Wat loopt er verkeerd bij het inplannen van windmolens ?

windenergieWat loopt er verkeerd bij het inplannen van windmolens? Onlangs liet de gemeente Haaltert de werken stilleggen betreft de inplanting van windmolens in Denderhoutem. Ook het gemeentebestuur van Kaprijke ging nu in beroep bij Raad van State tegen provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor windturbines langs N49.

Kaprijke – Naar aanleiding van de plannen van projectontwikkelaars om windturbines in te planten in de regio, heeft het provinciebestuur in de provincieraad van december 2014 een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (of PRUP) vastgesteld. Na de goedkeuring door de minister en publicatie van dit PRUP besliste het gemeentebestuur van Kaprijke nu om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de goedkeuring van dit plan.

Het opzet van het PRUP is de ordening van de mogelijkheden waar er wel en waar er geen windturbines kunnen komen. Hiertoe werden 3 zones vastgesteld:

– de concentratiezone (groen): dit is de zone waarin er windturbines kunnen komen;

– de intrusiezone (geel): dit is de zone waarbinnen de woningen en bedrijven hinder kunnen ondervinden van de windturbines (geluid, slagschaduw, …);

– de uitsluitingszone (rood): dit is de zone waarin geen windturbines kunnen worden ingeplant.

Het PRUP werd goedgekeurd bij ministerieel besluit op 20 mei 2015. Zowel in de voorbereidende fase als bij het openbaar onderzoek heeft het gemeentebestuur het volgende standpunt uitgebracht:

1) De afbakening die de inplanting van windturbines langs de noordelijke zijde van de N49 mogelijk maakt, moet ingekort worden in westelijke richting zodat enerzijds de impact op de Kaprijkse dorpskern en de geplande woonontwikkelingen verkleinen (met het oog op het garanderen van de woonkwaliteit in deze kernen). Anderzijds mogen de eventuele realisatie van een lokaal bedrijventerrein ter hoogte van de N456 en de realisatie van het geplande op- en afrittencomplex aan de E34/N49-N456 niet in het gedrang komen.

2) Er moet onderzocht worden of de inplanting in de zoekzone langs de zuidelijke zijde van de N49 zo optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden, zodat de impact op de leefomgeving van de woonkern Lembeke en de aanwezige verspreide bebouwing aanvaardbaar blijft.

Het gemeentebestuur stelde vast dat er met deze bezwaren niet of onvoldoende rekening werd gehouden. Daarom werd beslist om in beroep te gaan tegen de vaststelling van dit PRUP bij de Raad van State.

De gemeente Kaprijke is niet noodzakelijk tegen elke inplanting van windturbines langs de E34, maar wenst dit te beperken tot de plaatsen waar er geen noemenswaardige hinder is voor de woningen. Daarom wenst de gemeente dat de zogenaamde concentratiezone drastisch verkleind wordt, vooral langs de noordelijke zijde van de E34, waar deze nu is ingetekend tot vlakbij de dorpskern van Kaprijke.

Momenteel is er ook een milieueffectenstudie aan de gang voor de inplanting van 20 windturbines langsheen de N49. Hiervan zouden er 3 op Kaprijks grondgebied komen, aan de grens met Eeklo, 2 ten zuiden van de E34 en 1 ten noorden van de E34 (noot: in het betwiste PRUP werd er plaats voorzien voor 7 windmolens op Kaprijks grondgebied).

Het beroep van het gemeentebestuur tegen de vaststelling van het PRUP staat de verderzetting van deze MER-studie en eventuele bouw- en milieuaanvragen niet noodzakelijk in de weg. De gemeente heeft ondertussen een advies uitgebracht in het kader van de milieueffectenstudie, waarbij de ingediende bezwaren zijn overgemaakt aan de Vlaamse overheid voor verder onderzoek.

Daarnaast benadrukt het bestuur in het advies dat het voor Kaprijke van essentieel belang is dat de geldende normering inzake geluid en slagschaduw worden gerespecteerd en gecontroleerd, en dat men concreter dient te zijn in de uitvoering van de zogenaamde milderende maatregelen.

In het vervolgtraject moeten er voor de inplanting van deze turbines stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen aangevraagd worden. Daarbij zal er opnieuw een inspraakprocedure georganiseerd worden en zal een advies aan het gemeentebestuur gevraagd worden.

Naar aanleiding daarvan zal de gemeente Kaprijke ten gepaste tijde zeker een informatievergadering organiseren voor het ruime publiek.