat niet willen doen en hun gelovigen aanzetten tot haat tegen vrijheid, tegen gelijkheid en tegen de samenleving moeten we kordaat aanpakken. Vlaanderen en België moeten alles doen wat er in hun macht ligt om de invloed van de extremistische Islam in te dijken.

Dat vergt een totaalaanpak, die gaat van een volwaardige omkadering en financiering van een gematigde Islam tot het aan banden leggen van extremistische financiering. Wij moeten zorgen dat de geldstromen vanuit extreme hoek gestopt worden. Extremistische imams moeten uit onze maatschappij geweerd worden. Om dat te doen, dient sp.a in het Vlaamse en federale parlement concrete voorstellen in.

Vlaanderen beschikt over de bevoegdheid om kerk- en geloofsgemeenschappen te erkennen en om de financiering ervan te regelen. Vlaanderen kan beslissen om geloofsgemeenschappen te subsidiëren en kan de religieuze leiders aan regels onderwerpen.

In de resolutie van het Vlaams parlement betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering, heeft het parlement de regering al in april 2015 opgeroepen om van die bevoegdheden ten volle gebruik te maken. sp.a maakt die oproep nu concreet en dient voorstellen in.

Yasmine Kherbache zal in het Vlaams parlement een voorstel van decreet indienen dat kerk- en geloofsgemeenschappen verplicht tot volledige openheid over de herkomst van hun middelen. Zij worden door het voorstel verplicht om hun geldstromen bloot te leggen tot aan de ultieme bron. Die bronnen mogen nooit landen of religieuze instellingen zijn die vijandig staan tegenover de democratie of de mensenrechten. Het mag nooit gaan om bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië, waarin een extreme Islam gepredikt wordt die aanzet tot haat tegen de vrijheid en tot discriminatie.

Omdat die moskeeën of verenigingen worden gefinancierd door VZW’s, die soms op hun beurt geld ontvangen van andere landen of religieuze instellingen, dringen zich ook op dat vlak maatregelen op. Daarom zal sp.a een verstrenging van de vzw-wet voorstellen.

Ook die vzw’s moeten een volledige transparantie aan de dag leggen over de herkomst van hun middelen. Als het daarbij gaat om een regime of religieuze instelling die aanzet tot haat, geweld of discriminatie of tot vijandigheid tegenover de democratie, dan moet die financieringsbron onmiddellijk drooggelegd worden zegt Yasmine Kherbache.