De strijd om de Siesegem-kouter gaat verder

kouterDe strijd om de Siesegem-kouter gaat verder

De VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter en allen die een hart hebben voor de Siesegem-kouter laten zich niet ontmoedigen door twee recente tegenvallers in hun strijd voor het behoud van deze kouter als mooi en waardevol landschap aan de rand van de stad.

Het hoera-geroep van de Aalsterse Burgemeester en sommige Schepenen, van Westlede (bouwheren van het crematorium) en van de Firma Schelfhout is op zijn zachtst gezegd voorbarig.

In haar arrest van 21/09/2015 heeft de Raad van State wel de verzoeken tot vernietiging van het gewijzigde GRUP, die ondermeer ingediend waren door de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter, de gemeente Erpe-Mere en Raldes – in dit gewijzigd GRUP wordt een deel van het bedrijventerrein vrijgemaakt voor een crematorium – verworpen. Niettegenstaande de Europese wetgeving reeds vanaf 2003 een MER (milieueffectenrapport) verplicht bij bedrijventerreinen van meer dan 10 ha, mag in 2015 volgens dit arrest op de Siesegem een bedrijventerrein van ~100 ha aangelegd worden zonder het effect op het milieu ervan te onderzoeken. Voor de omwonenden is dit uiteraard moeilijk te begrijpen, maar voor het Aalsters stadsbestuur is dit wel een bron van triomfalisme. Dit bewijst dat voor het Aalsterse stadsbestuur de levenskwaliteit van haar bevolking onbelangrijk is, en dat ze misschien liever de grote negatieve impact op het milieu van een dergelijk omvangrijk bedrijventerrein verborgen houden voor de bevolking.

Begin september had de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter een verzoek tot schorsing bij hoogdringendheid van de bouwvergunning voor Schelfhout ingediend. Dit verzoek werd in eerste instantie ingewilligd, zodat de werken tijdelijk werden stilgelegd; nadien werd de voorlopige schorsing terug ingetrokken omdat de hoogdringendheid werd verworpen. Dit betekent echter geenszins dat de vraag tot schorsing definitief is verworpen; het hoera-geroep van het Aalsters bestuur hierin is eerder misplaatst.

Er lopen immers nog verschillende procedures bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de bouw- en milieuvergunningen die aan Schelfhout en aan Westlede (crematorium) werden verleend.

*De procedures tot schorsing van de bouwvergunningen voor de herlocalisatie Schelfhout en voor het crematorium die werden ingediend door ondermeer de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter lopen nog verder en hier verwachten we in de eerstkomende weken een uitspraak van de rechter. Dus ook hier is het triomfalisme van sommige leden van het Aalsters Schepencollege misplaatst en getuigt het zeker niet van een eerlijke communicatie naar de bevolking toe. Het is onbegrijpelijk dat de politici van de Stad Aalst en van de provincie bv. de bouwvergunning voor Schelfhout hebben toegestaan, tegen het advies van haar administratie in. Het feit dat de gronden waar Schelfhout haar nieuwe vestiging voorziet en die ze jaren geleden als landbouwgrond gekocht heeft, niet zouden onteigend worden in het kader van het bedrijventerrein en het onteigeningsplan dienaangaande, roept ook vragen op. Destijds heeft de Raad van State immers gesteld dat een voorafgaande onteigening van de gronden op de Siesegemkouter, bestemd voor het bedrijventerrein, nodig is omwille van het algemeen belang; tenandere, de overige betrokken eigenaars werden wel onteigend ! In deze is één zaak zeker : industriegrond is stukken duurder dan landbouwgrond zodat in het geval dat Schelfhout niet zou onteigend zijn, het algemene belang zeker niet gediend zou zijn. Wij begrijpen dat Schelfhout dergelijk miljoenengeschenk niet zal weigeren maar van politici zou men mogen verwachten dat ze het algemeen belang voorrang geven; wij zouden graag willen geloven dat de Aalsterse bevolking ook dergelijke beleidsmensen heeft. In het verleden heeft de Raad van State bovendien meermaals de vraag van Schelfhout om te herlocaliseren op hun eigen gronden op de Siesegemkouter verworpen.

