Hoe zit dat nu met de reactoren Doel 1 en 2

electrLangetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2: voorstelling van het analyseproces van het FANC

Volgend op de parlementaire stemming van 18 juni 2015 over de wet houdende de langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2 wenst het FANC enig licht te werpen op zijn analyseproces.

Wat moeten we verstaan onder “langetermijnuitbating”?

In België zijn de exploitatievergunningen voor kerncentrales onbeperkt geldig in de tijd. Minstens om de 10 jaar herevalueert de exploitant, onder toezicht van het FANC, de toestand en de veiligheid van zijn installaties tijdens de zogenaamde periodieke veiligheidsherzieningen.

De wet van 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie voorzag in een sluiting van de kernreactoren Tihange 1 en Doel 1 en 2 na 40 jaar exploitatie. In 2012 en 2015 werd beslist om hun uitbating met 10 jaar te verlengen.

Voor de aanvang van het 41e exploitatiejaar eist het FANC dat de exploitant een veiligheidsherziening uitvoert met speciale aandacht voor het beheer van de veroudering van de installaties.

Wat met de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2?

In de context van de hervatting van de politieke besprekingen over een mogelijke langetermijnuitbating van Doel 1 en 2 formuleerde het FANC in september 2014 zijn technische eisen. In respons daarop heeft Electrabel een syntheserapport ingediend bij het FANC.

Dit syntheserapport biedt een overzicht van de acties die de exploitant voorstelt om de veilige uitbating van de reactoren Doel 1 en 2 gedurende 10 bijkomende jaren te garanderen. Het incorporeert de elementen gekoppeld aan de modernisering en het verouderingsbeheer van de installaties, de stresstests en de ultrasooninspecties van de kuipen. Het syntheserapport bevat verder ook een voorstel van planning en een beoordeling van het prioriteitsniveau van de verschillende acties.

Bij zijn eerste evaluatie van dit syntheserapport heeft het FANC zich geconcentreerd op de volledigheid en op de principes gehanteerd voor het prioriteren van de acties. De conclusie van het FANC is dat dit geïntegreerde actieplan als volledig kan worden beschouwd. Wat betreft de prioritering van de acties gaat het FANC akkoord met de principes voorgesteld door de exploitant.

De volgende stap in het analyseproces zal bestaan uit het concreet definiëren van de manier waarop Electrabel de voorgestelde acties zal uitvoeren en de termijn waarbinnen dit zal gebeuren. Ook hier zal het FANC het gedetailleerde actieplan van de exploitant moeten goedkeuren.

Tegelijkertijd zal het FANC, in overeenstemming met de regelgeving ter zake, beslissen of de door de exploitant voorgestelde acties het voorwerp moeten uitmaken van een vergunningsprocedure en eventueel ook een milieueffectenrapportage/publieksraadpleging.

Het FANC zal voorstellen een actieplan te integreren in de exploitatievergunning van de reactoren Doel 1 en 2. Het uitvoeren van de vooropgestelde acties en het respecteren van de timing worden daardoor een voorwaarde voor uitbating. De langetermijnuitbating kan niet beginnen voordat de prioritaire acties afgewerkt zijn. De andere acties dienen te worden uitgevoerd binnen een termijn van 3 jaar à 5 jaar na het begin van de langetermijnuitbating.

Conclusie

Het FANC is dus bezig met zijn analyse van de langetermijnuitbating van de reactoren Doel 1 en 2. In overeenstemming met zijn beschermingsopdracht wenst het FANC eraan te herinneren dat zijn prioriteit in dit dossier de veiligheid en de beveiliging van de bevolking en het leefmilieu is. Het FANC zal pas zijn toestemming geven voor de start van een volgende exploitatieperiode van 10 jaar wanneer het via controles en inspecties heeft kunnen constateren dat de exploitant de prioritaire acties volledig heeft afgewerkt.

Alles over alternatieve energie