...

Ministerieel Comite voor Vluchtelingen en Asielcrisis

Vlaamse Regering richt Ministerieel Comité Vluchtelingen- en Asielcrisis op

De vluchtelingen- en asielcrisis is een Europese crisis die een gecoördineerde aanpak vergt op alle beleidsniveaus: Europees, federaal en Vlaams. Ook de Vlaamse Regering zal hierbij haar verantwoordelijkheid opnemen. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen richt de Vlaamse Regering een Ministerieel Comité op.

Europa wordt de laatste maanden geconfronteerd met stromen vluchtelingen uit verschillende oorlogs- en conflictgebieden (o.m. Syrië, Afghanistan, Irak, Somalië, Eritrea,…). Sinds 1 januari dit jaar klopten meer dan 400.000 asielzoekers aan bij de verschillende landen van de Europese Unie. In ons land werden van januari tot juli dit jaar meer dan 12.000 asielaanvragen ingediend bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Vlaanderen is bevoegd voor onder meer Wonen, Binnenlands Bestuur, Onderwijs, Werk, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: materies die rechtstreeks verband houden met de noden van de grote stroom vluchtelingen.

De Vlaamse Regering richt daarom een Ministerieel Comité op dat zorgt voor de nodige beleidsafstemming tussen de ministers bevoegd voor de relevante beleidsdomeinen, opdat een tijdig, accuraat en gecoördineerd antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen die zich voordoen en de juiste actie kan worden ondernomen.

Taakstelling en samenstelling
Het comité wordt belast met het in kaart brengen van alle beschikbare gegevens, het opvolgen van de gebeurtenissen, het uitvoeren van onderzoek waar nodig en vooral het nemen van de passende maatregelen binnen de betrokken beleidsdomeinen. Daarna worden de dossiers aan de voltallige Vlaamse Regering ter beslissing voorgelegd.

Minister-president Geert Bourgeois zal het Ministerieel Comité voorzitten. Viceminister-presidenten Hilde Crevits, Annemie Turtelboom en Liesbeth Homans, minister Jo Vandeurzen en minister Philippe Muyters zullen deel uitmaken van het Comité vanuit hun bevoegdheden.

Minister-president Geert Bourgeois: “Erkende vluchtelingen moeten in Vlaanderen alle kansen krijgen die ze verdienen. De toestroom aan vluchtelingen vormt voor de Vlaamse Regering duidelijk een uitdaging waarbij verschillende beleidsdomeinen moeten samenwerken om de integratie van de vluchtelingen in onze Vlaamse samenleving te bespoedigen. De Vlaamse Regering heeft voldoende instrumenten om met deze situatie om te gaan en houdt zich paraat om de opvang en begeleiding van de vluchtelingen binnen haar bevoegdheden optimaal te organiseren en waar nodig tijdig in te grijpen.”