...

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v0
Derde keer, goeie keer ?
Iedereen heeft er lang moeten op wachten, maar uiteindelijk mocht de gemeente Haaltert het langverwachte antwoord van minister Homans ontvangen, met de bevestiging dat de gemeente structureel onbestuurbaar is. Meteen geeft ze het groen licht voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.
Wij hebben als eerste stap in de beëindiging van de onbestuurbaarheid, deze brief ter kennisname laten agenderen op de gemeenteraad van donderdag 13 juli. De volgende stap wordt het voordragen en aanstellen van de nieuwe schepenen op een volgende gemeenteraad, waarna ook de burgemeester zal aftreden en vervangen worden door een nieuwe burgemeester.

Hopelijk kan dit alles nog deze maand afgerond worden, zodat het nieuwe college van burgemeester en schepenen vanaf augustus aan de slag kan om onze mooie gemeente terug op de rails te krijgen…. Of we gaan terug naar af als N-VA en SP.a alsnog hun procedureslag verderzetten en nogmaals beroep aantekenen bij de Raad van State.
Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v1

Eén jaar onbestuurbaarheid: nu is het genoeg geweest !

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v2Inderdaad beste inwoners van Haaltert : ongeveer gedurende een vol jaar is onze mooie gemeente onbestuurbaar gebleven. Wij, en trouwens ook minister Homans (N-VA), vinden dat het nu genoeg is geweest.

Daarom doen wij een dringende oproep aan de burgemeester en de leden van het schepencollege om hun eigenbelang opzij te schuiven en het beleid van de gemeente over te laten aan mensen die wèl in staat zijn om de beslissingen te nemen die nodig zijn om onze gemeente opnieuw leefbaar te houden.

N-VA en SP.a moeten er mee stoppen om democratisch genomen beslissingen via procedures en allerlei omwegen te omzeilen, laat staan te vernietigen.
Nu minister Homans de gemeente onbestuurbaar verklaarde en het licht op groen zette om een nieuw college van burgemeester en schepenen aan te stellen kunnen we eindelijk snel vooruit, tenzij N-VA en SP.a alsnog hun procedureslag verderzetten en nogmaals beroep aantekenen bij de Raad van State.

Als zij werkelijk begaan zijn met het welzijn van Haaltert en onze inwoners, dan leggen ze zich bij deze beslissing neer. Gaan ze toch opnieuw in beroep bij de Raad van State, dan moge het voor elke inwoner van onze gemeente duidelijk zijn dat ze geen sikkepit geven om het welzijn van onze gemeente, doch enkel begaan zijn met het behoud van hun mandaat en de daaraan verbonden vergoedingen.

Steevast wordt de schuld van de malaise in de schoenen van de oppositie geschoven. Nochtans zijn de mandatarissen van N-VA en SP.a de ware schuldigen. Daarom willen we in deze folder KLARE WIJN schenken en de waarheid aan het licht brengen via een aantal opiniestukken van mensen van Centrumlijst-VLD…

Tijd voor duidelijkheid

We denken dat het tijd is om nog even te verduidelijken wat er nu eigenlijk gaande is in Haaltert. Want hoewel sommigen niet echt wakker liggen van de huidige situatie, willen we jullie in alle transparantie toch wat duidelijkheid scheppen. Om dit mogelijk te maken, dienen we even de voorbije geschiedenis in te duiken. Bij de verkiezingen van 2012, hoewel Centrumlijst-OPEN VLD de grootste partij bleef, maakte de uitslag het voor N-VA, SP.a en Open & Liberaal mogelijk om samen in een meerderheid te stappen. CL-OPEN VLD en CD&V werden hierdoor naar de oppositie verwezen. Toegegeven, het voelde in eerste instantie vreemd aan om een andere meerderheid te zien, maar dat is nu eenmaal politiek, de nieuwe meerderheid kon dus van start. Doordat ze echter de grootste partij niet meenamen in het verhaal hadden ze vanaf dag 1 wel een wankele meerderheid. 13 van de 25 zetels is immers een zeer nipte meerderheid. Maar het zij zo, ze gingen van start.

De eerste maanden verliepen vrij rustig, temeer omdat ze enkel verder hebben gezet wat OPEN VLD reeds was opgestart. Het schip was al aan het varen dus de wissel van de kapitein gaf de eerste maanden niet direct problemen. Hoe verder in de tijd hoe moeilijker het echter werd.

Daar waar er in vorige besturen steeds een constructieve samenwerking was tussen oppositie en meerderheid, was dit niet langer het geval… In het verleden zat CD&V in de oppositie, maar bij een goed idee, een leuk voorstel, of een vernieuwde invalshoek ging de meerderheid steeds op constructieve voorstellen in. Dit is immers waar politiek om draait. Los van de partijgrenzen denken aan het belang van de burger. Een goed voorstel dient gesteund te worden door alle gemeenteraadsleden, los van het feit dat dit een voorstel is van oppositie of meerderheid.

