...

Aalst – Geen evenementen aan Affligemdreef in 2015

kluisbosGeen massa-evenementen aan Affligemdreef in 2015 te Aalst. De Raad van State schorst milieuvergunning voor jumping !

Met een arrest van 30 december 2014 heeft de Raad van State de milieuvergunning voor de organisatie van massa-evenementen op de terreinen van de paardenkathedraal aan de Affligemdreef geschorst. De Raad van State treedt daarbij de omwonenden, Raldes en Bos+ volledig bij dat de door de Deputatie verleende milieuvergunning niet op een deugdelijke wijze is gemotiveerd.

De Raad van State stelt o.m. vast:
– dat door de Deputatie wordt toegegeven dat de activiteiten van de vzw FSEE MER-plichtig zijn zodat een project-MER of minstens een ontheffing daarvan is vereist;
– dat door de Deputatie wordt aangenomen dat het opmaken van een gemeentelijk RUP voor het gebied zoals voorzien in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Aalst “voor de duidelijkheid en het creëren van een voldoende draagvlak voor deze activiteiten eigenlijk onontbeerlijk is”;
– dat de Deputatie bij een eerdere weigering in 2012 heeft geoordeeld “dat het terrein (natuurwaarden) en de ontsluiting (mobiliteit/parking) niet geschikt zijn voor de organisatie van massa-evenementen” en daarbij stelt dat het door de exploitant opgemaakte masterplan onder meer bedoeld was om deze argumenten te weerleggen, maar “het organiseren van een dergelijk evenement op deze locatie is en blijft evenwel een moeilijk gegeven”;
– dat wat betreft de landschappelijke waarde van de percelen en de omgeving de Deputatie verwijst naar het advies terzake van Onroerend Erfgoed, waarin wordt gesteld dat de schaal van voorziene activiteiten in het gebied voor dagrecreatie en de hieraan gekoppelde infrastructuren en aanleg, ruimschoots de schaal overstijgen van het gebied waarin zij gelegen zijn. En dit heeft tot gevolg dat het groene, landelijke karakter van dit gebied sterk geschaad wordt en zo goed als volledig zal verloren gaan;
– dat het argument in het beroepschrift dat de inrichting van een deel van het terrein als permanente parking een nefaste invloed heeft op de plaatselijke biodiversiteit en bijgevolg in strijd is met het decreet Natuurbehoud, eveneens terecht wordt bevonden;
Vervolgens besluit de Raad van State dat uit het deputatiebesluit op geen enkele wijze blijkt hoe aan al deze vaststellingen kan worden voorbij gegaan om toch een vergunning te verlenen.

Om enerzijds verkeersoverlast voor de omwonenden en anderzijds onherstelbare schade aan het bos te voorkomen heeft de Raad van State daarbij beslist dat de beslissing van de Deputatie wordt geschorst in afwachting van de verdere behandeling van de zaak ten gronde. De Raad van State stelt daarbij ook uitdrukkelijk dat de milieuvergunning die werd afgeleverd door de stad Aalst ondertussen niet ten uitvoer kan worden gelegd.

De verdere behandeling van de zaak ten gronde neemt in de praktijk ongeveer één jaar in beslag. Dat heeft tot gevolg dat ook in 2015, voor het derde jaar op rij, geen massa-evenementen kunnen worden georganiseerd en dat de omwonenden opnieuw kunnen uitkijken naar een rustige lente en zomer zonder verkeers- en geluidsoverlast.

De omwonenden, Raldes en Bos+ voelen zich met de uitspraak van de Raad van State dan ook sterk gesteund in hun strijd tegen de massa-evenementen en voor het behoud van de bosuitbreiding, en putten hieruit veel vertrouwen voor de goede afloop van hun zaak.