Bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van De Witte Beton

betonDe bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van De Witte Beton en Bouwmaterialen in de Aartstraat te Herdersem zijn terecht! zeggen de omwonenden, Natuurpunt afdeling Aalst en Raldes in een bericht.

Voor de tweede keer in amper enkele maanden tijd loopt de milieuvergunningsaanvraag van De Witte Beton en Bouwmaterialen (alias Gebr. De Rycke N.V.) voor een derde betoncentrale af op een sisser !

In februari 2015 diende deze firma een milieuvergunningsaanvraag in om de inrichting in de Aartstraat te Herdersem uit te breiden met een derde betoncentrale. De gevraagde vergunning werd op 30 juli 2015 door de deputatie geweigerd omdat de uitbreiding van de inrichting met een opslag van 400 ton cement en een derde betoncentrale vanuit milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch oogpunt niet verenigbaar werd bevonden met de onmiddellijke omgeving.

Onverwijld werd door het bedrijf een nieuwe aanvraag ingediend, opnieuw voor het uitbreiden van de opslag van cement met 400 ton en het oprichten van dezelfde derde betoncentrale, nu evenwel gekoppeld aan de gedeeltelijke afbraak van de oudste betoncentrale op het terrein. Daarbij werd door het bedrijf en VOKA geargumenteerd dat het om milieuvriendelijke investeringen zou gaan en dat de vzw Raldes die investeringen nodeloos zou bemoeilijken en onjuiste informatie zou verspreiden (zie artikel in het Nieuwsblad van 20 oktober 2015).

Na heel wat (duidelijk terechte) bezwaren van omwonenden, Natuurpunt en Raldes kreeg de nieuwe milieuvergunningsaanvraag echter stevige ongunstig adviezen, zowel van de dienst leefmilieu en het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Aalst, als van de provinciaal milieudeskundige, vooral omwille van het ontbreken van de nodige informatie over de impact van het bedrijf en de derde betoncentrale op de omgeving. Een nieuwe weigering van de milieuvergunning hing dus in de lucht.

De vergunningsaanvraag kreeg ongunstige adviezen omdat niet is aangetoond dat de inrichting geen overmatige geluidshinder veroorzaakt. Om daarover te kunnen oordelen is een akoestisch onderzoek nodig dat echter ontbreekt in de nieuwe milieuvergunningsaanvraag. Naar aanleiding van vorige weigeringen werd nochtans tot vervelens toe gehamerd op de noodzaak van dergelijk onderzoek. De ingediende milieuvergunningsaanvraag was trouwens op zeer amateuristische wijze opgesteld en bevatte zelfs onjuiste informatie.

Tot ieders verbazing trok het bedrijf daags vóór de hoorzitting van de PMVC (8 december) zijn aanvraag in.

Met het op zeer amateuristische wijze indienen van twee milieuvergunningsaanvragen op enkele maanden tijd maakt het bedrijf duidelijk misbruik van de procedures en worden alle betrokken overheidsdiensten opgezadeld met nutteloos werk. De milieuvergunningsaanvraag voor een eventueel derde betoncentrale moest inderdaad in minder dan één jaar tijd door de bevoegde diensten van de stad en de provincie twee keer worden onderzocht. In juridische termen zou men haast kunnen spreken van een “tergende en roekeloze” aanvraag.

Naast het ontbreken van een akoestisch onderzoek zijn er echter nog verschillende andere knelpunten die zullen moeten worden uitgeklaard. Zo staat de wettelijk verplichte bufferzone rond de KMO-zone nog steeds fout ingetekend op het plan en is er ook nog altijd geen beplantingsplan noch timing om de bufferzone aan te leggen. Ondertussen werden wel de bomen in het aanpalend natuurgebied van de Boterbunder gekapt zodat er momenteel geen groenscherm is richting bewoning Aartstraat en Meivisstraat en zodat de hinder naar de omgeving nog is toegenomen.