Zoals gezegd kon en kan dit niet onder de huidige burgemeester. Elk voorstel uit de oppositie werd steeds rigoureus met neen beantwoord zonder het ook maar in overweging te nemen, en zonder na te denken of er al dan niet goede voorstellen konden uitgehaald worden. Denk maar aan de amendementen die we indienden m.b.t. de scheiding van het regen- en afvalwater. CLVLD werkte een voorstel uit dat voor onze inwoners en voor onze gemeente een positief verhaal zou vormen, we werkten via een amendement, net omdat we het voorstel van de meerderheid respecteerden, maar enkel een aantal verbeteringen wilden toevoegen. Jammer genoeg zonder gevolg. En zo kwamen we inderdaad in een verzuurde situatie terecht waar een burgemeester eist dat een bepaald iets wit is, terwijl iedereen kan zien dat het zwart is.

Vroeg of laat moest deze situatie wel escaleren, gezien een basis aan respect fundamenteel is. En dat respect was ver zoek. Het lang verwachte gebeurde dan toch : in juli 2016 barstte de bom en was de meerderheid opeens een kleine minderheid. 9 van de 25 zetels is een niet werkbare minderheid. En dus zag CL-VLD zich genoodzaakt samen met de oppositiepartijen een oplossing te zoeken om uit deze impasse te geraken en zo werd de procedure van onbestuurbaarheid opgestart.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v10

Was dit onze voorkeur ? ABSOLUUT NIET. Een gemeente waar we meer dan 20 jaar aan hebben gewerkt, door goede opvang te voorzien, de belastingen laag te houden, en toch voldoende te investeren, we kunnen met het hand op ons hart zeggen dat dit pijn doet. Onze gemeente waar we jaren aan hebben gewerkt om ze beeldig en beeldrijk te maken, da’s iets waar wij trots op zijn. Iets waar we zo aan werkten om goed te laten draaien – personeel, verenigingsleven, middenstand, PWA, teveel om op te noemen – zo te zien vallen, dat doet pijn.

En we zouden geen goede gemeenteraadsleden zijn mocht dit niet het geval zijn. Dus als wij hadden mogen kiezen, dan hadden we alleen maar kunnen hopen dat ze hun termijn van 6 jaar hadden uitgedaan, misschien met veel vallen en opstaan. We zouden dan in 2018 samen met de burgers wel de rekening maken, en dan concluderen hoe we alles weer op de rails konden krijgen. Jammer genoeg heeft het zo lang niet kunnen duren. Wij konden niet anders dan onze verantwoordelijkheid nemen, want laat ons duidelijk zijn, de onbestuurbaarheid diende wel ingeroepen te worden, gezien ze in realiteit reeds een feit was.

Juli 2016. Het is nog steeds onze bedoeling onze gemeente zo goed mogelijk te besturen, en daarom stellen we voor een alternatieve meerderheid te vormen, zodat de werken en het besturen van de gemeente zo snel als mogelijk kan verder gaan. Maar dat was zonder de N-VA en SP.a gerekend. In plaats van hun fouten in de ogen te kijken, en vast te stellen dat ze met hun 9 zetels van de 25 niets meer kunnen doen, willen ze er nu een procedureslag van maken. En waarom? om de burgers te helpen? Ik dacht het niet, want als ze aan het belang van de burgers hadden gedacht, dan hadden ze het zover niet laten komen. Dan hadden ze moeten roeien met de riemen die ze hadden, en al hun leden van de meerderheid correct moeten behandelen. Nadien klagen kan iedereen maar de realiteit is dat N-VA en SP.a het schip hebben doen zinken, en nu staan te jammeren dat het schip gezonken is en de schuld in andermans schoenen schuiven.

Waarom hebben ze niet hun meerderheid samengeroepen en wat water in de wijn gedaan? Dat is een coalitie vormen, soms wat geven, soms wat nemen, maar altijd zorgen dat het hogere doel, het welzijn van onze burger, primeert. Had dit kunnen vermeden worden? Ja, zeker zelfs, had N-VA er voor gezorgd dat ze correct hadden bestuurd, dan had het zo ver niet moeten komen. En nu klagen en zagen tegen diegenen die het roer willen omgooien en positief vooruit willen dat is gewoon absurd.

Hoe kan het naar de Raad van State trekken van Baeyens en De Winne nu ooit goed zijn voor de bevolking? Iedereen weet toch dat er bij een rechtszaak geen winners of verliezers zijn. Maar enkel verliezers, en dat zijn wij allemaal…

Maar het kon anders… doch als we moeten blijven vechten… dan zullen we het doen… al is het maar om er voor te zorgen dat onze magnifieke gemeente, waar we allen toch trots op zijn, weer de goede richting uitgaat. Met constructieve gesprekken, waarbij we allen zoeken naar de beste oplossing voor iedereen!

