...

De Gucht: onderwijs een sleutelrol in strijd tegen radicaliserin

jjdeguchtfDe Gucht wil helft levensbeschouwelijke uren besteden aan onderricht burgerschap

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vindt dat ons onderwijs een sleutelrol heeft te vervullen in de strijd tegen radicalisering: “Er is nood aan onderricht in de universele waarden van onze vrije samenleving enerzijds en openheid ten aanzien van diversiteit anderzijds. Enkel zo helpen we onze jongeren op groeien tot kritische burgers, het beste wapen tegen radicalisering.” In Wallonië gaan alvast steeds meer stemmen op om in alle onderwijsnetten één van de uren levensbeschouwing te vervangen door een uur burgerschap. Vlaanderen hoort dit voorbeeld te volgen aldus De Gucht.

Halveren levensbeschouwelijke lesuren
Na de gruwelijke aanslagen in Frankrijk en de verijdelde aanslagen in België, leeft meer dan ooit het besef dat religieus radicalisme een gif is in onze samenleving dat bestreden moet worden. “We moeten van onze jongeren kritische, weerbare burgers maken zodat ze gewapend zijn tegen fundamentalisme. Enerzijds door hen de vrijheden en rechten van onze samenleving bij te brengen. Anderzijds door hen openheid bij te brengen ten opzicht van de diversiteit in onze samenleving.”

Onderwijs vervult volgens De Gucht een sleutelrol om hiertoe te komen. In 2010 legde hij reeds een voorstel op tafel dat de helft van de uren godsdienst of niet-confessionele zedenleer in de derde graad wil schrappen. De vrijgekomen uren zouden dan besteed worden aan vergelijking van levensbeschouwingen en burgerschap. Dit voorstel wil de Gucht nu opnieuw neerleggen. “Ik argumenteer al langer dat het niet van deze tijd is dat elke godsdienst vrij kan bepalen wat de leerlingen wordt ingeprent tijdens deze lesuren. De beste bescherming voor onze democratie zijn kritische burgers. Laar ons daar tijdens de levensbeschouwelijke lesuren werk van maken door erop toe te zien dat op z’n minst de helft van de uren gegarandeerd wordt ingevuld met een kritische maatschappijblik.”

Wallonië toont de weg
In Wallonië is m’n dit plan alvast genegen. In het regeerakkoord van de Franse Gemeenschap was reeds opgenomen dat in het openbaar onderwijs één van de twee lesuren levensbeschouwing zou gebruikt worden om onderricht te geven in burgerschap. Dit bovendien al vanaf de kleuterklas. Nu pleit CdH-voorzitter Benoit Lutgen ervoor dit ook uit te breiden naar het vrij net. De Gucht is dit idee nadrukkelijk genegen, maar vreest dat verdedigers van de vrijheid van religie zich zullen mengen in het debat. “Mijn voorstel is grondwettelijk verklaard”, aldus De Gucht, “Omdat het enkel gaat over de helft van de uren in de derde graad, oordeelt de Raad van State dat de vrijheid van religie niet wordt ingeperkt. Maar ook ik vind dat we een oplossing moeten zoeken zodat jongeren van kindsbeen af de waarden van onze democratie kennen. Daar zal ik volgende week, tijdens de zitting van de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering over onderwijs, dan ook voor pleiten. Vrijheid van religie is een belangrijk grondrecht. Maar het mag nooit primeren op de andere grondrechten van onze seculiere democratie. Zeker niet als deze onder vuur liggen.”