...

Nieuw voorstel om ruzies over erfenissen te vermijden

kistgrN-VA wil ruzies over erfenissen vermijden

Het wetsvoorstel van Sarah Smeyers (N-VA) over de globale erfovereenkomst zal opgenomen worden in het wetsontwerp van minister Geens voor de hervorming van het erfrecht. De algemene hervorming voert het regeerakkoord uit, dat een modernisering van het erfrecht vooropstelt. Het wetsvoorstel van Sarah Smeyers voert de mogelijkheid in om een globale erfovereenkomst af te sluiten.

De N-VA wil geen afbreuk doen aan de kern van de familiale solidariteit, maar de huidige regels moeten wel worden aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Volgens de huidige wetgeving kan men geen overeenkomsten sluiten over nalatenschappen die nog niet zijn opengevallen. Men kan dus niets overeenkomen zolang de persoon in kwestie nog in leven is. Volgens het voorstel van Smeyers zal een persoon samen met zijn kinderen en eventueel echtgenoot zijn of haar vermogen reeds tijdens het leven kunnen verdelen via een contract. Alle erfgenamen (in een klassiek gezin vader, moeder en de kinderen) moeten dit contract ondertekenen en kunnen hier na de dood van de persoon in kwestie niet meer op terugkomen.

“Het voordeel van deze hervorming is dat er een zekere rust zal zijn voor degene die over zijn vermogen beschikt. Hij weet dat er na zijn dood geen ellenlange procedures meer gevoerd zullen worden tussen de kinderen onderling”, vertelt Smeyers. “Ook de echtgenoot en kinderen hebben zo meer zekerheid over wat hen zal toekomen.” Voor nieuw samengestelde gezinnen is het ook een sprong voorwaarts. “In de overeenkomst kunnen ook de stiefkinderen worden opgenomen, zonder dat aan het evenwicht wordt geraakt dat voor de eigen kinderen moet blijven bestaan”, voegt Smeyers toe.

Ook uit andere aspecten van de hervorming van het erfrecht blijkt dat de meerderheidspartijen voorstander zijn van een grotere beschikkingsvrijheid voor de erflater.