2013: het jaar waarin alles zou veranderen

Oktober 2012: grote euforie! 13 raadsleden op 25 waren er in geslaagd de partijen met jarenlange bestuurservaring en met de kandidaten die de meeste stemmen kregen van de bevolking, naar de oppositiebanken te verwijzen. Van deze 13 kandidaten had enkel Gina Verbestel bestuurservaring en was zij de enige die wist hoe een openbare dienst functioneerde. Haar kennis van hoe een gemeente functioneerde werd duidelijk van in den beginne genegeerd: de burgemeester, Veerle Baeyens, zou alles zelf in handen nemen, niettegenstaande haar totaal gebrek aan kennis in de materie.
Dit gebrek aan kennis werd reeds onmiddellijk zichtbaar bij de opmaak van het beleidsplan voor de volgende legislatuur: 15 prioritaire beleidsdomeinen met daaraan gekoppeld 240 prioritaire acties. Voor iemand met enig inzicht in een gemeentebestuur komt dit grotesk, megalomaan en totaal onrealistisch over.
Dit vormde voor de burgemeester en haar volgelingen geen enkel probleem: beloof het volk alles wat ze willen en bij niet realisatie van deze onrealistische doelstellingen wordt de schuld wel op anderen (lees oppositie) geschoven.

De burgemeester, almachtig maar onwetend, zou dit met haar getrouwen wel zelf klaren: de administratie, vooral de hoogste ambtenaren, konden haar weinig dienstig zijn: wijzen op wetgeving en procedures werd gezien als tegenwerking, waardoor de 240 prioritaire doelstellingen niet zouden gerealiseerd raken.
Velen van hen werd het leven zuur gemaakt waardoor meerdere bekwame personeelsleden de organisatie zelf verlieten of verplaatst werden naar andere diensten. Dat er hierdoor heel veel expertise verloren ging was geen enkel probleem: de blijvers konden nog meer onder druk gezet worden om van het beleidsplan toch nog wat te realiseren. Inmiddels werden nog een groot aantal prioritaire doelstellingen toegevoegd aan de reeds zo indrukwekkende lijst.

De verklaringen die de leden van het managementteam (MAT) en de diensthoofden bij de heer gouverneur tijdens de eerste bemiddelingsronde aflegden, zijn niet mis te verstaan: “De burgemeester heeft een groot wantrouwen ten aanzien van de ambtenaren die ze eerder als tegendraads ziet. Liever worden externen ingeroepen. De meerderheid van de leden van het MAT geven aan dat de houding van de burgemeester de eenheid in de werking en de organisatie schade heeft toegebracht. Publieke beschuldigingen, intimidatie en eerroof zijn ongeoorloofd voor een politiek mandataris.”

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - ahaDe “neutrale” burgerbeweging AHA publiceerde op 9 mei op facebook een artikel bij monde van Chris D’Hondt waarin hij het managementteam verwijt te bestaan uit inteelt van de eigen familie voor wie werken een vreemd woord is en die nu plots een manager uit het bedrijfsleven (de burgemeester, Veerle Baeyens) boven zich krijgen.

Wij willen opmerken dat geen enkel lid van dit managementteam van dichtbij of veraf familie is van om het even welke politicus, dat zij praktisch allemaal buiten Haaltert woonden op het ogenblik van hun aanwerving via een extern bureau aan wie de selectieprocedure toevertrouwd werd. Hoe gemakkelijk is het valse beweringen op de bevolking af te vuren. Misschien mogen wij ons dan ook afvragen hoe de broer van Chris D’Hondt de topman van de FOD financiën is geworden. Wij zouden zelfs niet durven veronderstellen dat er hier sprake is van inteelt niettegenstaande hij evenals zijn broer de neef is van ex-minister en staatssecretaris Paula D’Hondt.

Wat betreft de bewering dat het managementteam voor wie het woord werken niet bestond nu plots geconfronteerd werd met een manager uit het bedrijfsleven (de burgemeester) zouden wij aan de burgerbeweging AHA willen vragen, gezien hun “neutraliteit”, even een onderzoek in te stellen naar de loopbaan van deze manager in het bedrijfsleven: telkens liep het voor deze manager (de burgemeester) faliekant af. Eén en ander is hierover terug te vinden op het internet en dus publiek toegankelijk.

Dankzij deze manager voor wie het niet lukte in het bedrijfsleven werd ook onze gemeente onbestuurbaar. Opnieuw werd de schuld bij een ander gelegd: Gina Verbestel, schepen en OCMW-voorzitter, die gezien het voorgaande, niet deelachtig wilde zijn aan deze praktijken.

De stoottroepen van N-VA., waaronder AHA, Bonifaas…. doen, niettegenstaande hun beweerde neutraliteit, hun uiterste best om het falen van de huidige meerderheid in de schoenen van anderen te schuiven, daar waar zij met geen woord over reppen of geen onderzoek doen naar het onwettig en ongeoorloofd handelen op vele vlakken van de burgemeester en haar enkele getrouwen.

