...

Mystery calls zijn sluitstuk antidiscriminatiewetgeving

telefooncentraleKris Peeters: “Mystery calls zijn sluitstuk antidiscriminatiewetgeving”

Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar om mystery calls door de sociale inspectie mogelijk te maken.

Kris Peeters: “Mystery calls bieden een extra instrument in de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, bovenop de zelfregulering door de sectoren. Door onder een fictief profiel te solliciteren wordt nagegaan of er sprake is van discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap.”

In juli 2015 keurde de Kamer een resolutie goed over de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. De resolutie pleitte ervoor om van discriminatie op de arbeidsmarkt een prioriteit te maken. De parlementsleden achter de resolutie – afkomstig uit de verschillende regeringspartijen – vroegen een evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving en een eventuele aanpassing ervan.

Zelfregulering
De resolutie vroeg om werk te maken van zelfregulering rond discriminatie binnen sectoren. Daar is de afgelopen jaren aan gewerkt. In de sector van de dienstencheques werd in september 2016 een alomvattend akkoord over de aanpak van discriminatie gesloten.

De resolutie stelt dat de overheid tegelijkertijd instrumenten moet krijgen om discriminatie effectief vast te stellen en aan te pakken. Daarom heeft minister Kris Peeters een wetsontwerp klaar om mystery calls door de sociale inspectie mogelijk te maken. Mystery calls houden in dat onder een fictief profiel wordt gesolliciteerd om na te gaan of er sprake is van discriminatie op basis van afkomst, geslacht, leeftijd of handicap.

Uitzondering op legitimatieplicht
Sociale inspecteurs moeten zich volgens de wet legitimeren bij onderzoek. Op die verplichting wil minister Peeters een uitzondering maken, zodat inspecteurs onder een fictief profiel kunnen controleren op discriminatie. De mystery calls kunnen worden gebruikt in het kader van de toepassing van de drie bestaande antidiscriminatiewetten en hun uitvoeringsbesluiten.

Kris Peeters: “Belangrijk daarbij is dat er geen uitlokking is. Inspecteurs zullen het instrument gebruiken na een klacht of na een vermoeden van discriminatie.”

De FOD Werkgelegenheid overlegt momenteel met UNIA en met het Instituut voor de gelijke behandeling van Man en Vrouw over hoe de mystery calls technisch kunnen worden uitgewerkt.

Kris Peeters: “Mystery calls kunnen helpen om discriminatie op de arbeidsmarkt op te sporen. Daarnaast blijft het zeer belangrijk dat sectoren zelf werken aan het aanpakken van discriminatie. Door op verschillende niveaus te werken kunnen we een maximaal resultaat boeken.”