Nieuwe regeling Witte Kassa

kassaNieuwe regeling Witte Kassa. Wit, rechtszeker en met respect voor sector.

In oktober velde de Raad van State een arrest over het Geregistreerd Kassasysteem (GKS, de zogenaamde witte kassa) voor de horeca-sector.

De Raad van State maakte bezwaar bij zowel de wettelijke procedure als het gelijkheidsbeginsel..

Vandaag werd een akkoord bereikt over de nieuwe regeling.

Waar gaat het over?

Er is een wettelijk basis (KB nr. 1 van 29 december 1992) die zegt dat “de exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht …” vanaf 01/01/2016 een GKS moeten invoeren.

In januari 2014 werd de 10% regel ingevoerd als verduidelijking. Als de omzet uit maaltijden meer dan 10% van de totale omzet bedroeg, moest er een GKS voorzien worden.

De Raad van State vernietigde onlangs die 10%-regel.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

  • Er komt opnieuw een verduidelijking van de term ‘regelmatig’: Niet via een circulaire, maar in de wetgeving zal verduidelijkt worden dat horecazaken met een jaaromzet uit maaltijden die minder dan 25.000 euro bedraagt, vrijgesteld worden van het gebruik van een GKS.
  • Belastingplichtigen die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken worden vrijgesteld.  (bvb. voetbalclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken).  De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een GKS te voeren.
  • Hotels en bedrijfsrestaurants  zijn eveneens vrijgesteld.

Wat betekent de beslissing praktisch?

  •  Voor de horecazaken die volgens de oude regeling reeds onderworpen waren aan de GKS verandert er niets qua verplichtingen of timing : ze dienen zich, zoals voorzien, per 1 januari 2016 in regel te stellen.
  • Zaken die louter dankzij de nieuwe regeling onder de GKS zouden vallen, dienen zich te registreren voor 01/04/2016.  De aankoop van hun GKS-systeem dient te gebeuren voor 01/07/2016 en de kassa dient uiterlijk op 01/01/2017 operationeel te zijn. In 2017 moet het systeem van de GKS dus volledig operationeel zijn, over alle beoogde horecazaken.
  • Voor de controles die betrekking hebben op de periodes voorafgaand aan 1/1/2016, zullen de gegevens van de geregistreerde kassa noch gebruikt worden in het kader van systematische controles, noch in het kader van individuele controles als exclusief bewijselement: voor de individuele controles van het verleden zijn dus andere ernstige aanwijzingen van grote fraude vereist.   De gegevens in de blackbox zijn tevens consulteerbaar voor de belastingplichtige, zodat de overeenstemming met de boekhoudkundige data kan worden geverifieerd.  Deze bepalingen worden eveneens opgenomen in het fiscaal- en sociaal Charter met de sector.  De horeca-ondernemingen die vrijwillig een GKS in gebruik nemen zullen trouwens ook onder de bepalingen van dit Charter vallen.  De minister van Financiën zal onderzoeken of ze eveneens kunnen opgenomen worden in een circulaire.
  • Voor zaken die wel gevat werden door de 10%-regel en die reeds investeerden in een GKS, maar door de nieuwe regeling niet meer gevat worden via het plafond van 25.000 euro zal een compensatieregeling onderzocht worden. 

Minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding, Johan Van Overtveldt:

 

“We zijn er in geslaagd om de wetgeving efficiënt te repareren, met respect voor de bezorgdheden van de sector.  Ik dank hen ook voor de zeer constructieve samenwerking rond dit gevoelige dossier. 

 

Ik ben blij dat we de sector rechtszekerheid kunnen bieden na jaren van onzekerheid.  Tegelijk heeft de nieuwe regeling respect voor de typische cafés en voor occasionele eetgelegenheden zoals eetfestijnen.

 

Dit is dus de doorstart van de witte kassa die zal zorgen voor een ‘verwitting’ van de sector. In ruil voor hun inspanning geniet de sector nu al van interessante begeleidende maatregelen zoals flexijobs en overuren die voordelig zijn voor werkgever en werknemer.”

 

Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude:

 

“We hebben een voor iedereen duidelijke en eenvoudige grens bepaald. Volkscafés die amper omzet halen uit voeding hebben vaak weinig of geen personeel. Zij hebben dus ook weinig baat bij de begeleidende maatregelen. Hetzelfde geldt voor het verenigingsleven.’

 

‘Ondertussen hebben 22.000 horecazaken zich geregistreerd, 11.500 witte kassa’s zijn reeds actief, duizenden kassa’s staan klaar onder de toonbank voor activering vanaf 1 januari. Uitstel was nooit een optie. We laten de horecazaken die correct willen werken niet in de steek. We gaan voluit voor een witte horeca en voor eerlijke concurrentie. Op het terrein wordt de omslag al gemaakt: na amper drie weken hebben 720 werkgevers al meer dan 2.000 flexi-jobbers ingezet. 2016 wordt het jaar van de horeca.”

Willy Borsus, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’S.

 

“Ik ben blij dat we een praktische oplossing hebben kunnen vinden voor de horecazaken die weinig inkomsten halen uit de verkoop van eten. De kassa moet het mogelijk maken de strijd aan te gaan met fraude, maar mag de financiële en administratieve lasten die wegen op deze zaken niet verzwaren. In dit akkoord hebben we aandacht besteed aan de moeilijkheden die worden aangehaald door de horecafederaties en wij hebben getracht er oplossingen voor te vinden. Tot slot moeten we opmerken dat de overgangsperiode toereikend is.”