– Negeren van de bevoegdheden van de raadsleden van de oppositie, die punten aan de gemeenteraad willen toevoegen of de gemeenraad willen samenroepen, niettegenstaande het gemeentedecreet hen die bevoegdheid toekent – Het niet tijdig op de gemeenteraad brengen van de jaarrekening, zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet, dit teneinde de financiële toestand van de gemeente zo lang mogelijk te verbergen. Hieruit blijkt nl. duidelijk dat de door de oppositie gestemde belastingverlaging wel degelijk mogelijk was, dat de lening van 6,5 miljoen euro niet nodig was, daar waar er reeds geruime tijd intresten voor betaald worden… – ..

De kracht van de verandering heeft in Haaltert inderdaad verandering gebracht: prioritair was alles afbreken wat door de vorige legislaturen opgebouwd werd, of om het met de woorden van schepen L. Volckaert (N-VA) te zeggen: “De blauwe muur zal tot de laatste steen afgebroken worden”.

Jammer dat er naast deze afbraakpolitiek weinig of niets positiefs opgebouwd werd, tenzij enkele realisaties waarvan de plannen reeds klaar gemaakt werden door het vorig bestuur: zoals aanleg Heldergemstraat of de 2de fase van de muziekacademie. Voorts werden enkele gebouwen aangekocht waarvan men na jaren nog niet precies kan zeggen wat men er zal mee aanvangen, staat de pastorij van Kerksken reeds jaren te verkommeren…

Verenigingen waren de dupe van het N-VA beleid in Haaltert

In onze nieuwjaarsfolder hadden wij het al uitgebreid over het feit dat alle verenigingen van Groot-Haaltert aan de gemeente dienden te betalen voor het gebruik van gemeentelijk materiaal……wat volgens ons totaal niet door de beugel kan, ongepast is en haaks staat op de beweringen van burgemeester en schepenen. Zij beweren immers…..wij zorgen voor zuurstof voor de verenigingen, wij steunen en ondersteunen hen……

Geachte inwoner van Haaltert, niets is minder waar, deze absurde situatie blijft maar duren. Uit zeer goede bron vernamen wij dat vele verenigingen honderden euro’s mogen ophoesten voor de activiteiten die meestal gratis en door vele vrijwilligers worden georganiseerd.

Vele verenigingen staan op het punt om letterlijk de boeken te sluiten of om drastisch in hun activiteiten te snoeien en het zijn niet van de minste. Andere dienden hun lidgelden te verhogen of moeten noodgedwongen hun organisaties betalend maken. Dat is de harde realiteit en men hoeft vanuit de meerderheid (ondertussen een minderheid) zich niet weg te steken achter de “onbestuurbaarheid”. Deze maatregelen zijn ingevoerd lang voor er sprake was van onbestuurbaarheid. Uiteraard weten wij ook dat koken geld kost, maar mits een betere aanwending van de bestaande middelen en zonder toe te geven aan de grootheidswaanzin van een zekere schepen had dit totaal niet nodig geweest.

Een ander heikel punt is de willekeur van de toekenning van de subsidies. Niet alleen worden deze niet correct verdeeld, nee de bevriende organisaties krijgen ten onrechte subsidies en verenigingen die al jaren Haaltert laten leven krijgen niks. De respectievelijke Feestraden van elke deelgemeente kregen in den beginne het verwijt van te “blauw” te zijn, terwijl bij deze verenigingen politiek totaal niet meespeelde.

Krijgen nu subsidies : oa Curieus (SP.a), Vlaamse Kring (N-VA), Spoorwegvrienden (clubje van Schepen Volckaert en eveneens N-VA, … plus nog een aantal café-verenigingen (dewelke organiseren voor eigen gewin en niet voor de bevolking) ….. Over hypocrisie gesproken.
Met het N-VA bestuur van burgemeester en schepenen ging het verenigingsleven er sterk op achteruit. Een intriest verhaal dat we hopelijk snel kunnen keren.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v3

Totaal onverantwoord : een lening van 6,5 miljoen euro in 2016

Op 7 oktober 2016, in een toestand van politieke onbestuurbaarheid, heeft het college van burgemeester en schepenen van Haaltert een lening afgesloten van 6,5 miljoen euro waardoor de uitstaande schuld van de gemeente met 50% werd verhoogd.
Sinds het ontstaan van de fusiegemeenten, dat was in 1977, is er nog nooit voor een dergelijk astronomisch bedrag aan leningen afgesloten in één en hetzelfde kalenderjaar.

