...

Dilbeeks gemeenteraadslid loopt over

Image00001

CD&V/DNA Dilbeek neemt met verbazing en teleurstelling kennis van het ‘overlopen’ van raadslid Jos Crabbe naar Open VLD.  De teleurstelling is des te groter, omdat dhr. Crabbe in het verleden reeds deel uitmaakte van de Open VLD fractie maar die partij verliet. De toenmalige motivatie, opkomen tegen de vriendjespolitiek, is vandaag blijkbaar niet meer van tel. Integendeel, het lijkt omtrent een punt van vriendjespolitiek, de verlegging van een voetweg in privébelang op de agenda van de huidige gemeenteraadszitting, dat hij tot deze stap is overgegaan.

Reactie CD&V/DNA Dilbeek

Wij kunnen dus heel weinig consequentie terugvinden in zijn daden. De Dilbeekse kiezer is hiermee vanzelfsprekend ernstig bedrogen, aangezien een raadslid verkozen op basis van het verkiezingsprogramma van CD&V/DNA nu lijnrecht ingaat tegen de visie die dat programma uitdraagt. Mr. Crabbe heeft spijtig genoeg geen gebruik gemaakt van de vele mogelijkheden om intern zijn bezwaren te uiten of zijn bezorgdheid duidelijk te maken over concrete punten op fractievergaderingen of bestuursvergaderingen. Mr. Crabbe was immers zelden tot nooit aanwezig op deze vergaderingen. Wij hebben geen zicht op de beloftes vanuit Open VLD die Mr. Crabbe heeft gekregen om hem tot deze stap te overtuigen. Gelet op bovenstaande lijkt het weinig waarschijnlijk dat inhoudelijke argumenten hier de doorslag hebben gegeven.

Wij betwijfelen ook of hij zich bewust is van de gevolgen van zijn beslissing. Mr. Crabbe stort hiermee de gemeente Dilbeek in een bestuurlijke chaos die nog vele jaren grote impact zal hebben op onze gemeente. Dat tonen de voorbeelden uit andere gemeenten in Vlaanderen aan. De vele projecten die op de stapel staan komen hiermee ernstig in het gedrang. De geplande broodnodige vernieuwingen van onze openbare ruimte, investeringen in scholen en sportinfrastructuur,… komen hiermee op de helling te staan. Mr. Crabbe kiest immers voor een partij die de nodige inkomsten voor deze investeringen wil schrappen waardoor deze investeringen niet meer mogelijk zijn. Twee jaar complete stilstand vallen Dilbeek nu waarschijnlijk te beurt, met alle gevolgen van dien voor de volgende generaties.

Tot slot kiest Open VLD ervoor om vanaf nu beslissingen door een gemeenteraad te laten goedkeuren in samenwerking met de UF-fractie, zoals ze gisteren al demonstreerde op de gemeenteraad. Hiermee doorbreekt zij als eerste partij het jarenlange principe in de Dilbeekse politiek, en bij uitbreiding in de Randgemeenten, om geen meerderheden te vormen met Franstalige partijen. Open VLD Dilbeek geeft hiermee duidelijk het Nederlandstalig karakter van Dilbeek op en levert de Vlaamse Rand over aan verdere verfransing. Wij kijken dan ook uit naar de reactie van Open VLD nationaal hieromtrent.

CD&V/DNA Dilbeek beraadt zich over verdere stappen die kunnen worden gezet in het belang van de Dilbekenaar en de positieve toekomstvisie die zij voor haar gemeente heeft. CD&V/DNA Dilbeek betreurt dat deze gebeurtenis de (lokale) politiek in een slecht daglicht stelt en zo ernstig afbreuk doet aan het grote engagement van zovelen om zich, vaak volledig vrijwillig, in te zetten voor hun gemeente, wars van eigenbelang.