Ook de erkende buurtweg die langsheen de Dender en over het bedrijfsterrein loopt staat niet op het plan. Bovendien werd die buurtweg door het bedrijf afgesloten zodat die momenteel niet meer kan worden gebruikt.

Niettegenstaande het bedrijf nog niet over een milieuvergunning beschikte was het bedrijf in het voorjaar wel al op onwettige wijze begonnen met de bouw van de derde betoncentrale. De bouwwerken werden evenwel na vraag van Raldes door de bouwinspectie van de stad Aalst op 11 juni 2015 stilgelegd zodat nog maar een deel van de centrale is gebouwd.

Op een foto in het Nieuwsblad van 20 oktober 2015(zie bijlage) zijn de reeds opgerichte steunpilaren voor de 4 cementsilo’s van betoncentrale 3 te zien. Ook vanaf de overzijde van de Dender is dat duidelijk te zien. Daaruit blijkt dat de cementsilo’s worden opgericht op een rij loodrecht op de Dender. Op het inplantingsplan bij de milieuvergunningsaanvraag en de stedenbouwkundige aanvraag staan de cementsilo’s op een rij parallel met de Dender. De cementsilo’s worden dus opgericht op een wijze die niet overeenkomt met het plan en met door het stadsbestuur van Aalst reeds afgeleverde bouwvergunning d.d. 4 mei 2015.

En tenslotte is er de vraag of een dergelijk grootschalig bedrijf nog wel thuishoort in een KMO-zone en of het bedrijf niet beter verhuist naar een volwaardig industriegebied. Het grote knelpunt is immers dat het geproduceerd beton moet worden afgevoerd doorheen de dorpskommen van Herdersem, Gijzegem en Wieze. In de Alfons De Cockstraat te Herdersem ondervinden ook het rusthuis en de school ernstige hinder van de in beide richtingen voorbij denderende vrachtwagens.

In de Disgenaatdreef die de betoncentrale ontsluit richting Gijzegem en Wieze en de die recent als een zeer brede betonbaan werd heraangelegd, wordt dan weer regelmatig veel te hard gereden. Vrachtwagens richting bedrijf gaan daarbij ter hoogte van het kruispunt met de Aartstraat zeer laat in de rem, wat op de betonbaan voor gebonk en geluidsoverlast zorgt voor de aanpalende bewoning.

Meer nog: ter hoogte van dat kruispunt en verderop naar het kruispunt met de Meivisstraat toe is deze nieuwe betonweg al goed gebarsten (idem voor de betongreppels) en zijn van de boordstenen en de randen van de rioolafvoerkolken hier en daar al stukken afgereden. M.a.w. de betonbaan (met beton aangelegd door de firma De Witte/De Rycke) wordt een paar jaar later door o.a. de zware camions van dezelfde firma kapot gereden.

Ook aan de overzijde van de Dender, zowel betreffende de aanwezige woningen in de Denderweg als inzake het natuurgebied, is er toenemende hinder onder meer ingevolge het gebruik van zeer lawaaierige dumpers voor de bevoorrading van de centrale. Ook de exploitatie vanaf 5u00 ‘ s nachts en soms nog vroeger, veroorzaakt overmatige hinder voor de omwonenden en verstoort hun nachtrust.

De omwonenden, Natuurpunt en Raldes zullen dan ook alles in het werk stellen om de activiteiten van het bedrijf te beperken tot wat de omgeving kan verdragen binnen de geldende wettelijke normen inzake geluidshinder etc. En dat zowel wat betreft de nabijgelegen woongebieden als wat betreft de omliggende natuurgebieden van de Beneden-Dender met o.m. het erkend natuurreservaat Hogedonk aan de overzijde van de Dender beheerd door Natuurpunt, en het aanpalend natuurgebied met de oude Denderarm van de Boterbunder.

Tekst namens omwonenden, Natuurpunt afdeling Aalst en Raldes