De gemeente betaalt hierdoor gedurende 20 jaar jaarlijks 380.000 euro aan aflossingen en intresten. Concreet komt dit, op basis van de aflossingstabel, hier op neer dat we in Haaltert in totaal 740.000 euro zuiver aan intresten moeten afdokken, die de bank met veel dank in ontvangst neemt. Bovendien dragen onze inwoners via belastingen rechtstreeks bij om deze buiten proportie afgesloten lening te financieren.
Uit de rapportering van de financieel beheerder blijkt nu dat de gemeente eind 2016 zo maar eventjes 9 miljoen euro in kas had, wat historisch ongezien is voor onze gemeente.

Als men daarbij beseft dat deze transactie gebeurde in een toestand van politieke onbestuurbaarheid en wetende dat Haaltert nog andere mogelijkheden had om een eventueel tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen, is het afsluiten van deze lening onverantwoord en zeker geen voorbeeld van goed bestuur. Toegegeven, iedereen weet dat de intrestvoeten momenteel historisch laag zijn, maar dit mag geen reden zijn dat Haaltert (lees : onze belastingbetaler) jaarlijks zo maar 380.000 euro extra moet ophoesten aan aflossing en intresten voor deze onnodige lening.

N-VA en Sp.a hypothekeren hiermee niet alleen de financiën van de gemeente maar ook onrechtstreeks van iedere burger. Het zou ook vanzelfsprekend mogen wezen dat het college hierover transparantie verschaft in zijn communicatie naar de raadsleden. Het bestek is in januari 2016 op de gemeenteraad geweest met een indicatie van het maximale bedrag (evenwel niet goedgekeurd door de CL-VLD fractie), maar hoe is in oktober 2016 het effectieve bedrag aan liquiditeitstekort bepaald ? Kwatongen beweren dat sommige “kleine lettertjes” over het hoofd werden gezien…..

Waarom werd over het afsluiten van dit gigantisch bedrag en het tijdstip waarop geen communicatie gevoerd naar de gemeenteraad, terwijl AHA hieromtrent wel details kon publiceren in sociale media?

Dit is één van de vele oorzaken die aan de wieg liggen van de fundamentele vertrouwensbreuk die al lange tijd aan de gang is tussen de gemeenteraad en het college. De rol van de gemeenteraad als hoogst democratisch verkozen orgaan werd van bij het begin van de legislatuur miskend.
De communicatie die we krijgen als raadslid is op zijn zachtst gezegd niet transparant en de antwoorden op onze gestelde vragen geven geen getrouw beeld van de werkelijke toestand. Dat er voor de raadsleden geen enkele andere mogelijkheid bestond dan een bestuurscrisis in te roepen om zich niet akkoord te verklaren met dergelijke buitensporigheden van het huidig beleid, is zeer bedroevend.

Graag hadden we toch enige duidelijkheid gekregen over de motieven die aan de grondslag lagen voor het afsluiten van deze monsterlening. Zo ondermmer stellen wij ons de vraag op welke manier de liquiditeitsbehoefte van 6,5 miljoen euro werd bepaald bij het aangaan van de lening. Op welke wijze werd de omvang en het tijdstip van het aangaan van de lening overwogen op het CBS en wat waren de motieven die aan de grondslag lagen van het hoge bedrag en het eenmalige tijdstip van opname?
Het cijfer van 6,5 miljoen komt simpelweg uit het prestigieuze maar compleet onrealistisch meerjarenplan maar is totaal ondoordacht als we weten dat er slechts een uitvoeringsgraad van 35% is voor de investeringen. Het vormt hierdoor geen realistische behoefte voor Haaltert. Er kon bvb ook overwogen worden om te onderhandelen over het verschuiven van de datum van omzetting in lening met minstens één jaar of het bedrag kon gespreid worden in tijd of gereduceerd worden in omvang. Waarom: gezien de onwaarschijnlijkheid dat er zware uitgaven voor investeringen in de lopende maanden-jaren moesten gebeuren en de autofinancieringsmarge in 2016 drie miljoen bedraagt.

Het bedrag van de uitstaande leningen bedroeg begin 2016 13 miljoen euro. Door het aangaan van deze monsterlening krijgt Haaltert eind 2016 plots een uitstaande schuld van bijna 20 miljoen euro.

Per inwoner werd de uitstaande schuld aldus in één klap verhoogd van 800 euro naar 1.100 euro of 300 euro per inwoner meer in vergelijking met 2015

45% meer fiscale druk in Haaltert

Onnodige verhoging personenbelasting en tarieven dienstverlening. In 2014 werden door N-VA en Sp.a volledig ten onrechte en ondanks onze tussenkomsten, een aantal forse lastenverhogingen ingevoerd: zo werd de personenbelasting met 25% verhoogd en tal van ondersteunende dienstverlening aan verenigingen en gezinnen betalend gemaakt. Wanneer we de evolutie van de fiscale ontvangsten bekijken in de jaarrekening 2016 valt meteen op dat de ontvangsten uit fiscaliteit astronomisch gestegen zijn.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v4

Halsstarrig blijven N-VA en Sp.a zich gedurende jaren verzetten tegen onze voorstellen tot matiging van de personenbelasting en de vermindering van tarieven voor o.a. zaal- en materialenverhuur aan verenigingen en gezinnen. Uit eigenbelang wordt al jaren geen enkel voorstel van een oppositiepartij aanvaard, laat staan nog maar overwogen of een constructieve dialoog aangegaan. Uit de jaarrekening 2016 en het ontwerp van budget 2017 blijkt nochtans dat de gemeente deze lastenverlaging perfect kan dragen zonder in te boeten aan toekomstige investeringen of dienstverlening.

