12 juli – Big Jump in Aalst

big jump aalst12 juli – Big Jump in Aalst : “Zwem mee voor proper water”

Groene Denderoevers- nieuw Park Noord

De Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst nodigen u uit voor de vijfde en laatste Aalsterse “Big Jump” op zondag 12 juli. We springen met zo veel mogelijk mensen in het water om aandacht te vragen voor een propere Dender met groene oevers. Want volgens de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ moest ook de Dender tegen 2015 een ‘goede ecologische toestand’ bereikt hebben en zo proper zijn dat iedereen er weer veilig zou moeten kunnen in zwemmen.

Aquafin zuivert vandaag het afvalwater van 80 procent van alle Vlamingen. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is: het afvalwater van 20 procent van de Vlaamse huishoudens komt nog steeds ongezuiverd in onze waterlopen terecht. Ook voor de Dender is er nog een achterstand (zie bijlage) De waterkwaliteitsdoelstellingen worden nog niet gehaald door te veel ongezuiverde lozingspunten, overstorten en diffuse verontreiniging van nutriënten. Om de politici te herinneren aan hun belofte en aan de nijpende deadline, springen duizenden mensen tegelijkertijd in het water.

De Dender ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van de stad Aalst. Zeker nu de waterkwaliteit drastisch is verbeterd, kan de rivier terug een grote meerwaarde betekenen. Na jaren van letterlijke afkeer van het stinkende water, ziet men terug interessante mogelijkheden voor nieuwe woonwijken, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad.

Naar aanleiding van de Big Jump doen we een oproep naar meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad. “Water in de stad” is van belang als ecologische verbinding tussen de stad en de omliggende gebieden. Het water wordt steeds properder en daardoor zien we de in de Dendervallei de terugkeer van spectaculaire soorten zoals fuut, ooievaar en bever. Maar de natuur heeft meer nodig dan proper water alleen; ruimte voor groene oevers als leefgebied voor plant en dier.

Water in de stad is een ecologische verbinding naar de omliggende natuurgebieden. Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever overgebleven maar deze komen onder zware druk te staan. Voor de aanleg van stuwsluis is dit voorjaar anderhalve hectare rivierbegeleidend moeras op de schop gegaan, zonder concrete garanties op natuurcompensatie. Het is verder nog de vraag of bij de uitbouw van Tragel en stationsparking de groene Denderoevers als aantrekkelijke stadsnatuur kunnen behouden blijven. Intussen worden er ook plannen gemaakt om de Dender op te waarderen voor de scheepvaart en de mooie oevers tussen Aalst en Dendermonde te verharden met breuksteen !

In Aalst jumpen we in het bijzonder voor een nieuw Denderpark langs de oevers aan het Wijngaardveld. Natuurpunt Aalst, De Aalsterse Klimaatkoepel en Mier vzw ontwikkelden een fantastische visieschets voor groene recreatie in Aalst-noord. Met een mini-openluchttheater, speelbos, uitkijkheuvel en samentuinen zou dit op goedkope wijze, een mooie groene oase kunnen worden voor omwonenden en werknemers uit de buurt. 100 jaar na de aanleg van het vermaarde stadspark, verdient Aalst daar een nieuw Park-noord.

Van het stadsbestuur kregen we herhaald de bevestiging dat men deze voorstellen wil meenemen in de studie over de herinrichting van de bedrijventerreinen Dender- Noord. We hopend dat het stadsbestuur dit engagement zal herbevestigen en de Vlaamse waterwegbeheerder W&Z zal aanspreken om dit project samen te realiseren.