...

Alles in het werk om Carnaval Aalst veilig te laten verlopen

aalst-carnaval-afficheCARNAVAL AALST 2017

Burgemeester en korpschef maken van veiligheid een absolute prioriteit
Alles wordt in het werk gesteld om Carnaval Aalst veilig te laten verlopen. Alle diensten zijn op alles goed voorbereid, door infrastructurele en politionele maatregelen. Er is een Bijzonder Nood en Interventieplan in voege, en er is continu overleg tussen de bestuurlijke en politionele overheid.
Preventie
De dienst Samenleving en integrale veiligheid organiseert elk jaar in overleg met een aantal partners een preventiecampagne n.a.v. Carnaval. Met deze preventiecampagne wil de stad jongeren aanzetten om, net zoals het carnavalsfiguurtje Zjangsken, Carnaval te beleven op een leuke en veilige manier. En dat kan perfect zonder (of met weinig) alcohol!
Uitgangspunt is dat Carnaval vieren moet kunnen, maar dan wel op een veilige, verantwoorde én plezante manier.
Met een flinke dosis gezond verstand omgaan met alcohol is daarbij cruciaal!  De richtlijnen, die trouwens het ganse jaar door gelden, zijn kort samengevat:
• 16 jaar: geen alcohol • 18 jaar: geen sterke drank • + 18 jaar: drink met mate

Whiskyploegen
Ook tijdens deze carnaval gaan de WHISKY-ploegen op pad. Politieagenten voeren verkleed controles uit, dit om handelaars op te sporen die ondanks het verbod toch sterke drank verkopen aan minderjarigen én om corrigerend op te treden bij jongeren die in het bezit zijn van alcohol of dronken zijn. Ook de ouders worden verwittigd.

De WHISKY-ploegen leggen de focus op verschillende aandachtspunten:
• Alcoholgebruik door minderjarigen
• Verkoop of schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen (controles gericht naar nachtwinkels en horecazaken)
• Drugsbezit en- gebruik door minderjarigen en meerderjarigen
• Inbreuken omschreven door de GAS (gemeentelijke administratieve sanctie):
– uitgesproken gevallen van wildplassen
– opzettelijke beschadigingen en graffiti
– opzettelijke slagen en verwondingen
– feitelijkheden of lichte gewelddaden
– inbreuken nachtwinkels:  niet naleven openingsuren,  schenken en consumptie van alcoholische dranken in nachtwinkels,  buiten de toegelaten uren binnen de feestzone dranken aanbieden in glazen recipiënten.
• Controle naar de wetgeving op de private veiligheid

De whiskyploegen zullen net zoals vorig jaar op het terrein samenwerken met controleurs van Volksgezondheid.

Reglement carnavalsgroepen
Voor de aandrijving van de karretjes, attributen en constructies kunnen losse groepen enkel gebruik maken van elektromotoren. Het gebruik van dieselmotoren en benzinemotoren door losse groepen is niet toegelaten. De groepen kunnen zich nabij het toeristisch kantoor zetten.

Toepassing onmiddellijke minnelijke schikking (OMS) tijdens carnaval
Zoals bekend, is de aanpak van druggerelateerde delicten in Aalst onder het huidige stadsbestuur een prioriteit. Burgemeester D’Haese bepleit terzake een ‘wortel én stok’-beleid waarbij beleidsmakers oog hebben voor het dwingende én voor het hulpverlenende aspect. Daartoe dient nauwgezet een driesporenbeleid te worden gevolgd: preventief, curatief én repressief beleid.

Opnieuw zal de OMS, de Onmiddellijke Minnelijke Schikking, tijdens het komende carnavalsweekend in voege zijn. Tijdens carnaval zullen de politiediensten, indien zij drugs- of wapenbezit vaststellen bij meerderjarigen, prioriteit geven aan de ogenblikkelijke inning van een minnelijke schikking. De inning van de geldsommen gebeurt onmiddellijk via betaalterminals. Bij weigering van betaling zal de betrokkene worden gedagvaard door de parketmagistraat. Deze manier van werken heeft 2 grote voordelen: enerzijds is er de snelle en efficiënte afhandeling van het dossier, anderzijds zal de directe actie ook criminaliteitsontradend werken.

Medisch Interventieplan TERREUR
Voor het eerst voorziet Aalst ook in een eigen ‘medisch interventieplan terreur’. Binnen de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22/3, waar Christoph D’Haese deel van uitmaakt, werd onder meer duidelijk dat een goede voorbereiding van alle aspecten inzake noodplanning en hulpverlening voor elk bestuur prioritair moeten zijn. Daarop werd, in aanloop naar Aalst Carnaval, in de schoot van de Veiligheidscel van de Stad Aalst een ontwerp van medisch interventieplan terreur opgesteld. “Het ontwerp van onze Veiligheidscel werd daarna verder verfijnd door de Cel Federale Gezondheidsinspectie Oost-Vlaanderen,” aldus D’Haese. “Het is deze nota die als basis diende voor het overleg dat heeft plaatsgehad tussen mezelf en delegaties van het A.S.Z, Sint-Blasius en het O.L.V. Ik dank alle betrokkenen voor hun zeer constructieve houding en actieve medewerking aan de optimalisatie van onze veiligheids- en zorgstructuur.”