PRO MEMORIE : De werkingskosten
Het zou ons niet verwonderen dat als reden van het goede resultaat waarschijnlijk wel de onbestuurbaarheid zal ingeroepen worden en mede daardoor zullen de cijfers van 2016 als uitzonderlijk worden bestempeld.

Nochtans, als we de detail van de rubriek “werkingskosten” verder gaan onderzoeken, dan is duidelijk dat de weerslag van de onbestuurbaarheid op de exploitatie uitgaven nihil was, er is zelfs nog een lichte stijging t.o.v. 2015. De werkingskosten bedroegen in 3.367.000 euro in 2016 t.o.v. 3.344.000 euro in 2015. In 2016 heeft de bestuurscrisis dus geen effect gehad op de uitgaven want bijna alle contracten liepen door tot het einde van 2016 en bovendien werden eind juli van vorig jaar (net voor de onbestuurbaarheid!) bestelbons tot december 2016 goedgekeurd door de burgemeester.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v5

Het AHA-ballonnetje doorprikt!

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - ahaSedert 2012 roept AHA (Ander Haaltert Anders) zich zelf uit tot een “onpartijdige” burgerbeweging die het welzijn van de burgers en onze gemeente nastreeft. Onpartijdig beweren zij. En op basis van al hun beweringen, acties en pamfletten zou je het als goedgelovige burger nog gaan geloven ook. Maar inmiddels (en eigenlijk van in den beginne…) weten we wel beter.

AHA streeft ernaar dat er na de onbestuurbaarheidsverklaring van onze gemeente zo spoedig mogelijk opnieuw kan bestuurd worden. Men zou dan uiteraard kunnen veronderstellen dat ze op basis van de agenda van de gemeenteraad van 23 februari laatstleden een gat in de lucht zouden springen. Er lag toen immers een oplossing op tafel voor een nieuwe bestuursmeerderheid.

Evenwel geen welgemeende felicitaties van AHA, noch jubelkreten om deze nieuwe wending in de onbestuurbaarheid toe te juichen. Integendeel blijven ze hun steun toezeggen aan de mensen van de N-VA – burgemeester Baeyens vooraan – die de geboden oplossing de grond inboren en in spoedprocedure naar de Raad van State trekken om hun postje veilig te stellen en zo de werking van de gemeente verder lam leggen.

Als AHA werkelijk onpartijdig is, dan maant zij nu Veerle Baeyens en haar gevolg aan om en een stap opzij te zetten en de meerderheid te laten besturen zoals het democratisch hoort.

Aan de hand van hun reactie zullen we kortelings weten of het ballonnetje van de door zichzelf zo hooggeprezen “onpartijdige burgerbeweging” doorprikt zal worden

Eigen belang doet het welzijn van onze gemeente de das om…

Dat een minderheidsbestuur niet werkbaar is, ondervinden we nu al bijna een vol jaar. Sedert juli 2016 raakt immers geen enkel punt meer goedgekeurd op de gemeenteraad. Gewoon omwille van het feit dat het huidig bestuur slechts op 11 ja-stemmen van de 25 gemeenteraadsleden kan rekenen. In dergelijke situatie lijkt het ons normaal dat die minderheid de eer aan zichzelf houdt en diegenen aan zet laat die de geagendeerde punten wel kunnen goedgekeuren.

Doch in Haaltert zijn deze mensen een andere mening toegedaan. De bevoegde minister Homans verklaarde reeds tot driemaal toe dat de gemeente onbestuurbaar is, maar blijkbaar kunnen Baeyens en gevolg zich daar niet bij neerleggen.

Betreurenswaardig, want reeds op 23 februari 2017 lag de oplossing om uit de onbestuurbaarheid te treden op tafel. Die avond zou er immers een nieuw college van burgemeester en schepenen worden geïnstalleerd, zodat de al zo lang aanslepende agendapunten goedgekeurd konden worden. Het einde van de impasse leek in zicht. Maar burgemeester Baeyens en schepen De Winne gingen tegen deze aanstelling in beroep en kozen zo opnieuw voor het eigen belang en dus duidelijk niet voor het belang en het welzijn van de gemeente en haar bevolking.

