Reactie op de berichtgeving over de doorkijkbelasting

geldDe Minister van Financiën wenst langs deze weg kort te reageren op de berichtgeving over de doorkijkbelasting (de zogenaamde Kaaimantaks) van vandaag.

Hij wenst te benadrukken dat de voorbereidende technische en inhoudelijke besprekingen over dit voorontwerp van wet momenteel nog volop lopende zijn, en dat alle conclusies die daar nu uit getrokken worden voorbarig zijn.

Het doel van de doorkijkbelasting is inzicht te krijgen in buitenlandse juridische constructies, en om ze vervolgens te kunnen belasten. Die mogelijkheid bestaat tot op heden niet. Het doorlichten van buitenlandse constructies moet de fiscale transparantie eindelijk vergroten, iets waarvoor in de voorbije decennia de politieke wil ontbrak. Waar anderen, die in het verleden de verantwoordelijkheid droegen, de strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking met woorden voerden, stelt deze regering ook daden. In tegenstelling tot wat de berichtgeving laat uitschijnen worden controles in geval van fiscale inbreuken uiteraard niet uitgesloten. De fiscus beschikt hiervoor over alle mogelijke middelen.

Ook de mogelijkheden om informatie op te vragen in het buitenland zullen maximaal worden benut en versterkt.

Een verfijnde technische uitwerking van deze wetgeving is van cruciaal belang om het doel te bereiken. Er zal pas sprake zijn van een doorkijkbelasting als die sluitend, effectief en efficiënt is. De invoering van de doorkijkbelasting is een belangrijke stap in het verhogen van de fiscale eerlijkheid en een bijdrage aan de lastenverlaging op arbeid. Pas als het voorstel volledig technisch rond is, zal de tekst geagendeerd worden op de ministerraad. In afwachting daarvan zal de minister zich van verdere commentaar onthouden.