*Onlangs heeft Raldes bij de Raad van State een procedure opgestart voor de vernietiging van de milieuvergunning van Schelfhout.
*Verder hebben de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter, Raldes en andere betrokkenen bij de Raad van State verzoeken ingediend tot schorsing en/of vernietiging van de bouwvergunningen voor het crematorium.

*En enkele dagen geleden hebben zowel de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter als de actiegroep Raldes bij de Raad van State een verzoek ingediend tot vernietiging van de milieuvergunning voor het crematorium. Een dergelijke instelling, met ondermeer een belangrijke uitstoot van kwik (een gevaar voor de volksgezondheid) hoort niet thuis op enkele tientallen meters van een ziekenhuis, dat bovendien in de overheersende windrichting ligt; een schouw van 8m hoog zal de giftige roken (kwik, dioxine,..) zeker niet over het ASZ en de directe omgeving drijven en ‘verdunnen’. De bijkomende uitstoot van NOx en fijn stof door de merkelijke verhoging van het verkeer rond dit crematorium is voor de beleidsmensen ook geen thema.
*Tenslotte heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zich nog niet uitgesproken in de procedure van de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter tegen het Ruimtelijk Structuurplan Aalst, waardoor er nog steeds een zwaard van Damocles boven het GRUP hangt.

Als burger zullen we blijven gebruik maken van ons recht om ons met alle democratische en juridische middelen te verzetten tegen deze megalomane plannen die de leefbaarheid in deze omgeving bedreigen. Het is tenandere onbegrijpelijk dat de Aalsterse Schepen Ann Van de Steen, die daarenboven ook advocate is, ons dat recht zou willen ontzeggen (cfr haar uitspraak in HLN van 02/09/15 : “…of maken sommigen misbruik van het recht?”); wij vinden dergelijke uitspraken respectloos en een zogezegde democrate onwaardig. Wij hopen dat de andere betrokkenen in dit dossier meer respect zullen hebben voor onze rechtsstaat en de uitspraken van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen zullen afwachten vooraleer volgende stappen te zetten.

De VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter zal in naam en samen met de omwonenden en andere actiegroepen zoals Raldes blijven vechten voor het behoud van dit belangrijk stuk natuur dat ook voor de volgende generaties van levensbelang zal zijn; wij blijven hierbij geloven in onze rechtsstaat en hopen dat de politici eindelijk zullen kiezen voor het heil van de meerderheid van de bevolking en niet voor het geldgewin van enkelen.
Indien de plannen van de beleid(?)svoerders toch zouden doorgaan zijn er hier geen overwinnaars maar alleen maar verliezers, namelijk de natuur en de bevolking.

Politici, stop met dat korte-termijndenken! Beperkt u ook niet tot de belofte van een transparant beleid, maar past het toe.

De grote morele en financiële steun die we voortdurend van de omwonenden mogen ontvangen bewijst dat het draagvlak bij de bevolking voor het behoud van de Siesegem nog steeds zeer groot is – in dit dossier kan men niet hetzelfde beweren voor het Aalsters stadsbestuur – en sterkt ons om onze strijd verder te zetten.

Bijkomende steun door het lidgeld (8€ voor gewoon lid of 25€ voor erelid) of andere bijdragen te storten op onze rekening BE68-4280-1154-3134 van de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter wordt in dank aangenomen.

ORGANISATIE 2DE KOUTERWANDELING
Op zondag 25 oktober plant de VZW Red de Erpe- en Siesegemkouter haar 2de wandeling door de Erpekouter en de Siesegemkouter. Deze wandeling door dit prachtig stuk open natuur start om 14u30 aan ‘de linde’ (kruising van de Zadelweg/Maleveld) waar ook het eindpunt ligt. De afstand bedraagt ongeveer 5 km. Er is een rustpauze voorzien bij de Boomkwekerijen Van Geem (Grote Zadelweg-Erpe). Het is aangewezen goede wandelschoenen te dragen (kans op modderachtige stroken). Er is mogelijkheid tot parkeren in de omgeving van het vertrekpunt. Verdere informatie zal meegegeven worden bij het vertrek.
V.Z.W. Red de Erpe- en Siesegemkouter