Vergunning aan koikwekerij Turbo Koi uit Hooglede

vissenProvincie West-Vlaanderen verleent stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden aan koikwekerij ‘Turbo Koi’ uit Hooglede

In haar zitting van donderdag 29 september kende de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden toe aan ‘Turbo Koi’ uit Hooglede.

De aanvraag betreft het bouwen van loods van 28,5 meter bij 54,8 meter voor het kweken van kois in de Dikmuidesteenweg in Hooglede, gelegen in agrarisch gebied.

De deputatie verleende de vergunning voor 20 jaar, op voorwaarde dat de hoofdbedoeling van het bedrijf dezelfde blijft gedurende die periode. Daarnaast stelde de deputatie als bijkomende voorwaarde een groenscherm aan te planten om visuele hinder tegen te gaan.

Procedure
De uitgebrachte adviezen op de oorspronkelijke aanvraag, door onder andere de afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling (ADLO) van de Vlaamse Overheid en Inagro waren ongunstig.
Volgens ADLO kan de kweek van siervissen niet beschouwd worden als een landbouwactiviteit, gezien het niet gaat om ‘voor consumptie geschikte kweek’ en de activiteit geen grondgebonden karakter heeft. Inagro was van mening dat het businessplan niet realistisch was.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en adviezen ingediend.

Op donderdag 2 juni 2016 werd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hooglede een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden afgeleverd.

Tegen die beslissing tekende Ruimte Vlaanderen beroep aan.

De deputatie was echter van mening dat gezien de aanvraag gericht is op het kweken, de activiteit in agrarisch gebied kan. Door het indienen van een bijkomend financieel plan op de hoorzitting werd ook tegemoet gekomen aan de opmerkingen van Inagro.

De deputatie stelde daarnaast nog twee bijkomende voorwaarden: enerzijds dient de huidige functie voor minstens 20 jaar aanwezig te blijven, om te verzekeren dat de constructie ook in de toekomst voor landbouwdoeleinden zal gebruikt worden, en anderzijds dient een groenscherm aangeplant te worden in het plantseizoen na de voltooiing van de werken aan de loods.