Controleperiode gezinshereniging van drie naar vijf jaar

Theo FranckenDe controleperiode waarin je aan de voorwaarden voor gezinshereniging moet voldoen wordt opgetrokken van drie naar vijf jaar, de fouilleringsmogelijkheden in de gesloten centra worden uitgebreid, het intrekken van verblijf voor fraudeurs wordt duidelijker ingeschreven in de vreemdelingenwet, het opvangmodel wordt aangepast waarbij individuele opvang wordt voorbehouden aan personen die daaraan de grootste behoefte hebben: het zijn maar enkele van de belangrijke aanpassingen die opgenomen staan in het voorontwerp van de mozaïekwet over asiel en migratie die deze week door de ministerraad werd goedgekeurd. “De bepalingen in deze wet lossen een aantal praktische problemen op het werkveld op en maken beter bestuur mogelijk. We zullen zacht zijn voor de kwetsbaren maar hard voor zij die misbruik maken. Criminelen, delinquenten en fraudeurs moeten hard aangepakt worden. Deze realiteit maakt dat er zwaardere profielen in de centra terechtkomen. Om de veiligheid van de andere bewoners en mijn personeel te garanderen was het bijvoorbeeld noodzakelijk geworden om de fouilleringsmogelijkheden uit te breiden”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

Dit voorontwerp van Mozaïekwet of wet Diverse Bepalingen maakt het mogelijk om een aantal uiteenlopende noodzakelijke maatregelen in één keer door te voeren. De belangrijkste maatregelen die deze wet zal doorvoeren zijn het optrekken van de controleperiode voor gezinsherenigers, het uitbreiden van de fouilleringsmaatregelen in de gesloten centra, duidelijkere inschrijving van fraude in de vreemdelingenwet en de aanpassing van het opvangmodel voor asielzoekers.

Vijf jaar controles op gezinshereniging
De controletermijn waarbinnen de Dienst Vreemdelingenzaken kan nagaan of een derdelander nog aan de voorwaarden tot gezinshereniging voldoet (bijvoorbeeld: duurzame relatie, inkomensvoorwaarden, …) wordt opgetrokken van drie naar vijf jaar. Dit maakt het mogelijk om schijnhuwelijken, schijnsamenwoonsten en schijnrelaties beter te bestrijden.

Intrekken van verblijf voor fraudeurs
Het intrekken van het verblijf voor fraudeurs wordt duidelijker ingeschreven in de vreemdelingenwet. Het verblijf van fraudeurs en familieleden van een fraudeur kan voortaan steeds op basis van deze wet geweigerd of ingetrokken worden.

Uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden in de gesloten centra
Vroeger konden fouilles op drie tijdstippen gebeuren: bij aankomst in een gesloten centrum, na bezoek en bij overbrenging. De nieuwe wet maakt fouilles op elk ogenblik mogelijk. Ze mogen niet systematisch of zonder aanwijsbare reden gebeuren. De focus van de regering ligt op de aanpak van zware criminelen. Hierdoor zien we dat de samenstelling van de bewoners in de gesloten centra is gewijzigd. “Er zitten meer zware profielen in de gesloten centra. Daarom heb ik besloten om meer personeel in te zetten in de gesloten centra en heb ik deze uitbreiding van de fouilleringsmogelijkheden laten opnemen in deze wet. De veiligheid van het personeel, de bezoekers en de andere bewoners is een topprioriteit voor mij”, stelt staatssecretaris Theo Francken.

Aanpassing opvangmodel asielzoekers
België geeft uitsluitend materiële hulp aan asielzoekers: ze krijgen bed, bad en brood. In het nieuwe opvangmodel is collectieve opvang het uitgangspunt. Individuele opvang wordt enkel nog voorbehouden voor kwetsbare groepen en mensen die een serieuze kans maken op erkenning als vluchteling. De Mozaïekwet maakt het niet langer mogelijk voor asielzoekers in collectieve opvang om na vier maanden een overplaatsing aan te vragen voor overplaatsing naar individuele opvang. Deze vraag zullen ze pas na zes maanden in collectieve opvang kunnen stellen. De reden hiervoor is dat een gemiddelde procedure zes maanden tijd in beslag neemt.

Naast de genoemde wijzigingen bevat de Mozaïekwet nog tal van kleinere technische en inhoudelijke aanpassingen aan de vreemdelingenwet.