FOD Leefmilieu controleert wel degelijk op illegaal hout

0
479

houtFOD Leefmilieu controleert wel degelijk op illegaal hout

Greenpeace komt naar buiten met nieuwe beschuldigingen over de laksheid van de Belgische regering in de controle van tropisch hout. Ditmaal naar aanleiding van een rapport over Kameroen. Nochtans zijn bijna alle controles die tot nu toe uitgevoerd zijn door het FOD Leefmilieu , de verantwoordelijke autoriteit in België, controles die de beschuldigingen van Greenpeace opvolgen en invoerders van tropisch hout betreffen. Dit ondanks het feit dat tropisch hout minder dan 4% van de primaire Belgische houtmarkt uitmaakt en slechts een fractie van een procent van de totaliteit van het hout en de houtproducten die op de Belgische markt gebracht worden en die onder de EUTR vallen.

Alle beschuldigingen in België zijn onterecht gebleken. Blijkbaar tot grote ergernis van Greenpeace. We krijgen stilaan het gevoel dat Greenpeace een ware heksenjacht voert tegen de importbedrijven van tropisch hout. Dit terwijl wij er als sector van overtuigd zijn dat wij beter dan wie ook zorgen voor het voortbestaan van onze bossen. Indien het hout zijn economische waarde verliest dan zullen de eigenaars zoeken naar ander gebruik van deze gronden (landbouw-veeteelt) wat meteen ook het einde van het tropisch bos in een stroomversnelling zal brengen.

Door de toepassing van de zorgvuldigheidseisen in het kader van de EUTR, door de invoerders, worden alle leveranciers in Kameroen en elders in de tropen, gemotiveerd tot goed management van de bossen en zien we dit steeds maar verbeteren.
De leden van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel (BFHI) passen allen een strikt zorgvuldigheidssysteem toe ondersteund door bezoeken ter plaatse.

Wat betreft Kameroen werd er de laatste maanden samen met het FOD Leefmilieu en WWF én met Greenpeace uitvoerig ingegaan op wat mogelijk is qua zorgvuldigheidseisen in dat land. Er werd onder meer beslist gezamenlijk om de heraanstelling van een ”independent observer” te vragen evenals de tijdige publicatie van de “Vente de Coupe’s” door de bevoegde autoriteiten.
De aanbevelingen voor België die door Greenpeace worden geformuleerd in hun rapport zijn, zeker wat betreft de leden van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel, reeds uitgevoerd. Onze leden hebben steeds Kameroen als ‘high risk’ country beschouwd. Bovendien werd hun zorgvuldigheidssysteem reeds gecontroleerd, in sommige gevallen meerdere malen.

De Europese houtrichtlijn (EUTR) betreft het opzetten en toepassen van een zogenaamd zorgvuldigheidssysteem door iedere entiteit die een houtproduct voor de eerste maal op de EU markt plaatst. In België betreft het duizenden bedrijven die producten produceren of invoeren. Er is, ook volgens NGO’s als WWF, in Europa meer illegaal hout op de markt dat in Europa geoogst werd dan het volledige volume van tropisch hout dat ingevoerd wordt. Afgeleide producten als papier of meubelen met oorsprong in landen als China worden tot nu toe helemaal niet gecontroleerd. Het feit dat enkele bedrijven steeds opnieuw gecontroleerd worden doet twijfelen aan het respect voor het gelijkheidsbeginsel. De vage formulering van zorgvuldigheidseisen in de wetgeving en de suggestie dat officiële documenten niet voldoen maken een opening naar willekeur in de controle. Indien de Belgische of Europese autoriteiten authentieke officiële documenten van bepaalde landen niet betrouwbaar of voldoende achten, dat ze dan eens en voor altijd duidelijkheid scheppen of handel met deze landen kan of niet kan en zo ja op welke basis (documenten).
Wij als sector zijn alvast overtuigd, na het toepassen van de zorgvuldigheidseisen, dat onze leveranciers correct en te goeder trouw handelen.