...

Artsen en ziekenfondsen sluiten een tariefakkoord voor 2022-2023

Artsen en ziekenfondsen sluiten een tariefakkoord voor 2022-2023

Artsen en ziekenfondsen sluiten een tariefakkoord voor 2022-2023

Vannacht hebben artsen en ziekenfondsen een tariefakkoord gesloten voor de periode 2022-2023. ‘Dit akkoord brengt stabiliteit in deze moeilijke periode, maar zet ook bakens uit voor noodzakelijke hervormingen. Bakens zowel voor huisartsen als voor artsen-specialisten, bakens in het bijzonder in het belang van de patiënt’, reageert Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tevreden.

De afgelopen twee jaar werd de samenleving maar onze gezondheidszorg in het bijzonder op de proef gesteld door de pandemie. Zorgverleners hebben het beste van zichzelf gegeven. Niettemin botst onze gezondheidszorg stilaan op zijn limieten. De crisis heeft de noodzaak op scherp gesteld om de gezondheidszorg op een aantal fundamentele domeinen aan te passen. Het leidt geen twijfel dat het in stand houden van een solidaire gezondheidszorg investeringen en hervormingen vergt.

Minister Frank Vandenbroucke is dan ook tevreden dat het medicomut-akkoord bakens voor hervormingen inhoudt, en dit met aandacht voor de 5AIM. Deze 5 doelstellingen bedoelen samengevat het volgende: Hoe zorgen we ervoor dat we met de beschikbare middelen meer gezondheid, een betere zorgervaring, een minder stresserend werkklimaat en meer sociale gelijkheid tot stand brengen in de gezondheidszorg?

Dit akkoord betekent een tariefzekerheid voor patiënten en geeft uitvoering aan belangrijke punten van het regeerakkoord, voor zorgverleners, ziekenfondsen en patiënten.

Financieel kader

De globale financiële massa waarop dit akkoord voor 2022 betrekking heeft bedraagt 9.932.292.000 euro, opgesplitst als volgt:

– De partiële begrotingsdoelstelling voor de honoraria van de artsen bedraagt 9.077.563.000 euro voor het jaar 2022, een groei van 2,4% tegenover 2021;

– De honoraria voor dialyse in het ziekenhuis, in een centrum of thuis bedragen 487.919.000 euro, dit betekent een groei van 3,7%  tegenover 2021;

– De honoraria die betrekking hebben op de verstrekkingen van de artsen verleend in het kader van de laagvariabele zorg bedragen 366.810.000 euro voor het jaar 2022, goed voor een groei van 4,8% tegenover 2021.

De indexmassa van de honoraria voor het jaar 2022 bedraagt 82.353.000 euro, hetzij een

stijging met 0,79% ten opzichte van 2021.

Versterking van de huisartsen

Het akkoord zet krachtlijnen uit voor de noodzakelijke versterking van de huisartsen. Naast een geplande herwaardering van de raadplegingen vanaf 2023, wordt ingezet op een betere ondersteuning van de huisartsenpraktijken via de inzet van andere hulpverleners, en op een verdere ondersteuning van de huisartsenwachtposten/weekwachten om huisartsen te ontlasten tijdens wachten. Dit veronderstelt ook vernieuwde financieringsmodellen, zoals een verdere uitbouw van het globaal medisch dossier dat een vaste financiering per patiënt voorziet.

Frank Vandenbroucke: ‘Ik ben ook tevreden dat het akkoord middelen voorziet voor een GMD-starterspremie. Het is heel belangrijk om beginnende huisartsen te helpen.  Voor artsen in opleiding blijft het verhoogd sociaal statuut van ruim 6.400 euro voor hun pensioenopbouw van kracht. Dit is een belangrijke bouwsteen in het verdere debat over een betere sociale bescherming van de artsen in opleiding.’

Tele-geneeskunde wordt verankerd in de medische praktijk

Begin 2021 werd een transversaal project opgestart om Covid-patiënten thuis op te volgen via tele-monitoring. Dit project zal in 2022 worden verlengd.

