Handleiding over gedwongen huwelijken voor dienstverleners

ringenHandleiding over gedwongen huwelijken voor dienstverleners

Brussel, 16.06.2015 – De zomer is een risicoperiode voor jongeren die te maken krijgen met gedwongen huwelijken. Met de grote vakantie in zicht verspreidt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, in samenwerking met verschillende partners, een handleiding over gedwongen huwelijken bestemd voor dienstverleners. De bedoeling ervan is om hen toe te laten om potentiële of daadwerkelijke slachtoffers van een gedwongen huwelijk beter te herkennen en hen te helpen om op deze situaties te reageren.

“Tijdens de zomerperiode stijgt het risico om slachtoffer te worden van een gedwongen huwelijk. Elke zomer keren veel jongeren die zijn voortgekomen uit immigratie terug naar hun land van oorsprong, soms met het risico om daar een gedwongen huwelijk te ondergaan”, verklaart Liesbet Stevens, Adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Sinds 2010 worden elk jaar 10 tot 15 klachten wegens een gedwongen huwelijk ingediend bij de diverse politiediensten. Tot nu toe werd nog geen enkele nationale prevalentiestudie uitgevoerd naar gedwongen huwelijken. Er worden echter regelmatig gevallen gemeld bij de organisaties die instaan voor de hulpverlening aan de slachtoffers van deze problematiek.

Gedwongen huwelijken, die worden afgesloten onder fysieke en psychologische dwang, hebben tal van onmiddellijke en langetermijngevolgen voor de slachtoffers, zoals psychische problemen, fysiek geweld, tienerzwangerschappen, verstoting uit de familie, isolement, vroegtijdig schoolverlaten, financiële of integratieproblemen, enz.

Professionals hebben het vaak moeilijk om te begrijpen wat dit type geweld precies omvat en om een duidelijk beeld te krijgen van deze problematiek. Daarom publiceert het Instituut, in samenwerking met het Réseau Mariage et Migration, een specifieke handleiding met een dubbel doel: enerzijds professionals de mogelijkheid bieden om potentiële of effectieve slachtoffers van een gedwongen huwelijk te herkennen, en anderzijds hen een aantal tips geven om slachtoffers te helpen.

Het Instituut herhaalt de noodzaak van het versterken van maatregelen met het oog op informatie, sensibilisering en preventie maar ook van de hulp aan slachtoffers. Liesbet Stevens herhaalt dat “enkel een globale aanpak toelaat om gedwongen huwelijken doeltreffend te bestrijden. We hopen dat deze handleiding zal bijdragen tot een adequate begeleiding van slachtoffers, maar ook de betrokkenen op het terrein uit de medische en psychosociale sector, de gerechtelijke wereld en de politiediensten kan aanzetten om samen op te treden.”

De handleiding biedt algemene informatie voor iedereen die beroepsmatig geconfronteerd kan worden met een gedwongen huwelijk, maar richt zich meer specifiek tot professionals uit het onderwijs, de medische wereld, de politie en de administratie. De gids word in deze sectoren verspreid met de steun van verschillende partners, zoals de federale politie, de FOD Binnenlandse Zaken, de Vlaamse overheid, de Federatie Wallonië-Brussel en het Waalse Gewest.

De handleiding is te downloaden op de website van het Instituut en kan gratis besteld worden via e-mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 02/233 42 65.

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen