Opleidingen brandweerpersoneel worden gemoderniseerd

brandweerOpleidingen van het brandweerpersoneel worden gemoderniseerd

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de tekst van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

Een moderne hervorming met respect voor het leven van de vrijwillige brandweerman.

De uitwerking van het nieuwe KB Opleiding is één van de resterende sluitstukken van de recent gestarte brandweerhervorming.

Een eerste ontwerp werd door de vorige Regering niet goedgekeurd. De nieuwe versie is gestoeld op de principes van het Regeerakkoord m.n. er voor te zorgen dat de combinatie van de vrijwillige brandweer, een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar wordt gehouden, bijvoorbeeld met betrekking tot de opleidingsvereisten.

De opdrachten van de brandweer kunnen grosso modo worden opgedeeld in twee delen:

1 – de warme taken of anders gezegd alles wat met interventie te maken heeft

2 – de koude taken of alles wat met ondersteuning van de organisatie te maken heeft zoals evaluatie, lesgeven, preventie, …
Voor wat betreft de warme taken is de opleiding van een vrijwilliger identiek aan deze van een beroepslid. Vanaf het niveau sergeant komen de koude taken in het vizier. Rekening houdend met de beschikbare tijd moet de vrijwilliger één module behalen en de beroeps alle drie. Wil de vrijwilliger professionaliseren moet hij eerst de twee ontbrekende modules behalen.

Concreet werden volgende wijzigingen aangebracht:

aanpassing van de vereisten tot het behalen van het brevet sergeant ( MO1 )

vrijwilligers moeten de brevetopleiding warme taken volgen en 1 module van koude taken

de beroeps moeten de brevetopleiding warme taken volgen en 3 modules van de koude taken

federaal geschiktheidsattest

ontdubbeling fysieke proeven

lichtere fysieke proef bij aanwerving

begeleide training tijdens de opleiding

KUL proef bij de aanstelling

spreiding in de tijd van de basisopleiding brandweerman BO1

afschaffing van de verplichte aanwezigheid van 75% voor theoretische cursussen

invoering van e-learning

gespreide invoering en monitoring over 5 jaar van de 24 uur verplichte voortgezette opleiding

opleidingen voor het behalen van een brevet, getuigschrift of attest tellen mee voor de 24 uur verplichte voortgezette opleiding

verbetering van de doorstroming en bevorderingen tot maximaal n+2

verbetering van de kwaliteit van de opleiding

invoering van managementopleiding vanaf het niveau van majoor