...

Toezicht op geluidsnormen Gentse Feesten

mic

Toezicht op geluidsnormen Gentse Feesten

Permanente monitoring van geluidsniveau op tien feestkernen van de Gentse Feesten – De Stad Gent wil het toezicht op de naleving van de geluidsnormen uitbreiden tijdens de Gentse Feesten. Het aantal feestkernen waar permanente geluidsmonitoring wordt voorzien, gaat van vier naar tien.

De milieucontroleurs van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu staan in voor de controle op de geluidsniveaus van muziekactiviteiten tijdens de Gentse Feesten, onder andere bij optredens en andere evenementen met elektronisch versterkte muziek. Op een aantal pleinen in Gent worden tijdens de Gentse Feesten optredens gegeven tot 1 uur ‘s nachts of later en dit aan geluidsniveaus van categorie 2 of 3 (dat wil zeggen luider dan 85 dB(A), gemiddeld gemeten over 15 min.). Concreet gaat het over: Sint-Baafsplein, Bij Sint-Jacobs, Veerleplein, Groentenmarkt, François Laurentplein, Emile Braunplein, Baudelopark, Gras- en Korenlei, Korenmarkt en Kouter.

Het succes van permanente monitoring
Op Sint-Baafsplein, Bij Sint-Jacobs, Baudelopark en Gras- en Korenlei plaatst de Stad al een paar jaar meet- en registreerapparatuur. En met succes. Deze apparatuur stuurt de meetresultaten automatisch door en maakt ze online raadpleegbaar. Zo kunnen de controleurs de geluidsniveaus permanent monitoren via de computer en wordt zowel proactief als reactief toezicht mogelijk. Binnengekomen klachten kunnen beter gescreend worden op oorzaak of gegrondheid.

Schepen Christophe Peeters: ‘Dankzij permanente monitoring kunnen we letterlijk per minuut het geluidsniveau volgen. Onze ervaring bij de vier feestkernen die vorige jaren al gemonitord werden, leert ons dat dit leidt tot een vermindering van de klachten. Dit systeem van permanente monitoring verhoogde het naleefgedrag en deed het aantal klachten over muziek afkomstig van die feestkernen dalen. Vorig jaar werd geen enkel proces-verbaal opgesteld voor geluidsoverschrijdingen afkomstig van deze feestkernen.
Uitgebreid wegens succes
‘Gezien het succes en de impact van permanente monitoring op Sint-Baafsplein, Sint-Jacobs, Baudelopark en Gras- en Korenlei willen we de permanente monitoring nu uitbreiden naar alle feestkernen met (live-) optredens tot 1 uur ’s nachts of later. Op deze manier zorgen we voor een nog beter evenwicht tussen levendige Gentse Feesten en de leefbaarheid voor de centrumbewoners’, aldus schepen Tine Heyse.

Aangezien de Stad Gent zelf niet over de benodigde apparatuur beschikt om op deze pleinen permanent geluidsmetingen te voorzien, is het noodzakelijk om daarvoor een externe firma in te schakelen. Op die manier kan de Stad een aanvaardbaar geluidsniveau op en rond de pleinen tijdens de Gentse Feesten garanderen. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de opdracht te gunnen aan Munisense BV.