Vandaag werd de onbestuurbaarheid voor de derde keer bevestigd en is er een nieuwe kans om uit de impasse te geraken. Zoals reeds in februari het geval was, ligt de oplossing klaar.

Zou N-VA alles terug op de lange baan willen schuiven door opnieuw in beroep te gaan? Laat ons, in het belang van elke Haaltenaar, hopen van niet!

Mevrouw Baeyens, geef de democratie in Haaltert terug een kans….

Het was reeds vanop de avond van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 een feit dat de democratie in Haaltert geen hoge toppen zou scheren. Bij de inderhaast in mekaar gezette coalitie werd immers geen rekening gehouden met de grootste partij in Haaltert. Zodoende werd met N-VA, SP.a en Open & Liberaal een meerderheid gevormd van amper 13 op 25 zetels. Begrijpelijk dus dat dit vroeg of laat tot interne problemen zou leiden, vooral dan omdat een paar onbekwame én onervaren mensen deel uitmaakten van het schepencollege. Op 28 juli 2016 is die vrees dan ook werkelijkheid geworden en trok de ganse ploeg van Open & Liberaal de kaart van de oppositie. Door interne strubbelingen binnen Open & Liberaal en CD&V keerden 2 van deze raadsleden hun kar en kozen er voor om N-VA en SP.a te steunen. Bijgevolg kan de huidige “bestuursmeerderheid” momenteel slechts rekenen op 11 van de 25 zetels of 44 tegen 56%. Een situatie die onwerkbaar is en totaal ondemocratisch. Als we de uitslag van de verkiezingen van oktober 2012 gaan toetsen aan de huidige samenstelling van de gemeenteraad, geeft dit ons volgend beeld.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v6

Waar blijft de beloofde zuurstof ?

Het verenigingsleven ligt duidelijk niet in de bovenste schuif bij de N-VA en SP.a in Haaltert, zegt Patrick Van Weyenberg, voorzitter van CL-VLD Haaltert. “Het huidige bestuur is nu reeds 5 jaar bezig, maar de beloofde acties en zuurstof om de verenigingen te steunen zijn er nog steeds niet. Dat is gewoon schrijnend.” Enkele voorbeelden maken de problematiek duidelijk.

Jeugdverenigingen KSA Haaltert en KSJ Haaltert hebben maanden gezocht naar een nieuwe locatie. Omdat ze niet op hun huidige locatie kunnen blijven, werden er door de gemeente percelen gekocht. Maar ondanks de loze beloftes van de burgemeester, blijkt dit nu duidelijk geen prioriteit meer. Integendeel, liever eindeloze procedures opstarten bij de Raad van State. Daar heeft onze jeugd toch niets aan?

Maar er zijn nog tal van andere verenigingen die duidelijk merken dat het verenigingsleven voor de N-VA en SP.a geen prioriteit is. Vooral de van ouds gekende feestcomités delen in de klappen.

De feestraad bestaat uit vertegenwoordigers van de feestcomités van Haaltert, Ede, Denderhoutem, Heldergem, Kerksken en Kesken z(w)ingt. De leden van de feestraad zijn niet te spreken over het retributiereglement waardoor verenigingen moeten betalen voor de huur van gemeentelijke infrastructuur en over het subsidiereglement. ‘De regels zijn nefast voor het sociaal-culturele leven in Haaltert’, klinkt het in een gezamenlijke mededeling. ‘Meerdere activiteiten zullen geschrapt of in afgeslankte versie moeten plaatsvinden.

Een samenwerking met de huidige “meerderheid” is onmogelijk geworden. De feestcomités blijven verenigd maar zijn niet langer een gemeentelijke feestraad.’ N-VA en SP.a hebben deze problematiek enkel aan zichzelf te danken, zo klinkt het bij de feestcomités.
“Ik word hier vaak door heel wat mensen over aangesproken”, aldus Patrick, “maar kenmerkend voor de huidige toestand is dat weinigen openlijk durven reageren tegen dit college uit angst dat ze helemaal niets meer gedaan krijgen. Niettemin kan ik zoiets heel goed begrijpen als ik zie hoe de “meerderheid” met ons als oppositie omgaat. Nochtans is dat de essentie van democratie.”

Je moet maar lef hebben…

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - advEen paar weken geleden trok schepen Houtman heftig van leer tegen de hoge gerechtskosten die de gemeente moet betalen ingevolge de procedure van onbestuurbaarheid van onze gemeente. Meer dan 22.000 euro, en wees gerust, als N-VA en SP.a blijven procederen zal die factuur nog veel hoger oplopen.

