...

Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet

geldLachaert: “Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet”
Eind januari levert de administratie van minister van Maatschappelijke Integratie Borsus haar juridisch advies af over de noodzakelijke wetswijzigingen om de OCMW’s te kunnen integreren in de lokale besturen. Dat antwoordde minister Borsus op een vraag van Open Vld Kamerlid Lachaert.

De Vlaamse regering communiceerde deze week dat conform het Vlaams regeerakkoord in 2019 alle OCMW’s worden geïntegreerd in de lokale besturen. “Volgens het federale regeerakkoord zullen de nodige wetten worden aangepast om die integratie mogelijk te maken, zonder evenwel te raken aan de opdracht van de OCMW’s inzake maatschappelijke dienstverlening aan de zwakkeren”, zegt Kamerlid en OCMW-voorzitter Egbert Lachaert.

Volgens het Kamerlid zijn die wetswijzigingen echter niet evident. “Niet alleen de OCMW-wet moet worden aangepast. De kans bestaat dat ook de bijzondere wet uit 1980 moet worden gewijzigd die de bevoegdheden tussen de overheden afbakent. Daarvoor is mogelijks een tweederdemeerderheid nodig.” Lachaert vroeg minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus dan ook om duidelijkheid.

Minister Borsus gaf in zijn antwoord te kennen dat de regering wel degelijk haar afspraak zal nakomen en de nodige wetten wil aanpassen. Hij heeft juridisch advies ingewonnen bij zijn administratie over de wetswijzigingen die nodig zijn en hun gevolgen. Eind januari verwacht hij dat advies. De minister wees er eveneens op dat de plannen van het Vlaamse en Waalse gewest verschillen. Dat laatste gewest wil de integratie niet verplichten en stelt geen harde deadline. Hij wil overleg plegen met de gewesten over de verdere stappen.

Egbert Lachaert verwelkomt deze aanpak van de minister en stelt dat hij best opteert voor een juridische oplossing die de voorkeuren van de gewesten respecteert. “De integratie van de OCMW’s in de lokale besturen kan efficiëntiewinsten opleveren en voordelig zijn.”

“Ik stoor me wel aan voorbarige communicatie die geen rekening houdt met de juridische moeilijkheden. Zeker wanneer de bijzondere wet moet worden aangepast, is een integratie tegen 2019 onzeker. Op die manier zaait men onnodig onzekerheid bij de OCMW’s en lokale besturen”, besluit Lachaert.