...

STANDPUNT SD&P GAS-boetes

sdenpAalst STANDPUNT SD&P GAS-boetes

Nog voor de zomer dient de Aalsterse gemeenteraad een reglement te stemmen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). SD&P betreurt dat hierover reeds boksmatchen op facebook en in de pers worden gevoerd alvorens er een serene maar onderbouwde dialoog binnen de schoot van de meerderheid en de gemeenteraad een kans heeft gekregen.

1. SD&P betreurt dat de invoering van het GAS, als hefboom om de leefbaarheid van onze stad te verzekeren, zo lang op zich heeft laten wachten. De voorbije periode werden vervuilers, overlastbezorgers en scheefparkeerders niets in de weg gelegd waardoor een indruk van straffeloosheid ontstond. Hopelijk kan met het GAS – reglement snel werk worden gemaakt van een efficiënt lik op stuk – beleid waar al wie geen respect toont voor het samenleven in onze stad.

2. Uit de geregistreerde overlast gegevens blijkt dat wildplassen, geluidsoverlast, zwerfvuil/sluikstorten en graffiti de meest voorkomende feiten zijn. Deze dienen dan ook met prioriteit te worden aangepakt samen met verkeersdelicten die de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid verstoren.

3. De wetgever heeft de steden de mogelijkheid gegeven om ook minderjarigen te bestraffen met een GAS-boete. Het valt te betreuren dat teneinde hierover een onderbouwd debat mogelijk te maken er geen enkele criminologische duiding voorhanden is, waardoor de discussie rond de leeftijd snel vervalt in een puur partijpolitiek spel. Uit de rapporten van de lokale politie blijkt dat er geen objectieve cijfers voorhanden zijn inzake overlast door (groepen) jongeren. Het lijkt SD&P aangewezen dat deze onderbouw eerst voorhanden is omdat het de bedoeling moet zijn om bestaande overlastfenomenen te bestrijden.

Meer dan de leeftijd gaat het over het bevorderden van de leefbaarheid in onze stad, los van het feit of de overlast wordt veroorzaakt door volwassenen of minderjarigen. Iedere leeftijdscategorie vergt een aangepaste aanpak, en voor de jongeren, preventie, opvoeding én het betrekken van de ouders.
Leeftijd mag in deze geen fetisj zijn maar een instrument om het doel te bereiken! SD&P zal dan ook al het nodige doen om binnen de meerderheid tot een gedegen consensus te komen in het belang van onze stad en haar inwoners.

4. SD&P betreurt tevens dat het Parket zogenaamde kleinere misdrijven (geweldplegingen, winkeldiefstallen) niet meer wenst te vervolgen en dit werk doorschuift naar de lokale besturen die hiervoor niet uitgerust zijn om recht te spreken met alle waarborgen die een democratische rechtstaat vereist.

5. SD&P moedigt de burgemeester aan om eens het GAS – reglement gestemd is onverwijld werk te maken van een efficiënt beleid om maatschappelijke overlastfenomenen te bestrijden zodat de leefbaarheid in heel onze Stad verzekerd kan worden