Maar eigenlijk begrijpen we het betoog van de schepen niet. Ze legt immers de verantwoordelijkheid bij de leden van de oppositie die volgens haar de grote boosdoeners zijn. Doch het is niet de oppositie die de betrokken raadsman heeft aangesteld, maar het is wel de gemeente Haaltert zelf die zich genoodzaakt ziet om een democratisch genomen gemeenteraadsbesluit te verdedigen tegen het feit dat N-VA en SP.a voortdurend naar de Raad van State stappen om hun gelijk te halen. Als de mensen van deze beide gewezen meerderheidspartijen zich bij de situatie kunnen neerleggen en de bestuursverantwoordelijkheid over laten aan diegenen die wel in aantal zijn om geldige beslissingen te nemen, dan hoefden deze kosten niet te worden gemaakt. Wat ze daarbij ook nog vergeten te vermelden, is het feit dat ze zelf nog een rechtsplegingsvergoeding opstrijken…

Je moet dus inderdaad wel lef hebben om de waarheid te verdraaien en de schuld in andermans schoenen te schuiven

De onmacht van de macht

Als oppositie wensen wij, samen met de ganse bevolking en ogenschijnlijk ook met de meerderheidspartijen N-VA en SP.a dat er spoedig een einde komt aan de onbestuurbaarheid die de gemeente al bijna een vol jaar lam legt. Ik zou de huidige situatie in Haaltert willen omschrijven als “de onmacht van de macht”. Het is inderdaad zo dat de macht nog steeds in handen is van de burgemeester, de schepenen en gemeenteraadsleden van N-VA en SP.a. Maar tot ieders grote spijt, verbijstering en ongemak krijgen zij sedert 28 juli 2016 geen enkel punt meer goedgekeurd op de gemeenteraad. Ook al beweert Veerle Baeyens tegen iedereen die het horen wil dat er in Haaltert geen bestuursprobleem is en dat de gemeente perfect bestuurbaar is, de realiteit is helemaal anders.

Het lobbywerk van de burgemeester om een alternatief college en meerderheid te vormen heeft tot op heden geen succes gekend. Tot driemaal toe heeft minister Homans, op aangeven van de met een bemiddelingsopdracht belaste provinciegouverneur, moeten vaststellen dat er geen verzoening tussen de verschillende partijen mogelijk is en de gemeente officieel “structureel onbestuurbaar” verklaard. Telkens werd beslist dat er een nieuw college van burgemeester en schepenen mocht worden aangesteld.
Op 23 februari lag de oplossing op tafel en werden de voordrachtakten van de nieuwe burgemeester en schepenen door 14 van de 25 gemeenteraadsleden ondertekend. Doch opnieuw ging burgemeester Baeyens samen met schepen De Winne naar de Raad van State en vroegen in spoedprocedure de schorsing aan van het democratisch tot stand gekomen gemeenteraadsbesluit. Een nieuw college kan voor Baeyens en De Winne dus enkel als zij er zelf bij zijn….

Vandaag leggen wij de kaarten op tafel! Ofwel aanvaardt Baeyens eindelijk de beslissing van haar partijgenote minister Homans en kan onze gemeente opnieuw bestuurd worden. Ofwel start ze opnieuw een procedure waarvan we allen weten dat de kans op slagen zeer klein is, maar die de bestuurbaarheid van onze gemeente tot eind 2018 blokkeert.

Eigen belang of algemeen belang, waar ligt de prioriteit van deze burgemeester?

Tot 13 leren tellen ….

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v7De al ietwat oudere mensen zullen het zich zeker nog herinneren : de tijd dat men in het 1ste leerjaar moest leren tellen met een telraam. Eerst tot 10, dan tot 20 en zo verder tot 100 en meer. Komt het nu door de moderne wiskunde, maar blijkbaar zijn er de dag van vandaag in Haaltert een aantal mensen, veelal politiekers en hun aanhangers, die zelfs niet meer tot 13 kunnen tellen…… De raadsleden van N-VA en SP.a, samen met de “onpartijdige” burgerbeweging AHA behoren zonder enige twijfel tot deze categorie.
13 is immers het getal dat er minimaal nodig is om in een gemeente van om en rond de 18.000 inwoners met 25 gemeenteraadsleden een meerderheid te hebben. Met slechts 12 raadsleden zit men in de oppositie en dan is het verduiveld moeilijk om als minderheid ook maar 1 agendapunt goedgekeurd te krijgen. Dat hebben wij als oppositie in de voorbije 4 jaar meermaals moeten ervaren. En dat is wat momenteel ook de niet in aantal zijnde raadsleden van N-VA en SP.a ervaren. Hoe luid sommigen ook mogen schreeuwen dat de oppositie zijn verantwoordelijkheid moet nemen, elk raadslid is vrij zijn stem uit te brengen zoals het hem best past. Tenslotte is het geen plicht van de oppositie om punten van de meerderheid goed te keuren, wat aanhangers van het afgezwakte bestuur ook mogen verkondigen en ons trachten voor te houden.
Beste inwoners, besef toch eindelijk eens dat de schuld van de aanslepende malaise bij de raadsleden van N-VA en SP.a moet worden gezocht.

Vakantiefolder Open-VLD Groot-Haaltert - v8