...

Haaltert Anders verzoekt tot dwangtoezicht van de gemeente Haaltert

HaaltertAHA kan zich niet langer verzoenen met de wijze waarop in Haaltert wordt omgegaan met de democratie door onze gemeenteraadsleden en verzoekt de minister en het agentschap om een regeringscommissaris naar Haaltert te sturen zodat er opnieuw vooruitgang kan worden geboekt in plaats van oneindig in cirkels te draaien.

“Mevrouw, Mijnheer,

Sinds juni 2016 nam de gemeenteraad van Haaltert geen enkele beslissing meer die naam waardig omdat artikel 47bis van het Gemeentedecreet werd geactiveerd in Haaltert en men trachtte een nieuwe meerderheid op het been te brengen na het laten uitspreken van de onbestuurbaarheid van de gemeente.

De onbestuurbaarheid werd door minister Homans bevestigd nadat de gouverneur moest vaststellen dat overleg en remediëring onmogelijk was.

Inmiddels deed de Raad van State, bij hoogdringendheid, een uitspraak over de benoeming van een nieuw schepencollege. De Raad van State oordeelde dat het niet opportuun was om een nieuw schepencollege te laten aantreden en haalde hiervoor diverse argumenten aan. Het belangrijkste argument was dat het inroepen van de onbestuurbaarheid om de ene meerderheid door een andere te vervangen onvoldoende de onbestuurbaarheid aantoont. De Raad van State spreekt van louter een façade – zijnde de onbestuurbaarheid – om een nieuw college te kunnen installeren.

Inmiddels werd er voor de derde maal een procedure opgestart om de onbestuurbaarheid te laten vaststellen. De volledige carrousel begint opnieuw te draaien en intussen kan er geen enkel nieuw initiatief worden genomen in de gemeente Haaltert.

De enigen die hiervan niet beter worden zijn de inwoners van Haaltert. De inwoners eisen respect voor de democratie en voor de instellingen. De inwoners van Haaltert hebben hun democratische plicht vervuld en verzoeken nu dat hun recht op volwaardig bestuur wordt gerespecteerd.

Wij beroepen ons op de artikelen 2 en 3 van het Gemeentedecreet om ons verzoek te staven. Immers, “de gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. (…)De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.”

Op geen enkele wijze draagt de onbestuurbaarheid bij tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied en allerminst tot een doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden. Wij beschouwen dit als een schuldig verzuim vanwege de gemeenteraad ten opzichte van haar inwoners.

Daarom verzoeken wij u om, op basis van artikel 261 van het Gemeentedecreet, de gemeente/gemeenteraad in gebreke te stellen op basis van de artikelen 2 en 3 van het gemeentedecreet en een commissaris te sturen. Immers, het dwangtoezicht is van toepassing wanneer “(…)de toezichthoudende overheid het verzuim van het ondergeschikt orgaan opvangt, hetzij door haar eigen wil in de plaats te stellen, hetzij door het aanstellen van een persoon (bijzonder commissaris) die in de plaats van het in gebreke blijvend ondergeschikt orgaan zal optreden.”(www.vlaanderen.be/openbaarheid) “

“Bij de verkiezingen in 2012 hadden we andere verwachtingen toen we onze democratische plicht vervulden en ons burgerrecht uitoefenden door naar de stembus te trekken” zegt Haaltert Anders.

De vrij meningsuiting en het uitoefenen van het stemrecht zijn het hoogste goed in een goedwerkende democratie. De mate waarin een democratie goed functioneert wordt afgemeten aan het vertrouwen in de bestuurders en aan de daadkracht die deze bestuurders tonen om beleid te voeren.

Laat dit net nu het probleem zijn in Haaltert. Het nieuwe- derde – rondje onbestuurbaarheid laat intussen de burger onverschillig. De gemeenteraadsleden genieten niet langer het vertrouwen van de bevolking omdat ze niet kunnen uitstijgen boven hun particulier belang om te streven naar het algemeen belang. Bovendien staat de gemeente stil. Er wordt geen enkel nieuw initiatief genomen ondanks het feit dat dit broodnodig is. De twee pijlers van de democratie worden in Haaltert schandalig onderuit gehaald door de gemeenteraadsleden.

De artikels 2 en 3 van het Gemeentedecreet laten weinig aan de verbeelding over : “de gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. (…)De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden.”

Op geen enkele wijze voldoen de gemeenteraadsleden nog aan de vereisten van het Gemeentedecreet.

Aangezien de gemeenteraadsleden elkaar aanwijzen als schuldige waarom de onbestuurbaarheid blijft aanslepen, blijven we in Haaltert in rondjes draaien. Het gaat van onbestuurbaarheid naar procedure bij de Raad van State naar volgende onbestuurbaarheid.

AHA reikte in het verleden de hand om samen naar een oplossing te zoeken en om partijen bij elkaar te brengen, maar ofwel de uitgestoken hand botweg geweigerd ofwel kwam er helemaal geen respons.

Om uit de impasse te treden vroegen wij het Agentschap Binnenlands Bestuur en de minister van Binnenlands Bestuur, mevrouw Homans, om de gemeente Haaltert en de gemeenteraad onder dwangtoezicht te plaatsen van een regeringscommissaris. Als men er intern niet langer in slaagt om tot een oplossing te komen, is externe hulp soms nodig.

Als burgers van Haaltert verdienen we beter dan deze gemeenteraadsleden die niet beseffen dat stilstaan achteruitgang betekent.

Voor AHA was dit het rondje te veel.