...

Bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

cdv-logoBescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen wordt verder uitgebreid

Vandaag heeft de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri goedgekeurd, dat mee ondertekend werd door alle leden van de meerderheid. Dit voorstel wil niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) de mogelijkheid geven om verschillende verblijfsprocedures gelijktijdig te laten lopen.

In ons land worden jaarlijks zo’n 1.500 jongeren aangetroffen die NBMV zijn, d.w.z. jongeren zonder ouders of voogd. In een eerste fase worden NBMV opgevangen in een federaal observatie -en oriëntatiecentrum en krijgen ze een voogd toegewezen, die de jongere dan begeleidt bij o.m. de indiening van een verblijfsprocedure. In tegenstelling tot meerderjarigen kunnen NBMV vandaag geen twee procedures tegelijkertijd opstarten. Er bestaat wel een bijzonder beschermd statuut dat deze jongeren een tijdelijk verblijfsrecht geeft, maar eens de jongere dit statuut heeft aangevraagd, komt hij niet meer in aanmerking voor een asielprocedure of subsidiaire bescherming (vlucht omwille van conflict of oorlog).

Indien de jongere het bijzonder beschermd statuut heeft, dan gaat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in de eerste plaats op zoek naar de meest duurzame oplossing voor het kind, en dit in de vorm van bijvoorbeeld gezinshereniging in of een terugkeer naar het land van herkomst of een definitief verblijf in ons land. Bij elke beslissing dient het belang van het kind voorop te staan.

‘Wanneer een NBMV echter eerst asiel (of subsidiaire bescherming) aanvraagt en dit wordt uiteindelijk geweigerd, dan komt hij meestal niet meer in aanmerking om nadien nog een beschermd statuut te krijgen. De beschikbare tijd om zo’n aanvraag nog voor de 18e verjaardag te behandelen, is dan te kort of verstreken. Zo valt het voor dat jongeren die reeds langere tijd in België verblijven en zich integreren, toch nog worden uitgewezen. Denk maar aan Navid Sharifi. Zulke situaties kunnen we dus in de toekomst vermijden. We geven voortaan elke minderjarige toegang tot het bijzonder beschermd statuut. Daarnaast kan men beslissen om eventueel ook asiel of subsidiaire bescherming te vragen’, zegt Nahima Lanjri.

Dit voorstel is een derde stap in het kader van een betere bescherming van NBMV. Eerder werd in juni 2011 op initiatief van Nahima Lanjri de mogelijkheid toegekend aan NBMV om een tijdelijke verblijfsvergunning aan te vragen. In maart vorig jaar kregen (naar aanleiding van een gezamenlijk voorstel van Lanjri en Carina Van Cauter) NBVM uit EU-lidstaten ook recht op een beschermd statuut, wat aanvankelijk niet mogelijk was.

Jaarlijks worden aan honderden NBMV één of andere vorm van bescherming verleend. Zo werden in 2012 aan 484 NBMV asiel verleend en kregen 450 jongeren subsidiaire bescherming. Ook kregen in dat jaar 170 NBMV een tijdelijke of definitieve verblijfsvergunning. In 2013 werden 1.427 signalementsfiches (dit zijn fiches op basis waarvan een NBMV aangemeld wordt bij de Dienst Voogdij) geregistreerd, waarvan er 632 werden opgesteld door de DVZ. In 2014 vroegen dan weer 721 NBMV asiel.

‘Door de combinatie van beide procedures mogelijk te maken, kan de jongere voortaan genieten van de bijzondere bescherming en tegelijkertijd of op een later ogenblik de asielprocedure opstarten. Zo gaan er ook geen belangrijke elementen uit hun asielaanvraag verloren. Deze vaak goed geïntegreerde jongeren krijgen nu de bescherming waar ze recht op hebben’, besluit Nahima Lanjri.