Kamer keurt armoederesolutie goed

kamerKamer keurt armoederesolutie goed

De plenaire vergadering keurt straks een resolutie goed van Kamerleden Nahima Lanjri (CD&V), Valerie Van Peel (N-VA), Ine Somers (Open VLD) en Damien Thiéry (MR), die een toetssteen moet zijn voor het armoedebeleid van deze regering. De vier partijen van de meerderheid tekenen daarmee een traject uit voor de regering-Michel.

Het risico om in België in de armoede terecht te komen, is 15%. Dit wil zeggen dat 1,6 miljoen landgenoten het risico lopen om in armoede terecht te komen en moeten rondkomen met een inkomen dat lager ligt dan de Europese armoededrempel. Armoede is echter geen problematiek die je wegwerkt met één gerichte maatregel. De meerderheidspartijen pleiten dan ook voor structurele maatregelen op alle beleidsdomeinen: inkomen, werk, gezondheidszorg, schulden, huisvesting, energie, sociale dienstverlening, .. alsook voor het vrijmaken van de nodige budgetten voor dit beleid.

De resolutie vraagt onder andere om de sociale voordelen en tarieven automatisch toe te kennen. ‘Mensen in armoede nemen immers niet altijd hun rechten op.’, zegt Nahima Lanjri, die de trekker was van deze resolutie. ‘Diegenen die het hardst nood hebben aan een bepaalde toelage, korting of begeleiding, vinden vaak de weg ernaartoe niet. Daarom pleiten we voor de automatische toekenning van zoveel mogelijk rechten, zoals voor de Inkomensgarantie voor Ouderen, het sociaal telefoontarief of de studietoelagen’.

Valerie Van Peel (N-VA): ‘Zo willen we de laagste uitkeringen optrekken tot boven de Europese armoedegrens. Het is de eerste keer dat deze ambitieuze doelstelling ook zwart op wit in het regeerakkoord staat. Zelfs in deze budgettair moeilijke tijden heeft deze regering hiervoor onlangs al de eerste stap gezet, en er wordt de volgende jaren alvast 1,5 miljard euro voorzien wordt om de laagste uitkeringen en pensioenen te verhogen. Met deze resolutie willen we dat engagement verder versterken.’

‘Daarnaast willen we werk maken van een betaalbare gezondheidszorg. We zorgen voor een uitbreiding van de derdebetalersregeling bij huisartsen, het verbieden van ereloonsupplementen bij daghospitalisatie in twee- of meerpersoonskamers en verhogen de transparantie van de ziekenhuisfactuur. Het kan niet dat mensen een doktersbezoek moeten uitstellen omdat ze het niet breed genoeg hebben’., zegt Ine Somers (Open VLD).

‘De grootste prioriteit van deze regering is jobcreatie, en we doen dit door de lasten op arbeid drastisch te verlagen. Dat is goed. Werk is immers de belangrijkste buffer tegen armoede. We moeten hier blijven op inzetten.’, aldus Damien Thiéry (MR).