In het medisch interventieplan (MIP) terreur Aalst Carnaval worden volgende algemene insteken en concrete maatregelen vooropgezet:
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om een éénmalig plan te maken. De concrete uitwerking van het MIP zal nadien ook toepasbaar zijn bij alle grootschalige evenementen in Aalst.
Een snelle opstart van de medische hulpverlening – in geval er zich (terreur)incidenten zouden voordoen – is de eerste prioriteit die zit vervat in het MIP voor Aalst. In een zogenaamde ‘reflexfase’ kunnen hulpverleners snel en adequaat hun opdracht aanvatten. Indien voorziene middelen in deze fase ontoereikend blijken, wordt een beroep gedaan op interprovinciale versterking, zoals overigens is vastgelegd in het federale MaxiMIP.

Bij een specifiek terreurincident is een snelle overbrenging van slachtoffers naar een ziekenhuis noodzakelijk, meer dan bij een regulier incident waar eerste hulp vaak al ter plaatse kan worden opgestart. Momenteel dient vastgesteld dat de opnamecapaciteit van de Aalsterse ziekenhuizen in die specifieke omstandigheden ontoereikend is. Daarom wordt een potentiële uitbreiding voorzien naar andere ziekenhuizen binnen de zogenaamde ’30minuten gordel’. Met de 2 Aalsterse ziekenhuizen wordt bekeken hoe de opnamecapaciteit in de reflexfase kan worden verhoogd.

Aangepaste terreinontplooiing: voor specifieke terreurincidenten zijn terreinaanpassingen noodzakelijk. Zo is er de noodzaak aan een vooruitgeschoven medische post (VMP) buiten de feestenzone, zodat de bereikbaarheid om evidente redenen wordt gevrijwaard.
Het MIP voorziet tevens in een versterking van het terreincommando: één bijkomende equipe van één DIR-MED en één adjunct wordt voorzien, bovenop de reguliere equipe van één DIR-MED en twee adjuncten die 24/7 beschikbaar zijn.

De uitwerking van een allesomvattend ‘medisch interventieplan terreur’ is een stedelijke primeur in Vlaanderen. Tijdens carnaval wordt traditioneel een grote mensenmassa verwacht en het stadsbestuur wil niets aan het toeval overlaten, zo duidt burgemeester D’Haese: “Wij hebben geleerd van fouten die anderen hebben gemaakt na terreurincidenten. Om de veiligheid van de Aalstenaars te garanderen worden kosten noch moeite gespaard. Het overleg dat vandaag met de ziekenhuisdirecties plaatsvond was zeer vruchtbaar; de resultaten ervan worden meegenomen naar de vergadering van onze Veiligheidscel op 13 februari. Het is mijn stellige overtuiging dat noodplanning een essentieel onderdeel is van goed bestuur. Anders gezegd: we willen proactief reageren op incidenten die er hopelijk nooit zullen komen.”
Veiligheidsmaatregelen
Net als vorig jaar heerst er dreigingsniveau 3. Dit is zo voor alle carnavalsstoeten in België.
In het kader van de terreurdreiging werden, naast een verhoogde personeelsinzet (2015: 748, 2016: 780, 2017: 776 ), bijzondere voorzieningen getroffen om te voorkomen dat voertuigen, zware of minder zware, zonder toelating op het gesloten parcours kunnen terechtkomen. Daarvoor worden versperringen opgezet langsheen het stoettraject. Het gaat om onder meer betonblokken die bepaalde straten zullen blokkeren. Deze versperringen worden steeds opgezet zodat hulpverleningsvoertuigen (en andere) er nog door kunnen, weliswaar aan verlaagde snelheid, systeem ‘chicanes’. In totaal worden op 21 verschillende plaatsen versperringen geplaatst, een totaal van ongeveer 80 betonblokken. Niet geïdentificeerde voertuigen worden niet binnen een bepaalde perimeter toegelaten. Bovendien moet elke bestuurder van de zogenaamde pompierwagens over een legitimatiebewijs beschikken en de krijgen ze alleen na een monitoring.
Een andere maatregel is de sweeping van de tribunes. Deze wordt uitgevoerd op zondagvoormiddag door de Lokale Recherchedienst, waarbij gebruik gemaakt wordt van een explosievenhond. Aan de tribunes wordt eveneens een privébewakingsfirma ingezet.
Het grootste veiligheidsrisico tijdens carnaval is de popverbranding op dinsdagavond. Om 17 uur wordt de Grote Markt afgesloten ter voorbereiding van de popverbranding die om 21 uur plaatsvindt. Wegens de enorme volkstoeloop van duizenden carnavalsliefhebbers dringen zich maatregelen op om alles voor iedereen veilig te laten verlopen.

De Grote Markt wordt ingedeeld in compartimenten, gescheiden door smalle gangen. Tijdens de popverbranding zijn ook alle constructies verboden. Een controle wordt uitgevoerd aan de toegangswegen naar de Grote Markt (door politie). Voor de veiligheid wordt om 20.45 uur de toegang naar de Grote Markt via de Zoutstraat, de Kerkstraat, de Molenstraat en de Kattestraat afgesloten wanneer ze verzadigd is. Enkel via de Nieuwstraat kan je dan de Grote Markt nog op. Als het maximum aantal toegelaten mensen op de Grote Markt bereikt is wordt ook deze toegang door de Lokale Politie afgesloten. Feestvierders die te laat zijn zakken best af naar het Vredeplein. De stad voorziet hier een groot beeldscherm waarop de popverbranding live zal te zien zijn.

Tijdens dit risicomoment wordt ook de helikopter van de federale politie ingezet (ook tijdens de stoet op zondag). De livebeelden vanuit de helikopter kunnen bekeken worden in de crisiszaal.