Alternatieve oversteek sas Denderbelle haalbaar

denderbelleAlternatieve oversteek sas Denderbelle haalbaar

Waterwegen en Zeekanaal laat vanuit veiligheidsoverwegingen geen publieke doorgangen meer toe op stuw- en sluiscomplexen. Daarom moest worden gezocht naar een alternatief voor de huidige fiets -en voetgangersoversteek ter hoogte van Denderbelle sas. Minister Weyts bracht de betrokken partners rond de tafel en stelde vast dat een oplossing mogelijk is. Streekparlementariërs Goedele Uyttersprot en Marius Meremans (N-VA) staan achter het enige haalbare scenario en pleiten voor snelle aanpak en een cofinanciering vanuit de gemeenten Lebbeke en Dendermonde alsook vanuit de provincie Oost-Vlaanderen.

De bouw van een nieuwe stuw en sluis te Denderbelle en het behoud van een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers over de Dender zijn beiden gedragen door het brede publiek. Omwille van veiligheidsredenen is het echter niet mogelijk een oversteek voor fietsers en voetgangers te integreren in de nieuwe bouwwerken.

W&Z is als beheerder van bevaarbare waterlopen aansprakelijk wanneer een oversteekongeval gebeurt ten gevolge van een onveilige situatie. Hiermee rekening houdend streeft W&Z ernaar om stelselmatig alle sluizen volledig ontoegankelijk te maken voor onbevoegden. Voor het stuw- en sluiscomplex te Denderbelle-Oudegem wil W&Z de veiligheid garanderen door een twee meter hoge omheining. Dergelijke garanties zijn nodig omdat bij de nieuwe, automatische stuw en sluis te Denderbelle geen bedienaar meer ter plaatse is.

“Op ons overleg met de minister beloofde minister Weyts rond de tafel te gaan zitten met de betrokken partners, nl. gemeente Lebbeke, stad Dendermonde, de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanalen. Het eerste overleg vond intussen plaats op 12 mei en leverde zes alternatieven op. Uiteindelijk werd vastgesteld dat 1 scenario waardig en haalbaar is voor de betrokken partijen: een fiets- en voetgangersbrug in nabijheid van de huidige sluis. De locatie stroomafwaarts van het nieuwe stuwsluiscomplex lijkt voor dit scenario een ideale oplossing omdat er reeds bestaande ontsluitingen voorhanden zijn” – weten Goedele Uyttersprot en Marius Meremans.

De totale kost voor de alternatieve oversteekplaats wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. W&Z wil hiervoor een substantieel bedrag van de kosten op zich nemen maar wijst op de noodzaak van financiële participatie van de partijen die een oversteek wensen te behouden. Dergelijke cofinanciering werd reeds toegepast bij andere projecten.

“Als N-VA zijn we nieuwsgierig te vernemen hoeveel financiële middelen de gemeente Lebbeke en de stad Dendermonde aan de fiets- en voetgangersoversteek wensen te besteden. Het model van cofinanciering krijgt wat ons betreft graag snel een positief antwoord vanuit beide besturen. Bovendien kunnen lokale besturen met dit model inspraak afdwingen opdat een brug op maat van onze regio wordt gerealiseerd” aldus Goedele Uyttersprot.
Voor de financiering van de fiets -en voetgangersbrug verwacht N-VA ook een financiële inspanning van de provincie Oost-Vlaanderen. De provincie investeerde in het verleden reeds heel wat tijd en middelen in de aanleg en onderhoud van het fiets- en wandelwegennetwerk en heeft er alle baat bij om mee aan tafel te zitten bij de opmaak van plannen voor een alternatieve oversteek. Meremans en Uyttersprot willen dat de provincie de jaagpaden langs de Dender koestert en in stand houdt als ideale fiets –en wandelverbindingen.

“Vanuit toeristisch oogpunt is het voorliggende scenario een ideale gelegenheid om het toerisme langs en op de Dender te promoten. N-VA verwacht dan ook van de provincie Oost-Vlaanderen een substantiële deelname en cofinanciering zodat het provinciaal fiets –en wandelknooppuntennetwerk wordt gevrijwaard” zegt Marius Meremans.

Met alle actoren werd afgesproken om uiterlijk in september 2015 een nieuw overleg te laten plaatsvinden. Indien de verschillende besturen tijdig ruimte vrijmaken in hun begrotingen kan in een eerste fase snel een principeovereenkomst worden goedgekeurd. In een tweede fase kan vervolgens de eigenlijke realisatieovereenkomst worden opgemaakt.

“Wat ons betreft mag het alvast snel gaan. We verwachten op korte termijn een doorbraak” zeggen beide volksvertegenwoordigers.