Initiatieven in het kader van tele-geneeskunde moeten de huisartsen de nodige tools geven om hun praktijkorganisatie te optimaliseren. ‘Dit is een uitdagende werf. We moeten nadenken hoe we  teleconsultatie structureel integreren in een hedendaagse huisartsenpraktijk.  Niet door gewoon meer van hetzelfde te doen in ieder geval. Er is nood aan  een ommekeer in de manier van praktijkvoering en -financiering. Ik heb daarom ook een werkgroep in het leven geroepen die zich hierover gaat buigen, en die eind maart met een conceptnota moet komen’, licht minister Vandenbroucke toe.

In tussentijd wordt een tijdelijke regeling inzake teleconsultaties ingevoerd, die onder meer het oneigenlijk gebruik door sommige artsen van de teleconsultaties tijdens de covid-periode moeten tegengaan. In de nieuwe regeling wordt voorzien dat de raadplegingen enkel kunnen gebeuren op aanvraag van de patiënt, alsook dat de artsen een bestaande behandelrelatie met de patiënt hebben en toegang hebben tot het medisch dossier.

Vernieuwde nomenclatuur voor specialisten

De artsen en ziekenfondsen intensifiëren in het akkoord hun engagement voor de noodzakelijke hervorming van de nomenclatuur. Die moet leiden tot billijke erelonen enerzijds, en tot een geobjectiveerde opsplitsing van het professioneel gedeelte en het kostengedeelte anderzijds.

‘Deze werkzaamheden zijn essentieel in het kader van de ziekenhuishervorming,’ beklemtoont minister Vandenbroucke. ‘Dit moet gepaard gaan met de nodige garanties voor ziekenhuisartsen inzake medebeheer en een omkadering van hun financiële afspraken binnen de ziekenhuizen. Het medicomutakkoord voorziet daartoe de nodige engagementen, waarover verder overleg opgestart zal worden met de betrokken actoren. Ik heb trouwens een plan klaar met de grote krijtlijnen van  die belangrijke hervorming is. Dat plan zal ik midden januari voorstellen’.

Doelmatige zorg

In lijn met de 5AIM-doelstellingen wordt ook sterk ingezet op doelmatige zorg, onder meer via ‘de juiste zorg op de juiste plaats’, het adequaat voorschrijven én een adequate prijszetting van geneesmiddelen, klinische biologie of medische beeldvorming. Er worden tevens maatregelen voorzien om de administratieve overlast te beperken, zowel bij het voorschrijven van sommige geneesmiddelen als bij het attesteren van arbeidsongeschiktheid.

Minister Vandenbroucke is voorts verheugd dat de artsen zich mee inschrijven in de doelstellingen van appropriate care (doelmatige zorg) en mee inzetten op het bereiken van gezondheidszorgdoelstellingen.      

Toegankelijke zorg voor patiënten

Bovendien vormt een medicomut-akkoord het cement voor tariefzekerheid voor patiënten. Het legt de wettelijke tarieven vast die artsen, die toetreden tot het akkoord, respecteren. Hiernaast investeert het akkoord in een betere toegankelijkheid. Een budget van 5,5 miljoen euro wordt voorzien om specifieke maatregelen te nemen voor kwetsbare groepen. Artsen die de derdebetalersregeling zullen toepassen, verbinden zich er toe om de conventietarieven te respecteren; en er wordt voorzien dat elk ziekenhuis scans en radiografieën aan conventietarieven moeten kunnen aanbieden, ook voor patiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Het post-covid tijdperk voorbereiden

‘Na twee jaar van gezondheidscrisis, moeten we lessen trekken uit de positieve punten en de punten die kunnen worden verbeterd omdat we weten dat we in de toekomst aan nieuwe gezondheidscrisissen het hoofd zullen moeten bieden. Ik ben blij dat artsen en ziekenfondsen mee hun schouders zetten om het post-covid tijdperk voor te bereiden’, aldus Frank Vandenbroucke  ‘De medicomut richt hiertoe een bijzondere werkgroep op. De medicomut richt hiertoe een bijzondere werkgroep op, die onder meer aandacht zal besteden aan de uitbouw van een aangepast organisatiemodel voor de zorg waarbij piekmomenten beter kunnen worden opgevangen en uitstel van zorg wordt vermeden.’

Het akkoord wordt gesloten voor twee jaar. Het moet nog bevestigd worden door het Verzekeringscomité en de Algemene Raad, de organen binnen de ziekteverzekering, en ook door de ministerraad.